หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

เสวนาการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 300/2556เสวนาการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมและเสวนา เรื่อง "การพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11
 
 

รมว.ศธ.กล่าวว่า การพัฒนาระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง คือ 1) การปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิรูปการเรียนการสอนจะต้องมีการดูแลแก้ปัญหาทั้งระบบ ทำให้เห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของหลักสูตร การเรียนการสอน การทดสอบและการประเมินผล 2) การส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมให้แก่ผู้คนในสังคม การจัดการศึกษาต้องให้โอกาสและส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกัน
จากนโยบายสำคัญ ข้อนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการมาปรับปรุง ปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา หรือระบบรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ว่าควรดำเนินการอย่างไร ซึ่งเข้าใจว่าผู้เข้าร่วมการเสวนาทราบรายละเอียดดีอยู่แล้ว แต่การมีนโยบายในเรื่องดังกล่าว จำเป็นต้องขอความเห็นและความช่วยเหลือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ช่วยกันคิด แสดงความคิดเห็นและรับฟังปัญหา เพื่อทำให้เป็นนโยบายที่กะทัดรัดชัดเจนมากขึ้น
การเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้า ทันการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาครู ระบบการสอน ระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผลที่ได้มาตรฐานให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มีความจำเป็นอย่างมาก การที่ครูจัดการวัดผลเด็กแบบต่างคนต่างวัด ทำให้ไม่สามารถรู้ว่าผลการจัดการเรียนการสอนดีหรือไม่ เด็กเรียนเป็นอย่างไร เมื่อมีการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และมีการจัดสอบ O-NET ตอนแรกได้เกิดความวุ่นวายและข้อผิดพลาดทางเทคนิคอยู่บ้าง แต่ก็ผ่านไปได้
การออกข้อสอบให้ตรงกับหลักสูตร มีการพูดกันว่าออกข้อสอบไม่ตรงกับหลักสูตร เด็กเลยทำไม่ได้ และอีกกรณี คือ ออกข้อสอบตรงกับหลักสูตรแล้ว แต่เด็กทำไม่ได้เพราะการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามหลักสูตร ขณะเดียวกัน การสอบ O-NET ก็มีการพัฒนาเพิ่มวิชา เพื่อเพิ่มมาตรฐานขึ้น คือ จะให้มีการทดสอบกลางเกิดขึ้น แต่สัดส่วนที่นำมาใช้อาจจะน้อยในช่วงแรก และจะเพิ่มสัดส่วนมากขึ้นต่อไป
การวัดผลเด็กในระดับชั้นเรียนต่างๆ ยังมีน้อยอยู่ เช่น การทดสอบ NT (National Test) ที่ใช้ในการวัดผลเด็ก ป.แต่ขณะนี้ ไม่มีการทดสอบเพื่อวัดผลเด็กในระดับชั้น ป.ป.ม.ม.และ ม.ทำให้เกิดการจัดการศึกษาไปโดยที่ไม่รู้ภาพรวมที่ชัดเจนของการศึกษาของทั้งประเทศ การทดสอบวัดผลจะเป็นประโยชน์ในการดูว่าการจัดการศึกษามีผลเด็กและมีผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไร
จากการพยายามปฏิรูปการศึกษาในหลายปีที่ผ่านมา ได้มีกฎหมายการศึกษาเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2542 ที่เน้นเรื่องการปรับโครงสร้างมากเป็นพิเศษ คือ ปรับจากการมีหลายองค์กร มาเป็น องค์กรหลัก หรือ แท่ง แต่ละแท่งจะมีผู้บริหารเทียบเท่าปลัดกระทรวง ขึ้นตรงกับรัฐมนตรี และต้องใช้เวลาเพื่อเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการปรับองค์กรอยู่นานกว่า 10 ปี ผลการปฏิรูปการศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์สามารถดูได้จากผลที่ต่างประเทศจัดการทดสอบวัดผล เช่น การทดสอบวัดผล PISA เมื่อผลการจัดอันดับออกมา พบว่าเด็กไทยมีปัญหาเรื่องการอ่านไม่ออก อ่านไม่เข้าใจ อาจารย์มหาวิทยาลัยบางท่านยังบอกว่า นักศึกษาในมหาวิทยาลัยบางคนอ่านได้แต่เขียนสรุปไม่ได้ การวัดผลที่เป็นมาตรฐานสามารถนำไปโยงกับการปฏิรูปการศึกษาได้ หากมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ซึ่งมีการทดสอบที่เป็นมาตรฐาน จะทำให้ทราบได้ว่าการจัดการศึกษาได้ผลอย่างไร
 
การวัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์จะต้องมีการทดสอบวัดผลหรือประเมินจากหลักสูตรและการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน และต้องมีการประเมินตามที่สิ่งเด็กเรียน หากผลประเมินแสดงว่าเด็กคิดวิเคราะห์ไม่ได้ ก็มาดูกันว่าจะต้องแก้ปัญหาที่ใคร โรงเรียนมีการสอนให้คิดวิเคราะห์หรือไม่และจะต้องสอนอย่างไร เป็นเรื่องที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ต้องดำเนินการ
ประเด็นสำคัญ คือ การรับเด็กเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งจะพบปัญหาสำคัญ เรื่อง คือ 1) การจัดสอบหลายแห่งและการจัดสอบตามอัธยาศัยของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการเดินทางไปสอบแต่ละแห่งจะมีค่าใช้จ่ายมาก (ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารการกิน ฯลฯ) เด็กที่ฐานะไม่ค่อยดี อาจจะไปสอบได้ 1-2 แห่ง ในขณะที่เด็กที่มีฐานะค่อนข้างดี สามารถเดินทางไปสอบได้หลายแห่ง ยังไม่รวมกับค่าใช้จ่ายในการกวดวิชา จึงทำให้เกิดความไม่เท่าเทียม 2) การออกข้อสอบนอกหลักสูตร สมัยก่อนอาจจะเพื่อทำให้ข้อสอบยากขึ้น คะแนนที่ได้ต่างกัน ถ้าข้อสอบง่าย คะแนนของเด็กแต่ละคนอาจจะเท่ากัน ทำให้ยากต่อคัดเลือกเด็กเพื่อเข้าศึกษาต่อหากมีการจำกัดจำนวนผู้เรียน จึงเป็นเหตุผลที่เด็กนิยมไปกวดวิชา
ปัญหาดังกล่าว เป็นความลำบากของเด็ก ผู้ปกครองและมีผลกระทบต่อครู การออกข้อสอบที่ไม่ตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน ทำให้เด็กไม่สนใจการเรียนในโรงเรียน เพราะจะสนใจแต่ว่าข้อสอบจะออกอย่างไร และไปหาความรู้นอกระบบ คือ การกวดวิชา ดังนั้นต้องการจะให้มีการหารือกับ สทศ. เพื่อช่วยในการออกข้อสอบให้ตรงกับหลักสูตร และถ้าเห็นว่าหลักสูตรอ่อนไป สทศ.ก็สามารถหารือกับฝ่ายที่ทำหลักสูตรได้ และไม่ว่าจะจัดการศึกษาแบบใด การกวดวิชาจะคงอยู่อย่างแน่นอน เพราะเด็กอยากเรียนดีขึ้น เก่งขึ้น แต่ไม่ต้องการให้อยู่ในสภาพที่จำเป็นจะต้องกวดวิชา ด้วยเหตุผลที่ว่าเรียนในโรงเรียนแล้วไม่มีทางสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
  
การปฏิรูปการศึกษาซึ่ง ศธ.ได้ให้มีการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาและเร่งปฏิรูปการเรียนการสอนนั้น จะต้องมีการช่วยกันคิด ปฏิรูปหลักสูตร ทำการเรียนการสอนแบบใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) ให้มากขึ้น สอนให้เด็กคิดเป็น วิเคราะห์เป็น สอนภาษาต่างประเทศเพื่อให้สามารถพูดและใช้การได้มากขึ้น หากคิดว่าการศึกษาไทยปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้ว เพราะจะล้าหลัง ตามหลังประเทศอื่น จะไปพัฒนาแข่งกับใครได้อย่างไร ต้องมีการปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้น แต่ระบบรับเด็กเข้ามหาวิทยาลัยยังเป็นอยู่แบบเดิม นักเรียนก็จะไม่สนใจการเรียนในระบบหรือสนใจน้อยมาก ทำให้ปฏิรูปไม่ได้ เพราะฉะนั้น ปัญหาสำคัญของการรับเด็กเข้ามหาวิทยาลัย คือ 1) ความเท่าเทียม 2) ผลกระทบต่อการเรียนการสอนและอุปสรรคต่อการปฏิรูปการศึกษาของการศึกษาในระบบโรงเรียน
การจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องมีเวทีเสวนาเช่นนี้ เพราะการรับบุคคลเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัย ศธ.ไม่สามารถสั่งการอะไรได้ จะใช้กฎหมายอย่างเดียวคงไม่ได้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจและเห็นปัญหา ในบางประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาไม่มีการสอบตรง รับตรงหรือสอบตามอัธยาศัย จะมีแต่การสอบกลางเท่านั้น อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องเข้าใจฝ่ายมหาวิทยาลัย คือ แต่ละมหาวิทยาลัยก็ต้องการได้คนที่มีคุณภาพ มีความสามารถที่จะเรียนได้ โดยมีการจัดการสอบเพื่อให้ได้คนที่เหมาะสม ไม่ใช่ว่าพอเข้าไปเรียนแล้วก็สอบตก เรียนไม่ได้ ต้องลาออก
    
การมอบนโยบายในวันนี้เป็นการพูดในเชิงหลักการ เชิงระบบ แต่การจะหาวิธีการดำเนินการ ต้องฝากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายช่วยกัน จากการศึกษาจากบางประเทศ การสอบกลางมีวิธีออกข้อสอบและจัดสอบเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถจะเลือกคนไปศึกษาต่อได้ ขณะเดียวกันการสอบนั้นเป็นการสอบโดยอิงกับหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบ ซึ่งจะทำให้คนสนใจการเรียนการสอนในระบบมากขึ้น หากทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าการเรียนการสอนไม่ดี อาจจะมีการเชิญบุคคลจากมหาวิทยาลัยมาช่วยทำหลักสูตร หรือครูสอนไม่ได้ ก็จะเชิญบุคคลจากคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ มาช่วยแนะนำวิธีการสอน และต้องขอความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ศึกษาบทเรียนจากหลายประเทศมาเพื่อช่วยพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาอีกด้วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

...อัพเดท /เข้าห้องออนไลน์ / ห้องวิชาเอก / วิชาทั่วไป ที่
"ติวสอบดอทคอม" ผอ.นิกร เพ็งลี

... เน็ตเร็ว คลิ๊กที่ www.tuewsob.com

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่

"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร เพ็งลี
www.tuewsob.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม