หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ภารกิจ รมช.ศธ."สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ที่ จ.ตราด

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 230/2557ภารกิจ รมช.ศธ."สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ที่ จ.ตราด
 จังหวัดตราด - พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) และติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองตราด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
  • ตรวจเยี่ยมโครงการบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ที่โรงเรียนวัดคิรีวิหาร
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 -ประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนรวมจำนวน 210 คน ครู 10 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน และครูอัตราจ้าง 1 คน มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ คือ
1) การดำเนินงานระหว่างบ้าน-โรงเรียน ได้ใช้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการบริจาคทรัพยากร บริจาคที่ดินเพื่อสร้างอาคารเรียน และการรื้ออาคารเรียนหลังเก่าเพื่อปลูกสร้างอาคารหลังใหม่ โดยพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ทหาร โดยไม่มีค่าจ้าง และการศึกษาพันธุ์ไม้หายากเพื่อการอนุรักษ์
2) การดำเนินงานระหว่างวัด-โรงเรียน วัดได้ให้การสนับสนุนอบรมสั่งสอนศีลธรรมจริยธรรม การเป็นชาวพุทธที่ดีให้แก่นักเรียนและครูทุกคน โดยจัดพระมาอบรมในทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน ซึ่งทำให้คณะครูและนักเรียนซึมซับความเป็นชาวพุทธไว้อย่างเต็มเปี่ยม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ทางวัดได้ให้พระทำการสอนนักธรรมตรีให้แก่นักเรียน ในทุกช่วงบ่ายของวันศุกร์ การเป็นกรรมการสถานศึกษาของพระในการบริหารงานในโรงเรียน  ทั้งนี้ยังได้จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรม 5 ห้องชีวิต กิจกรรมแผนที่คนดี การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญต่าง กิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อนของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เป็นต้น
นอกจากนี้ เนื่องจากอาคารเรียนของโรงเรียนมีอายุ 110 ปี และมีสภาพทรุดโทรม จึงได้รับความความเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ศิษย์เก่าของโรงเรียนรับเป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดหาทุนทรัพย์ในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อใช้เป็นงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 2 หลัง เป็นจำนวนเงินกว่า 60 ล้านบาท รวมทั้งสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพและก้าวสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
ดังนั้น บ้าน วัด และโรงเรียน (บวร) มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีต และถือเป็นหน่วยงานทางสังคมที่มีความสำคัญต่อกัน การสนับสนุนอุปถัมภ์ซึ่งกันและกัน จะช่วยสร้างฐานรากและความเข้มแข็ง ให้เกิดแก่สังคมขึ้นได้
 
 ภาพ นวรัตน์ รามสูต
  • ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ โรงเรียน
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีนโยบายขยายผลโครงการการจัดศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติ จากโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557
โอกาสนี้ จึงได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านนาเกลือ ปัจจุบันมีนักเรียน 58 คน ครู คน และผู้บริหาร คน  2) โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก มีนักเรียน 83 คน ครู คน และผู้บริหาร คน  3) โรงเรียนวัดตะกาง มีนักเรียน 84 คน ครู คน และผู้บริหาร คน  โรงเรียนได้ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาตั้งแต่ปี 2554 โดยจัดการเรียนการสอนในบางสาระวิชาควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ 4) โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)  ปัจจุบันมีนักเรียน 120 คน ครู คน และผู้บริหาร คน
 การมีระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนดังกล่าว มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาด้านการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก และครูบางส่วนสอนโดยไม่ใช้สื่อ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ ทำให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาสและความเท่าเทียมกับนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่
ซึ่งสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ดำเนินการอบรมขยายผลสำหรับผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนขนาดเล็ก และติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทันในภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป พร้อมทั้งได้ทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามรูปแบบที่ได้รับการอบรม เพื่อให้ทุกโรงเรียนเมื่อจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมต้องบันทึกหลังสอนทุกสาระวิชาทุกชั้น ตามแบบที่กำหนดให้หรือกำหนดเอง โดยจะมีศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตรวจสอบ สนับสนุนคู่มือการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน
จากการตรวจเยี่ยม พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนครู และครูที่มีก็สอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก ในบางโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณจ้างครูเพิ่ม/จ้างนักการภารโรง เกิดการลักขโมยจอโทรทัศน์ อุปกรณ์รับสัญญาณ เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้ จึงง่ายต่อการเข้ามาลักขโมย ทั้งนี้ตนได้มอบหมายให้มีการหารือเกี่ยวกับการขาดแคลนครู โดยให้ไปศึกษากฎระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของครูว่า เป็นไปในทิศทางใด มีปัญหาอุปสรรคใดขัดขวางหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ขอชื่นชมการดำเนินโครงการฯ ของโรงเรียนทั้ง 4 แห่งว่า เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจและน่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาของลูกหลาน ช่วยสนับสนุนส่งเสริม ดูแลเอาใจใส่ ซึ่งถือว่าได้ดำเนินงานก้าวหน้าไปอย่างมาก ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้องและเท่าเทียมกับนักเรียนในพื้นที่อื่นๆ ทั้งนี้เชื่อว่าหากโรงเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนร่วมมือกัน ก็จะเป็นส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอนให้ดี ให้มีคุณภาพ โดยจะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนที่ดีขึ้นโดยลำดับ และในอนาคตเด็กๆ ของเราจะเจริญเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ช่วยพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าสืบไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม