หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หลักคุณธรรมพระราชทาน 4 ประการ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 246/2560
"ปนัดดา" บรรยายมุมมองการบริหารและประสบการณ์ของผู้บริหาร
เผยหลักคุณธรรมพระราชทาน ประการ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘มุมมองการบริหารและประสบการณ์ของผู้บริหาร’ ในการอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการระดับสูง รุ่นที่ 1 ของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 602 (ชั้น 6) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก

 
● ยกตัวอย่างผู้บริหารที่ดีที่สามารถยึดเป็นแบบอย่างได้
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ตลอดเวลาที่รับราชการมากว่า 37 ปีก่อนเกษียณอายุราชการ ได้พบเห็นผู้บริหารและข้าราชการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีความงดงามจำนวนมาก หลายคนเป็นตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้ว่าการเป็นผู้นำที่ดี ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มุ่งมั่นที่จะบริหารกิจการต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จ ด้วยความขยันหมั่นเพียร  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่หลงในอำนาจวาสนา ใช้อำนาจในทางที่ผิด
อาทิ พล.อ.สิทธิ จิรโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเคยเป็นผู้บังคับบัญชา, ม.ล.ปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้ที่งดงามทุกจริยวัตร มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ทำให้ผู้คนต่างต้องการทำงานให้กับท่านเพื่อร่วมกันผลักดันให้ประเทศชาติมีความรุ่งเรือง หรือ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นที่รักของข้าราชการและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการดำรงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย การพูดการใช้วาจา แม้แต่การดุของท่านคือ ไม่พูด และไม่เคยพูดจาหยาบคาย ไม่เคยชี้หน้าสั่งผู้ที่มีตำแหน่งต่ำกว่า แต่กลับคอยให้คำชี้แนะและสอนสั่งข้าราชการเสมือนดังเป็นพ่อแม่ ด้วยความเมตตากรุณาอย่างแท้จริง เป็นต้น
● ผู้บริหารควรเป็นผู้นำองค์กรที่ดี และหลักชัยให้สังคม
ในด้านการเป็นผู้นำหรือหัวหน้าองค์กรนั้น ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ผู้บริหารนอกจากจะเป็นผู้นำองค์กรแล้ว จะต้องเป็นหลักชัยให้กับสังคม ต้องเป็นต้นแบบให้แก่สมาชิกในองค์กรอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีระบบที่เป็นระเบียบแบบแผน ความมุ่งมั่นตั้งใจ และไม่สุดโต่งทางความคิด ที่สำคัญคือ "ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่" เป็นของควบคู่กัน ไม่ใช่ใช้อำนาจจนเกินเลยความรับผิดชอบที่ทำให้ระบบเสียหาย เกิดความชะงักงัน เดินหน้าต่อไปไม่ได้
 แนะให้ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม และเป็น Idol ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า ระบบคุณธรรมจริยธรรมเท่านั้น คือ คำตอบขององค์กรและสังคม สมาชิกในองค์กรต้องเป็นแบบอย่าง (Role Model) แก่กัน โดยหยิบยกสุภาษิต "หัวไม่ส่ายหางไม่กระดิก" ความว่า หากหัวดำรงความเที่ยงธรรม สุจริตธรรม ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล เป็นแบบอย่างที่ดี มีหรือที่หางจะออกนอกกรอบ
ังนั้น เราทุกคนจึงควรมีต้นแบบ (Model) ที่ยั่งยืน เปรียบเสมือนใครต่อใครในประเทศต่างยกย่องให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า เป็นต้นแบบที่ยั่งยืนที่สุด อันส่งผลให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงนำสมเด็จย่าเป็นต้นแบบปฏิบัติ จนทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รัก ที่คิดถึง ที่หวงแหนอย่างสุดพรรณนาของคนไทยทั้งประเทศ
 ฝากคุณธรรมพระราชทาน 4 ประการ ซึ่งในหลวงได้ทรงเน้นย้ำโดยตลอดรัชสมัย
ม.ล.ปนัดดา กล่าวฝากผู้เข้าอบรมด้วยว่า ขอให้ยึดหลักคุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงเน้นย้ำเป็นพิเศษโดยตลอดรัชสมัย และข้าราชการทุกหมู่เหล่าควรได้น้อมนำสู่การปฏิบัติ มีอยู่ 4 ประการสำคัญ คือ
  • ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติ รวมทั้งต่อผู้อื่น มุ่งมั่นปฏิบัติสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและเป็นธรรม
  • ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบแห่งความสัจความดีนั้น
  • ประการที่สาม คือ ความอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดก็ตาม
  • ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
คุณธรรมทั้ง 4 ประการดังกล่าวนี้ หากแต่ละคนทุกผู้ทุกฝ่ายพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว ย่อมจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความเจริญ มีความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคง ก้าวหน้าต่อไปได้ดั่งประสงค์คุณธรรมพระราชทาน 4 ประการดังกล่าว

ังนั้น อยากแลเห็นเรื่องคุณธรรม เป็นวาระสำคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษา ส่วนราชการ องค์กร และการปฏิรูประบบราชการของทุกภาคส่วนสู่ความสำเร็จบริบูรณ์ เป็นสังคมคุณธรรม ประเทศไทยคุณธรรมสืบไป

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร " 

www.tuewsob.com 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม