หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

EDUCA 2014 : มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 226/2557
EDUCA 2014 : มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ อยู่ในมือของนักการศึกษาและครูทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ปฏิรูป" การศึกษา เป็นสิ่งสำคัญ แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือ "ปฏิวัติ" หัวใจของคน เพื่อส่งผลไปถึง "มือ" ของเราให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ก็คือ เปลี่ยนวิธีคิด เพื่อให้เด็กมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในอนาคต เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า "เศรษฐกิจดิจิทัล" จึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้เวลาเป็นสิบๆ ปีเพื่อเตรียมเด็กของเราให้มีความพร้อม รวมทั้งเน้นให้เกิดความเท่าเทียมกันด้วย อีกประการสำคัญ คือ เรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ควรจะต้องมีความสัมพันธ์กับพื้นภูมิหลังของนักเรียนและคุณภาพของครู
หวังว่าหัวข้อการจัดงานในปีนี้ “ Assessment for Learning การประเมินเพื่อการเรียนรู้” จะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพครู เพราะครูมีความสำคัญที่จะต้องมีทักษะในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงเวลาสหัสวรรษที่ 3 (หมายเหตุ เป็นช่วงของเวลาเท่ากับหนึ่งพันปี) ในขณะที่ตนเกิดในสหัสวรรษที่ 2 ก็จะเห็นข้อเปรียบเทียบของค่านิยมที่แตกต่างกัน จึงให้ข้อสังเกตว่าการพัฒนาครูควรเน้น 2 ประการ ดังนี้
1) ควรมีการวิเคราะห์วงจรชีวิตของครูทั้งหมด (Life Cycle) ตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน จนกระทั่งเกษียณ เพื่อมองภาพองค์รวมของครูทั้งระบบ
2) นโยบายการพัฒนาครูทั้งระบบควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะครูมีหน้าที่รับผิดชอบต่ออนุชนรุ่นหลัง ดังนั้นครูจะอยู่นิ่งเฉยโดยไม่ปรับตัวหรือไม่พัฒนาตัวเองไม่ได้ และนอกจากครูจะต้องพัฒนาตนเองแล้ว ควรมีภาคีเครือข่ายที่จะร่วมพัฒนาด้วย
ทั้งนี้ การศึกษาเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องตลอดชีวิตของเรา มีหนังสือเล่มหนึ่งบอกว่า ครูเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ไม่สามารถให้ Superman ที่ไหนมาช่วยเราได้ แม้กระทั่งครูหรือผู้ปกครองก็ควรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับเด็กด้วย มีคำกล่าวว่า "เราอาจะต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งจนเติบโต" หรือเปรียบเสมือนว่า "เราต้องใช้คนทั้งสังคมร่วมมือกันเพื่อเลี้ยงดูเด็กคนๆ หนึ่ง"
 
 
 

ภาพ นวรัตน์ รามสูต
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri  Award) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ (ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา พม่า บรูไน และติมอร์-เลสเต) ประเทศละ คน รวม 11 รางวัล ในปี 2557-2558 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ทั้ง 11 ประเทศจะดำเนินการคัดเลือกครูพร้อมกัน เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในเดือนตุลาคม 2558 และเป็นครั้งแรกที่คนไทยจะร่วมกันค้นหา ครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์” ที่สังคมให้การยอมรับและยกย่องร่วมกันว่าเป็นครูผู้เสียสละ ทุ่มเทให้แก่การทำงานเพื่อลูกศิษย์ตลอดชีวิตการทำงานของตน ดังนั้นรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงเป็น รางวัลแห่งความสำเร็จของชีวิตความเป็นครู” อย่างแท้จริง
การจัดงาน EDUCA 2014 : มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17ตุลาคม 2557 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Assessment for Learning Wrong Questions Never Yield Right Answers" หรือ "การประเมินเพื่อการเรียนรู้ หากตั้งคำถามผิดก็ไม่มีคำตอบที่ถูก" ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการจัดการเรียนการสอน เพราะเป็นวิธีการที่ทำให้ครูได้คอยสังเกต ประเมินผู้เรียนตลอดเวลา เพื่อทำความเข้าใจ ติดตามการเรียนรู้ และช่วยพัฒนาการสอนของครูให้สามารถตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ก่อให้เกิดผลลัพธ์คือ การเรียนรู้ที่ยั่งยืนให้กับเด็ก สร้างความเชี่ยวชาญให้กับวิชาชีพครู ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-489-4639

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม