หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561

รมช.ศธ.(ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา จ.ชัยนาท - นครสวรรค์

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ข่าวที่ 315/2561รมช.ศธ.(ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา จ.ชัยนาท -  นครสวรรค์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ที่โรงเรียนวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท และโรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม จังหวัดนครสวรรค์
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนวัดสิงห์และโรงเรียนวัดนิเวศวุฒารามในครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจโรงเรียนทั้งสองแห่งที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ในระยะแรกทั่วประเทศ 50 โรงเรียน ซึ่งต่อยอดมาจากโครงการโรงเรียนสานพลังประชารัฐ โดยรูปแบบการดำเนินงานของโรงเรียนร่วมพัฒนามุ่งเน้นความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาต่อยอดการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อสร้างคนไทย 4.0 รองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกในอนาคต ด้วยการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพราะการศึกษาไม่ใช่ของกระทรวงศึกษาธิการเพียงหน่วยงานเดียว แต่เป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนด้วย
อีกทั้งหลักการสำคัญของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) จะต้องมีความคล่องตัวและสามารถบริหารจัดการโรงเรียน ภายใต้ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่และชุมชน โดยมีความอิสระ 3 ส่วน คือ
  • อิสระในการออกแบบหลักสูตร  ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของเวลาเรียน ซึ่งจะทำให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่จะสร้างอนาคต สร้างอาชีพให้กับนักเรียน เชื่อมโยงและร่วมแก้ปัญหาของชุมชน
  • อิสระในการออกแบบจัดการเรียนการสอน  โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ ครูต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่ต้องหมั่นตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด จากนั้นจึงใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง พานักเรียนมาเรียนของจริงในสถานที่จริง หรือสถานประกอบการ หรือชุมชน สามารถบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ได้ในเวลาเดียวกัน
  • อิสระในการบริหารจัดการ โดยรูปแบบของโรงเรียนร่วมพัฒนามีความพิเศษคือ ขึ้นตรงกับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง มีการปลดล็อคระเบียบต่าง ๆ ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มาจากผู้แทน 4 ฝ่ายเข้ามาช่วยบริหารจัดการ คือ ภาคประชาสังคม ท้องถิ่น ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง โดยมีผู้แทนภาคเอกชนเป็นประธานกรรมการสถานศึกษา เพื่อจะได้นำแนวคิดการทำงานแบบใหม่ ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้ไปสู่เป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จะมีบทบาทในการช่วยส่งเสริมสนับสนุนงานในด้านต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วง ถือเป็นจุดเริ่มต้นสนองตอบต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2561 ที่ระบุไว้ว่า "...จัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ และ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล..."
"โรงเรียนร่วมพัฒนา จึงเปรียบเสมือนหัวขบวนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่รอบนอก ให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับโรงเรียนในเมือง หรือโรงเรียนชั้นนำในกรุงเทพฯ เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนในโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้าน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว คาดหวังว่าในอนาคตข้างหน้า โรงเรียนที่ดีมีคุณภาพจะกระจายออกไปในทุกพื้นที่มากขึ้น ส่วนจะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่าย เพื่อทำให้โรงเรียนร่วมพัฒนาเป็นสถานที่เตรียมอนาคตและเตรียมอาชีพให้ลูกหลานเยาวชน รวมทั้งเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

1) โรงเรียนวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนโรงเรียนร่วมพัฒนาทั้ง 16 แห่ง ในภูมิภาคต่าง ๆ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการที่มีจำกัด และขอให้ร่วมกันผลักดันและขยายผลรูปแบบการดำเนินงานของโรงเรียนร่วมพัฒนาไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศด้วย
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในนามของ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ และในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดสิงห์ มีความยินดีที่จะช่วยประสานงานและบูรณาการด้านต่าง ๆ ตามแนวทางของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาอย่างเต็มที่ โดยจะนำหลักคิดการพัฒนาคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ 3 ประการ ของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ใช้ประกอบเป็นแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน คือ
     1) ทักษะชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
     2) ทักษะอาชีพ เพื่อให้เด็กจบการศึกษาแล้วมีอาชีพติดตัว เพราะเราไม่สามารถคาดการณ์อาชีพในอนาคตได้ทั้งหมด หากมีความรู้เรื่องอาชีพตั้งแต่เด็กจะเป็นผลดีกับเด็กอย่างที่สุด
     3) คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้เด็กเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมต่อไป ส่วนการเรียนรู้ทางวิชาการ ของโรงเรียนวัดสิงห์ก็มีความเข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเอกชน และชุมชน ที่มีความมุ่งมั่นต้องการพัฒนาโรงเรียนอย่างจริงจัง ก็จะทำให้โรงเรียนวัดสิงห์เป็นต้นแบบของโรงเรียนร่วมพัฒนาที่ประสบผลสำเร็จได้
นายเกษม เกตุดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ กล่าวว่า โรงเรียนวัดสิงห์มีแนวทางการบริหารและการจัดการโดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา Watsing Model ผ่านโครงการที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งได้นำเสนอและได้รับความร่วมมือจาก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ อาทิ
- โครงการ OTOP Junior โดยมีการตั้งชมรมและนำวัสดุ/วัตถุดิบที่มีอยู่ในบริเวณโรงเรียนทั้งป่ากล้วยและป่าไผ่ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียน และในอนาคตจะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาทำเป็นสินค้าโอท็อปของโรงเรียนเพื่อจำหน่าย เกิดการสร้างรายได้ให้นักเรียนต่อไป
- โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
- โครงการอ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน (Read Thai) โดยส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างหลังอาหารกลางวัน 15 นาที อ่านหนังสือที่มีประโยชน์ และมีครูบรรณารักษ์และครูภาษาไทยดูแลให้คำแนะนำ
- โครงการส่งเสริมอาชีพประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เป็นโครงการที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วัสดุไม้จักสานเป็นหลัก ร่วมกับผักตบชวา ใบตาล ลดการใช้พลาสติก เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมาได้นำผลงานไปประกวดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ
- โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านกีฏวิทยา​ เพื่อศึกษาวงจรชีวิตของแมลง เชื่อมโยงกับวิชาชีววิทยา
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬาวอลเลย์บอล โดยนักเรียนโรงเรียนวัดสิงห์มีความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันจนได้รับรางวัลจำนวนมาก
สำหรับสิ่งที่จะขอรับการสนับสนุน เช่น พาหนะของโรงเรียนที่มีอายุการใช้งานนาน ส่งผลถึงความปลอดภัยของครูและเด็กเมื่อเดินทางไปแข่งขันกีฬาหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ, การขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจ็กเตอร์ เป็นต้น

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม