หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 231/2560
สอศ.จัดอบรม “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา”

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดการอบรม “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา” เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม” ให้แก่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จำนวน 400 คน โดยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ นายวณิชย์ อ่วมศรี และนายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นางปัทมา วีระวานิช ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนผู้บริหาร สอศ. ร่วมให้การต้อนรับและรับฟัง
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ณ ที่นี้ ซึ่งเป็นผู้บริหารอาชีวศึกษายุคใหม่ที่ถือเป็นความหวังของการดำเนินงานตามเป้าหมายการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อให้เด็กมีทักษะวิชาชีพ เท่าทันเทคโนโลยี มีงานทำและมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นผู้บริหาร เป็นข้าราชการของแผ่นดิน ได้สวมใส่ชุดข้าราชการสีกากี เปรียบเสมือน "สีของดิน สีของฝุ่น" ซึ่งมีนัยยะว่าข้าราชการเป็นพลังของแผ่นดิน ต้องติดดิน ไม่ถือเนื้อถือตัว เข้าถึงประชาชนได้ เลอะเปรอะเปื้อนดินเปื้อนฝุ่นได้ อีกทั้งยังได้รับเงินเดือนที่มาจากภาษีของประชาชน
ดังนั้น ผู้เป็นข้าราชการย่อมเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างมิต้องกังขา มีความคิดความอ่านในการทำงานที่ถูกต้องตรงกัน ตลอดจนมีความดีความงามเท่าเทียมหรือเสมอเหมือนกันในทุกองค์กร โดยเฉพาะข้าราชการระดับบริหาร ยิ่งต้องให้ความสำคัญและเป็นตัวอย่างในเรื่องของความดีงามให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ด้วย ทั้งความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดอย่างพร้อมเพียงกันทั้งหมด แต่คงต้องใช้เวลา เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปจนกลายเป็นความยั่งยืนในที่สุด
ส่วนผู้บริหารระดับสูงในจังหวัด โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด หรือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สร้างความรักความสามัคคี และเชื่อมโยงการทำงานของแต่ละหน่วยงาน พร้อมน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติตน การทำงาน และการบริหารงาน เพื่อสร้างความสุขความปลอดภัยให้เกิดขึ้น ที่จะมีส่วนช่วยเสริมการพัฒนาจังหวัดตามตัวชี้วัดหลักที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) กำหนด อาทิ ความก้าวหน้าด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น
กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินงาน ‘โครงการโรงเรียนคุณธรรม' ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสถานศึกษา 4.0 ที่จะนำพาความร่มเย็นเป็นสุข ความรู้รักสามัคคี และความเจริญรุ่งเรืองทางการศึกษาสู่ประเทศชาติ โดยขอให้ผู้บริหาร ตลอดจนครูอาจารย์ ผู้ปกครองและลูกหลานนักเรียน ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามตัวชี้วัดหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม

โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้ฝากแนวทางการทำงานที่จะเป็นปัจจัยความสำเร็จในหลายประการ* ดังนี้
1) แนวทางการพัฒนาของโรงเรียนคุณธรรม คือ การสร้างรากฐานความพร้อมให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในการฝึกฝนการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งนับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการก้าวออกไปสู่สังคมที่กว้างใหญ่ขึ้นอย่างมีความรับผิดชอบ การไม่ใช้อำนาจบาทใหญ่ ความไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย และความไม่หลงลืมตัว ที่จะเป็นเกราะแห่งคุณงามความดีป้องกันตัว
2) สถานศึกษาจะมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาภาพลักษณ์ประเทศไทย โดยเริ่มต้นพัฒนาจากภายในตัวบุคคลอันเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเสริมสร้างปรัชญาแห่งการเคารพเชื่อฟังบุพการี ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณใหญ่หลวง และการเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน
3) สถานศึกษาสามารถใช้กระบวนการพัฒนาของโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และการประกอบสัมมาชีพอันสุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
4) การพัฒนาของโรงเรียนคุณธรรมมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในความแตกต่าง แต่ไม่แตกแยก และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสอดคล้องกับแนวทาง “การพัฒนาสังคมไทย 4.0” ที่เป็นสังคมที่มีความหวัง เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข และเป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์
5) การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีกระบวนการในการพัฒนาทั้งระบบอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งจะก่อให้เกิด “สังคมที่มีความเป็นสุภาพชน อ่อนน้อมถ่อมตน และรู้รักสามัคคี” ในสถานศึกษา และสามารถพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเติมเต็มความต้องการของสังคมที่จะสามารถกระทำได้ในโอกาสแรก
6) โรงเรียนคุณธรรมมุ่งเน้นการพัฒนาสังคม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ความเข้าใจทางการบริหาร เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากปัญหาความขัดแย้ง
7) แนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจะช่วยเตรียมพร้อมเยาวชนสู่สังคมแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คที่สร้างสรรค์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ให้ร้ายป้ายสีแก่กัน และพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประโยชน์กับประเทศชาติ
8) สถานศึกษาสามารถนำแนวทางของโรงเรียนคุณธรรมมาเป็นกลไกในการพัฒนาการเรียนรู้ และต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมคุณธรรมที่สามารถนำไปใช้ และเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9) โรงเรียนคุณธรรมมุ่งสร้างชุมชนคุณธรรม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้เกิดวัฒนธรรม และสังคมคุณธรรมที่ยั่งยืน
10) โรงเรียนคุณธรรมเป็นการสร้างแบบอย่างหรือต้นแบบที่ยั่งยืน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และถ่ายทอดกระบวนการในการเสริมสร้างเยาวชนที่ดีและมีความสามารถให้กับสังคมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นระบบแบบแผน และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายสุเทพ ชิตยวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงการจัดอบรมในครั้งนี้ว่า การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 401 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาภาครัฐที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 82 คน, ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2560 จำนวน 160 คน และผู้อำนวยการสถานศึกษาของภาครัฐที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ภายในปีการศึกษา 2559 จำนวน 159 คน

โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การเสวนา “ความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความสำเร็จ และประสบการณ์การนิเทศโรงเรียนคุณธรรม” ตลอดจนการบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมและปัจจัยสู่ความสำเร็จ: นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ, ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม: รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ รองผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ, กระบวนการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม: นายนพพร สุวรรณรุจิ ที่ปรึกษาศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการเว็บ 
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 


เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม