หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน ๒๘ ราย

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๒๔๕/๒๕๖๐
ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน ๒๘ ราย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน ๒๘ ราย และศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน ๔ ราย
• แต่งตั้งศาสตราจารย์ ๒๘ ราย  ดังนี้
 •  รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์อัลแบร์ต ชูลเทอ  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์ประเทือง หงสรานากร  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์ธเรศ ศรีสถิตย์   ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์วรเจตน์ ภาคีรัตน์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
 •  รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจักษุวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 •  รองศาสตราจารย์อรรถกร เก่งพล  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
 •  รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์พัดยศ พุทธเจริญ  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์สุวดี โฆษิตบวรชัย  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตรังสีวิทยา สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์ยงยุทธ ศิริปการ  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์สมปอง คล้ายหนองสรวง  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์มรรยาท รุจิวิชชญ์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์จิราวัลย์ จิตรถเวช  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติ สังกัดคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 •  รองศาสตราจารย์นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
 •  รองศาสตราจารย์ประภาทิพย์ เอี่ยมโสภณา  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
 •  รองศาสตราจารย์อัญชริดา สวารชร  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์ศรเทพ ธัมวาสร  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวบาล สังกัดคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์หรรษา ปุณณะพยัคฆ์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์ศราวุธ ริมดุสิต  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์อาณัติ ลีมัคเดช  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 •  รองศาสตราจารย์วัชรี อัตถทิพพหลคุณ  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีคลินิก สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์นิตยา ฉมาดล  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์สถาพร จิตตปาลพงศ์  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์สุชีลา เตชะวงค์เสถียร  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรับปรุงพันธุ์พืช สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์รัฐกร วิไลชนม์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
 •  รองศาสตราจารย์ตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
• แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ ๔ ราย
 •  นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
 •  นายธานิศ เกศวพิทักษ์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
 •  นายบุญมา เตชะวณิช  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
 •  รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดเพิ่มเติม:

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร " 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม