หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

MoU พัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (V-ChEPC) ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 267/2559 MoU พัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (V-ChEPC)
ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระยะที่ 4 (พ.ศ.2560-2562) และพิธีมอบเงินสนับสนุนจาก กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ในโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Vocational Chemical Engineering Practice College: V-ChEPC) เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โดยมีนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายอดิเทพ พิศาลบุตร์ ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพปิโตรเลียม ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาพัฒน์, นายทองฉัตร หงส์ลดารมภ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, นายศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตลอดจนผู้แทนจากสถานประกอบการกลุ่มปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ที่ให้การสนับสนุน เข้าร่วมงาน
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชน 6 แห่ง เพื่อร่วมกันผลิตกำลังคนด้านช่างเทคนิคที่มีคุณลักษณะเฉพาะทาง พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสและเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ในการนำความรู้และทักษะฝีมือมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เข้มแข็ง จึงถือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งที่ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพและตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะมีรายได้ระหว่างเรียน และเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทันทีและได้รับอัตราเงินเดือนสูงกว่าวุฒิด้วย
สำหรับโครงการดังกล่าวที่ภาคเอกชนเข้ามาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณกับหน่วยงานภาครัฐนั้น ถือเป็นการร่วมกันดำเนินงานที่มาถูกทางแล้ว แม้ว่าในอดีตภาคเอกชนจะมองว่าภาครัฐผลิตกำลังคนไม่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม แต่ในปัจจุบันทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันแก้ปัญหาจุดนี้
อีกทั้งกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง เป็นสาขาวิชาที่สอนให้เด็กมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการวางแผนเพื่อการแก้ปัญหาในการทำงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านความร่วมมือระบบทวิภาคีกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มาโดยตลอด
 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จัดโดย สอศ. ร่วมกับมูลนิธิศึกษาพัฒน์, กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด มาตลอดระยะเวลา 9 ปี เพื่อผลิตนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการดังกล่าวจะมีงานทำ 100ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 229 คน

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ร่วมพิธีรับมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จากภาคเอกชน ประจำปี 2559 คือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด, กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย), บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด, กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จำนวนทั้งสิ้น 8,500,000 บาท พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรให้กับครูฝึกในสถานประกอบการทั้ง 6 บริษัทด้วย

ที่มา ;  เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม