หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน ๒๘ ราย

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๒๔๕/๒๕๖๐
ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน ๒๘ ราย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน ๒๘ ราย และศาสตราจารย์พิเศษ จำนวน ๔ ราย
• แต่งตั้งศาสตราจารย์ ๒๘ ราย  ดังนี้
 •  รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์อัลแบร์ต ชูลเทอ  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์ประเทือง หงสรานากร  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์ธเรศ ศรีสถิตย์   ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์วรเจตน์ ภาคีรัตน์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
 •  รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจักษุวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 •  รองศาสตราจารย์อรรถกร เก่งพล  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
 •  รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์พัดยศ พุทธเจริญ  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์สุวดี โฆษิตบวรชัย  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตรังสีวิทยา สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์ยงยุทธ ศิริปการ  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์สมปอง คล้ายหนองสรวง  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์มรรยาท รุจิวิชชญ์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์จิราวัลย์ จิตรถเวช  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติ สังกัดคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 •  รองศาสตราจารย์นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
 •  รองศาสตราจารย์ประภาทิพย์ เอี่ยมโสภณา  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
 •  รองศาสตราจารย์อัญชริดา สวารชร  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์ศรเทพ ธัมวาสร  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวบาล สังกัดคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์หรรษา ปุณณะพยัคฆ์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์ศราวุธ ริมดุสิต  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์อาณัติ ลีมัคเดช  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 •  รองศาสตราจารย์วัชรี อัตถทิพพหลคุณ  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีคลินิก สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์นิตยา ฉมาดล  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์สถาพร จิตตปาลพงศ์  ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์สุชีลา เตชะวงค์เสถียร  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรับปรุงพันธุ์พืช สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘
 •  รองศาสตราจารย์รัฐกร วิไลชนม์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
 •  รองศาสตราจารย์ตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
• แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ ๔ ราย
 •  นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
 •  นายธานิศ เกศวพิทักษ์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
 •  นายบุญมา เตชะวณิช  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
 •  รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์  ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดเพิ่มเติม:

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร " 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม