หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผลการประชุมองค์กรหลัก ศธ. ครั้งที่ 5/2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

 ติวสอบ รอง.ผอ.เขต 2561


ข่าวที่ 57/2561ผลการประชุมองค์กรหลัก ศธ. ครั้งที่ 5/2561พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารฝ่ายการเมือง และผู้บริหารองค์กรหลัก เข้าร่วมประชุมครั้งนี้
●นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางพาราอย่างจริงจัง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งมอบหมายให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ข้อสรุปว่าจากนี้ไปหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมลงไปใน TOR รวมทั้งอนุญาตให้ซื้อยางจากองค์กร หรือบริษัทใดก็ได้ แต่ต้องเป็นการซื้อยางใหม่จากเกษตรกร ไม่ใช่ยางเก่าที่เก็บค้างไว้ และสามารถกำหนดไว้ใน TOR ได้โดยไม่ถือเป็นการล๊อคสเป็กแต่อย่างใด
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ประสานงานหลักในการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้ยางพารา เช่น สร้างสนามกีฬา สนามเด็กเล่น ถนนในโรงเรียน เป็นต้น และรายงานให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบภายในสัปดาห์หน้า
ศธ.ได้รับการประสานงานจาก นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ว่า กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานยินดีสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ พื้นที่สูง โรงเรียนชายแดน โรงเรียนชายขอบ หรือบนเกาะต่าง ๆ ที่ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ จึงมอบหมายให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ให้ชัดเจน แล้วส่งให้กระทรวงพลังงานอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานได้ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา นำนักศึกษาไปฝึกการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ตลอดจนช่วยสอนประชาชน นักเรียนในพื้นที่ ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและการบำรุงรักษาด้วย

นายอํานาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สรุปภาพรวมการจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาค ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีทิศทางการพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ ได้แก่
1. ภาคเหนือ “ฐานเศรษฐกิจสร้างมูลค่าสูง”
- ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรม เกษตรและอาหารสุขภาพ
- ศูนย์กลางธุรกิจข้าว ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การค้าการบริการสี่แยกอินโดจีน ประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน+3
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง”
- ศูนย์กลางข้าวหอมมะลิโลก ปศุสัตว์ เมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
- ศูนย์กลางการค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประตูสู่อาเซียนตะวันออกและจีน
- แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ศูนย์กลางกีฬานานาชาติ
3. ภาคกลาง “ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ”
- ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว ประตูสู่อาเซียน
- เมืองนวัตกรรมอาหาร ศูนย์กลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางประมงแปรรูป
- ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกโลก แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ
4. ภาคตะวันออก “ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ”
- ฐานเศรษฐกิจการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
- อุตสาหกรรมไฮเทค อุตสาหกรรมสะอาด และศูนย์กลางผลไม้ออแกนิค การท่องเที่ยวสุขภาพ
5. ภาคใต้ “ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย”
- ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลก
- ศูนย์กลางการค้ายางพารา ปาล์มน้ำมัน และผลไม้
6. ภาคใต้ชายแดน “พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง”
- Food Innopolis ฐานอุตสาหกรรมเกษตรภาคใต้ ประตูสู่อาเซียนตอนใต้
ซึ่ง ศธ.สามารถกำหนดแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับกระทรวงอื่นหรือภาคเอกชน ในลักษณะ Value Chain เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายหลักของรัฐบาลใน 2 มิติ คือ ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับประเทศสู่ Thailand 4.0 ตลอดจนได้รับงบประมาณสำหรับขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการ และสามารถรายงานผลฯ ให้รัฐบาลรับทราบ
นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 พลเอก สุรเชษฐ์ จึงได้กำชับให้ส่วนราชการ สถานศึกษา ทุกสังกัดของ ศธ.กวดขันและเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยตลอดช่วงวันหยุดยาว ขณะที่ทาง สอศ.จัดศูนย์บริการ Fix It Center เพื่อบริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ด้วย
ที่มา; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม