หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สอศ.ลังเลอยู่ใต้ ศธ.- ตั้งกระทรวงใหม่ อาชีวะดัน 7 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปใน 10 ปี

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

สอศ.ลังเลอยู่ใต้ ศธ.- ตั้งกระทรวงใหม่ อาชีวะดัน 7 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปใน 10 ปี   
 

      สอศ.ลังเลอยู่ใต้ ศธ.- ตั้งกระทรวงใหม่ อาชีวะดัน 7 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปใน 10 ปี 

          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยภายหลังการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั่วประเทศ ว่า ได้ข้อสรุปร่วมในการปฏิรูปอาชีวศึกษาไทยใน 7 ประเด็นหลัก ที่ต้องขับเคลื่อนให้เสร็จภายใน 10 ปี ได้แก่ 1.พัฒนาครูอาชีวะให้เก่งเนื้อหาในสาขาวิชาที่สอนและเก่งวิธีการสอน ซึ่งปัจจุบันครูอาชีวะสอนตั้งแต่ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี และหลักสูตรระยะสั้น ต่อไปอาชีวะต้องมีระบบที่เลื่อนไหลแก่ครู อย่างสิงคโปร์ที่ให้ภาคเอกชนมาอยู่ในระบบราชการได้ และให้ราชการไปอยู่เอกชนได้ นอกจากนี้ อยากให้คนเก่งในเรื่องอาชีพ เช่น เชฟฝีมือดี หรือช่างรถยนต์จากเยอรมนี เป็นครูได้ และการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอาชีวะไม่จำเป็น เพราะ สอศ.จะเสนอให้มี พ.ร.บ.ครูอาชีวะ โดยกำหนดให้ครูอาชีวะไม่ต้องมีใบอนุญาตฯ เพื่อให้คล่องตัว 2.ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวะ เพื่อผลิตประชากรที่พร้อมจะทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ และผู้ที่จบต้องมีทักษะอาชีพที่หลากหลายเพื่อให้ประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ เช่น คนเรียนเกษตรต้องเรียนทักษะด้านไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์ด้วย อาจปรับเพิ่มชั่วโมงการเรียนเป็น 18-20 ชั่วโมง การเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ การเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มีทักษะการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา การผลิตเด็กออกไปเป็นผู้ประกอบการ
          นายชัยพฤกษ์กล่าวต่อว่า 3.เพิ่มผู้เรียน โดย สอศ.ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวะทุกหลักสูตร ทั้ง ปวช.และ ปวส.รูปแบบปกติ และทวิภาคี ในอัตราก้าวหน้าทุกปี จบแล้วได้ทำงานทันที และลดอัตราการออกกลางคัน อีกทั้งต้องต่อยอดอาชีพเดิม และเพิ่มอาชีพใหม่ในกลุ่มวัยแรงงานปัจจุบัน โดยพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ ซึ่ง สอศ.จะเจาะกลุ่มหลักสูตรระยะสั้นนอกระบบ ที่จะเป็นงานใหญ่ในปี 2558 นอกจากนี้ จะเพิ่มผู้เรียนอาชีวะด้อยโอกาส ต่อไป สอศ.ต้องปรับภาพลักษณ์ และสร้างค่านิยมเรียนอาชีวะแล้วทำงานเป็น มีงานทำ มีรายได้ เมื่อเรียนจบจะต้องมีงานทำทันที 4.การบริหารจัดการงานบุคคล และงบประมาณ จะกระจายอำนาจลงสู่สถานศึกษา และสถาบันการอาชีวะให้มากขึ้น 5.นำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการเรียนการสอนอาชีวะผ่านสื่อไอที 6.สร้างความเข้าใจสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ และ 7.โครงสร้างองค์กร มีข้อเสนอเบื้องต้น 2 ทางเลือก คือ สอศ.ยังอยู่ภายใต้ ศธ.แต่จัดตั้งหน่วยงานระดับกรมในอาชีวะ ประกอบด้วย สำนักงานการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานการอาชีวศึกษาชุมชน สำนักงานการส่งเสริมอาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานการอาชีวศึกษานอกระบบ สำนักงานพัฒนามาตรฐานและวิจัยอาชีวศึกษา สำนักอำนวยการ และจัดตั้งกระทรวงอาชีวศึกษา ซึ่งทั้ง 2 แนวทางนี้ จะให้อาชีวะเอกชนมารวมอยู่ด้วย
          ด้านนายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ตามที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านการศึกษา ได้วางกรอบการทำงาน และเป้าหมายการที่จะดำเนินการจัดทำข้อเสนอให้เกิดการปฏิรูปทางการศึกษาใน 5 ประเด็นหลักนั้น ถือว่าตั้งโจทย์ถูกทาง และมองอย่างรอบด้าน อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวมีประเด็นปัญหาสำคัญหลายเรื่องที่อยากเสนอให้ปฏิรูปในคราวเดียวกัน เช่น การสร้างความเป็นพลเมือง สร้างความสามัคคี รู้หลักเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพที่ถูกต้อง ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่น ยกเลิกวัฒนธรรมเอกสาร ทำให้ครูออกจากห้องเรียนไปมุ่งทำวิทยฐานะ ซึ่งไม่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาที่แท้จริง รื้อระบบจัดสรรงบประมาณการศึกษาใหม่ เน้นพัฒนาคุณภาพของเด็กเป็นหลัก เพราะต้องยอมรับว่างบส่วนใหญ่ทุ่มไปที่เงินเดือนครู เป็นงบที่ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็กเพียง 3-5% ของงบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จนไม่สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้ ปรับปรุงกฎหมายการศึกษาให้ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน สุดท้ายปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เน้นให้เด็กมีความสุขกับเรียนอย่างแท้จริง ทั้งหมดนี้หาก สปช.ด้านการศึกษาเห็นความสำคัญ และช่วยขับเคลื่อนให้แก้ปัญหาอย่างถูกทิศทาง เชื่อว่าจะช่วยให้การศึกษาของไทยพัฒนาได้อย่างรวดเร็วแน่นอน

         
 --มติชน ฉบับวันที่ 1 พ.ย. 2557 (กรอบบ่าย)--

ที่มา ; เว็บ กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม