หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พิธีเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ที่สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 243/2559
พิธีเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ที่สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

 จังหวัดปทุมธานี - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิด “ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารสิรินธร 2” ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อำเภอคลองหลวง เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และนักเรียน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารสิรินธร 2 ดังนี้
 “ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครู นักเรียน และบรรดาผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารสิรินธร 2 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ในวันนี้
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านศุภาลัยบุรี ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยในปี พ.ศ.2534 ได้รับบริจาคที่ดินภายในหมู่บ้านศุภาลัยบุรี จำนวน 15 ไร่ และได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทศุภาลัย จำกัด ให้ใช้อาคารพาณิชย์ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ก่อนย้ายไปเรียนอาคารถาวรในปี พ.ศ.2539 ปัจจุบันเปิดสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน จำนวน 3,487 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 230 คน และมีนายสมชาย ฟักทอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 ตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนมีการพัฒนาทางด้านวิชาการ กีฬา และทักษะต่างๆ ตามความถนัดของนักเรียน ส่งผลให้เป็นโรงเรียนยอดนิยมได้รับรางวัล OBEC Awards เหรียญทองระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม ซื่อสัตย์ สุจริต โรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศในโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับประเทศ เป็นต้น
 สำหรับห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสร้างโดยการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 อาคารสิรินธร 2 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงบโรงเรียนสมทบ รวมเป็นเงิน 27 ล้านบาท มีพื้นที่ใช้สอย 1,200 ตารางเมตร จัดพื้นที่บริการเป็นมุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุมและศูนย์การเรียนรู้ มุมบริการอินเทอร์เน็ต พื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ โดยใช้นวัตกรรมระบบการจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดในยุคเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี สำหรับให้บริการบุคลากรทุกคนของโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้มีห้องสมุดที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
 บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาต เบิกนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ จำนวน 120 ราย เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นชัยพฤกษ์ และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินธร 2 ชั้น 2 ทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ทอดพระเนตรการจัดบรรยายแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียน ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ และส่งลงนามาภิไธยในแผ่นศิลา เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม