หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รมว.แรงงานชู "เศรษฐกิจพอเพียง" และ"ประชารัฐ" ยุติยากจนในเวทีโลก

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

รมว.แรงงานชู "เศรษฐกิจพอเพียง" และ"ประชารัฐ" ยุติยากจนในเวทีโลก
รมว.แรงงานชู "เศรษฐกิจพอเพียง" และ"ประชารัฐ" ยุติยากจนในเวทีโลก

นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization Conference : ILC) ระหว่างวันที่ 4 – 8 มิ.ย. 59 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในฐานะผู้แทนฝ่ายรัฐบาล โดยมีนายวรพงษ์ รวิรัฐ ผู้แทนนายจ้าง และนายมานะ จุลรัตน์ เป็นผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง มีสมาชิกร่วมประชุม 187 ประเทศ 3,091 คน แบ่งเป็นผู้แทนภาครัฐ 336 คน นายจ้าง 165 คน ลูกจ้าง 166 คน และที่ปรึกษา 2,352 คน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ของ ILO เป็นสมัยที่ 105 ได้กำหนดวาระสำคัญ คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนไปข้างหน้าอีก 15 ปี (ค.ศ. 2030) โดยผู้แทนฝ่ายรัฐบาล นายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมปราศรัย เพื่อต่อสู้กับความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ซึ่งวิธีการขับเคลื่อนและดำเนินการตามวาระไปสู่ ค.ศ.2030 จะต้องใช้หุ้นส่วนระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นความยากจนที่สุดและความเสี่ยงที่สุด และด้วยการมีส่วนร่วมของทุกประเทศ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั้งหมดด้วย
นายธีรพลฯ กล่าวต่อไปว่าในวันที่ 7 มิ.ย.พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมใหญ่ ณ ห้องสมัชชาใหญ่ สหประชาชาติในเรื่อง “ความริเริ่มในการยุติความยากจน” ซึ่งกล่าวถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และขับเคลื่อนโดยใช้กลไก “ประชารัฐ” ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมกำหนดนโยบาย 3 โอกาส เพื่อขจัดความยากจน โดยมีเป้าประสงค์หลักคือให้คนไทยทุกกลุ่มทุกคนมีงานทำ ทั้งแรงงานที่อยู่ในระบบและนอกระบบ สำหรับโอกาสแรกคือโอกาสในการตั้งต้น ทั้งจัดหางานและการให้ทุนประกอบอาชีพ และโอกาสในการพัฒนาทักษะฝีมือให้ดียิ่งขึ้น ประการสุดท้าย คือ โอกาสในการได้รับความคุ้มครองโดยมีหลักประกันความมั่นคงทางสังคมที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าประเทศไทยจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและนานาประเทศ โดยจะเดินไปด้วยกัน ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งที่ประชุมต่างชื่นชมทิศทางการพัฒนาข้างต้นตามนโยบายของรัฐบาลไทย ซึ่งนอกจากสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ของ ILO แล้วยังเห็นว่าจะสามารถลดความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนด้วย และในโอกาสเดียวกันนี้ได้ยื่นสัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล กับนายกาย ไรเดอร์ ผู้อำนวยใหญ่ ILO พร้อมได้กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เห็นความสำคัญ จึงเริ่มดำเนินการจนเป็นผลสำเร็จในปีนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งเจ้าของเรือ คนประจำเรือและรัฐบาลเองด้วย เป็นการยกระดับมาตรฐานแรงงานทางทะเลของโลก และรู้สึกเป็นเกียรติ ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในกลไกความร่วมมือนี้กับประเทศสมาชิก ILO โดยแต่ละฝ่ายต่างได้รับประโยชน์ร่วมกัน คือ
- เจ้าของเรือ สามารถขจัดอุปสรรคในการเดินเรือให้แก่เจ้าของเรือ และได้รับความสะดวกในการเทียบท่ายังประเทศที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาแล้ว เนื่องจากมีใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลตามที่อนุสัญญากำหนด
- คนประจำเรือ จะ ได้รับการคุ้มครองแรงงานที่มีมาตรฐานในระดับสากลในทุกกระบวนการ เริ่มตั้งแต่ได้รับการคัดเลือกและบรรจุงาน ช่วงเวลาทำงานและเวลาการดำรงชีวิตบนเรือนอกเวลางานกระทั่งได้รับการส่งตัวกลับภูมิลำเนา
ส่วนสุดท้ายคือรัฐบาล จะสามารถรักษากองเรือไว้ได้ เนื่องจากเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศด้วย
ที่มา ; เว็บรัฐบาลไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม