หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556

สอศ.ระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานปฏิรูปอาชีวศึกษา

ติวสอบออนไลน์ ชุด เศรษฐกิจพอเพียง

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 311/2556สอศ.ระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานปฏิรูปอาชีวศึกษา
 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เรื่อง "การปฏิรูปอาชีวศึกษา" เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556
 
 
 รมว.ศธ.ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการต่อยอดให้ชัดเจนมากขึ้น จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่างๆ ที่ผ่านมาไปแล้วหลายครั้ง โดยครั้งนี้เป็นการหาคำตอบการขับเคลื่อนปฏิรูปอาชีวศึกษาให้เป็นรูปธรรม ซึ่งได้มีการหารือและนำเสนอในประเด็นที่สำคัญ เรื่อง คือ 1) ความร่วมมือในการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ และรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ Logistics ของประเทศ  2) เร่งผลักดันให้เกิดระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 3) ขยายและยกระดับการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
1) ความร่วมมือในการผลิตกำลังคน เน้นปรับโครงสร้างความร่วมมือเป็นกลุ่มจังหวัด และเป็นราย Sector ของภาคอุตสาหกรรม
ที่ประชุมเห็นด้วยในความร่วมมือการผลิตกำลังคน ที่จะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชน ซึ่ง สอศ.ได้เสนอให้มีการจัดองค์กรที่จะทำงานร่วมกันระหว่าง สอศ. กับภาคเอกชน ที่จะมีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ทั้งในระดับชาติ ระดับภาค ลงมาจนถึงระดับจังหวัด และสถานศึกษา เพื่อร่วมกันวางแผนเตรียมกำลังคน การผลิต และพัฒนากำลังคน ทั้งระยะเร่งด่วน ระยะสั้น จนถึงระยะยาว ซึ่งคาดว่าองค์กรต่างๆ เหล่านี้จะเริ่มต้นทำงานได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557
อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอที่น่าสนใจ คือ หากจัดองค์กรระดับจังหวัดเหมือนกันหมด อาจไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะแต่ละจังหวัดมีภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตที่แตกต่างกัน จึงควรให้ความสนใจการปรับโครงสร้างเป็นกลุ่มจังหวัด และเป็นราย Sector ของภาคอุตสาหกรรมโดยจะมีการแชร์ฐานข้อมูลเพื่อสามารถส่งข้อมูลไปยังสถานศึกษาโดยตรงว่าสถานศึกษาใดเน้นด้านใด รวมทั้งสร้างระบบกลไกเพื่อรวบรวมออกแบบความต้องการในการสร้างหลักสูตรตามความเหมาะสมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ซึ่งจะช่วยให้สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถผลิตผู้เรียนได้ตรงกับสภาพแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
   
 2) เร่งผลักดันให้เกิดระบบคุณวุฒิวิชาชีพ : เน้นภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ และให้เป็นระบบที่ยืดหยุ่นสอดรับกับการจัดทำหลักสูตร
มีเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว คือ ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพรองรับการผลิตกำลังคนอาชีวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะขณะนี้มีความต้องการให้มีการกำหนดคุณลักษณะที่หลากหลาย และระบบคุณวุฒิวิชาชีพในหลายสาขาที่จะมีเงินเดือนและรายได้สูงกว่าปริญญาตรีทั่วไป เช่น ปิโตรเคมี พาณิชย์นาวี โรงแรมและการท่องเที่ยว อัญมณี แม่พิมพ์และชิ้นส่วนยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง เป็นต้น โดยจะเป็นระบบที่ช่วยกำหนดมาตรฐานอาชีพ กำหนดคุณลักษณะ หรือสมรรถนะของคนที่จะทำงานในแต่ละสาขาอาชีพนั้นๆ รวมทั้งเพื่อให้สามารถผลิตกำลังคนได้ตรงกับความต้องการของประเทศ
 ทั้งนี้ กระบวนการที่จะใช้ในการกำหนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ก็จะใช้ทำนองเดียวกับการกำหนดหลักสูตร คือ ต้องให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการตั้งแต่ต้น ซึ่งจะทำให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นไปอย่างสอดคล้องและส่งเสริมเกื้อกูลกัน นอกจากนั้น ระบบคุณวุฒิวิชาชีพควรยืดหยุ่นและสอดรับกับการจัดทำหลักสูตรที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา เพราะฉะนั้น ระบบนี้จึงต้องยืดหยุ่นและปรับปรุงได้ไปพร้อมกันทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการศึกษา และการปรับตัวจากภาคเอกชนด้วย
  
 
 3) ขยายและยกระดับการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ให้เริ่มจากภาพรวมระดับประเทศ ลงไปยังสถานศึกษา/สถานประกอบการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
ได้หารือกันถึงการเรียนการสอนระบบทวิภาคีที่จะต้องมีการพลิกจุดยืน มีการปรับแนวความคิดระบบทวิภาคีที่ให้มีความหมายกว้างขึ้น คือให้มี Conceptระหว่างฝ่ายจัดการศึกษากับภาคเอกชน ที่จะต้องมีความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ จะต้องคิดและวางแผนโดยเริ่มจากภาพรวมและส่วนกลาง เพื่อให้เห็นความต้องการกำลังคนของประเทศ และเป็นราย Sector ที่จะกำหนดลงไปในรายละเอียดว่าคุณลักษณะของแรงงานหรือช่างเทคนิคแต่ละประเภทใด จากนั้นจึงจะส่งข้อมูลจากส่วนกลางลงไปยังสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อให้การจัดการศึกษาทวิภาคีและความร่วมมือกับสถานประกอบการจะสะท้อนในภาพกว้าง ไม่จำกัดแค่เฉพาะในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการเท่านั้น
  
 
 ภาพ สถาพร ถาวรสุข
 
"สำหรับข้อคิดเห็นจากการหารือครั้งนี้ มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น เด็กยังสนใจเรียนสายสามัญมากกว่า ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนทวิภาคี ซึ่งยังเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าให้เด็กไปทำงานเสียเวลาเปล่าๆ หรือสถานประกอบการต้องการสาขาอาชีพใหม่ๆ ที่อาชีวะยังไม่เคยผลิตมาก่อน เช่น สาขาการทำเครื่องทำความเย็น ที่เป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้อันดับ ของประเทศ หรือช่างก่อสร้างที่ปัจจุบันต้องมีการบูรณาการจากหลายๆ ช่างเข้ามา หลายเรื่องที่ภาคเอกชนให้ความเห็นมานั้น เชื่อว่าสามารถแก้ไขและดำเนินการได้
สิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนหลังจากนี้ คือ จัดระบบระหว่างภาคเอกชนกับการอาชีวศึกษา เพื่อรวบรวมและออกแบบความต้องการกำลังคน โดยเฉพาะแรงงานฝีมือ ที่จะนำไปสู่การกำหนเสมรรถนะ และการออกแบบหลักสูตร การฝึกอบรม การศึกษาทวิภาคีให้เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยเชื่อว่าสามารถเริ่มต้นได้โดยเร็วที่สุดภายในต้นปีการศึกษา 2557 ซึ่งจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์การอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการอาชีวศึกษาคือ มีผู้เข้าร่วม สนใจ สนับสนุน เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่มีต่ออาชีวศึกษา และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากขึ้น และนำไปสู่การเปลี่ยนค่านิยมในการเลือกเรียนอาชีวศึกษามากขึ้นด้วย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายสัดส่วนผู้เรียนอาชีวะต่อสามัญ จากปัจจุบัน 34:66 เป็น 51:49 ได้ตามเป้าหมายต่อไป"
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.


"ติวสอบดอทคอม" ผอ.นิกร เพ็งลี
... เน็ตเร็ว คลิ๊กที่ www.tuewsob.com

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "

ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม