หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561

ศธ.เปิดโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 349/2561ศธ.เปิดโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

อำเภอบังนังสตา จังหวัดยะลา - กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดพิธีเปิดโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน2561 ณ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.(สหรัฐอเมริกา) โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ ย้ำเป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลที่ช่วยเหลือนักเรียนครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ได้รับผลกระทบ ขาดโอกาส โดยจัดที่พักนอน ความปลอดภัย อาหารครบ 3 มื้อ และอุปกรณ์ความจำเป็นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 37 อำเภอ 64 โรงเรียน และสถานศึกษาอาชีวศึกษา 4 แห่ง เพื่อรองรับเด็กจำนวนที่เหลือในสายวิชาชีพ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 4,239 คน
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า งานในวันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่สังคมและประชาชนในพื้นที่จะได้รับทราบผลงานของรัฐบาล "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี" ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จนเกิดเป็นผลสำเร็จ ตามโครงการ "โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้" ทั้ง 64 แห่ง ใน 37 อำเภอ และสถานศึกษาอาชีวศึกษา 4 แห่ง ด้วยการทำงานอย่างมีแบบแผนและบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตามกลไกประชารัฐ
ทั้งนี้ ตลอดการทำงานที่ผ่านมา รัฐบาลมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาและปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อทำให้ประชาชนมีความสุข ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ตลอดจนมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งในเรื่องของการศึกษาด้วย ซึ่งกำหนดเป็นหนึ่งใน 6 ด้านของการปฏิรูปประเทศ
อีกทั้งการทำงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เพื่อสร้างความสุขกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา หลักการทำงาน ตลอดจนพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานไว้กับประชาชนคนไทย และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม, มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี จึงขอฝากให้ทุกคนน้อมนำไปปรับใช้ในการดำเนินการชีวิต การเรียน และการทำงาน ทั้งในการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมด้วย
สำหรับการดำเนินนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมสืบเนื่องจากการที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยือนความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการดูแลและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่นี้ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ในฐานะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้มอบหมายให้ สพฐ. ดำเนินการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
โดยหนึ่งในงานด้านการสร้างโอกาส ก็คือการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มาจากครอบครัวขาดแคลนและมีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงการศึกษาเรียนรู้มากขึ้น ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสำรวจและรวบรวมหลักฐาน จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้น้อย) ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่ ตลอดจนเด็กเยาวชนที่ขาดโอกาส โดยความร่วมมือของผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่ มีจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 คน จากนั้นได้มีการพิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์อย่างยุติธรรม จนสามารถคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ และเริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 4,239 คนใน 64โรงเรียนของ 37 อำเภอ ุพร้อมทั้งขยายโครงการสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาประชารัฐในระดับจังหวัดอีก 4 แห่ง เพื่อรองรับเด็กจำนวนที่เหลือในสายวิชาชีพ
พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า ศธ.มีผลการดำเนินงานด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ไม่ว่าจะเป็นการเรียนที่มีส่วนเสริมสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่, เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ทักษะ และฝีมือแรงงาน เมื่อจบแล้วมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว, การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ด้วยการเรียนในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนอกระบบการศึกษาของสำนักงาน กศน. รวมถึงการนำประชากร 3 ขวบถึง 18 ปี กลับเข้าสู่ระบบการศึกษากว่า 30,000 คน และจะรณรงค์เชิญชวนประชากรที่เหลือเข้ามาเรียนในปีการศึกษาต่อไป เพราะเชื่อว่า "ไม่มีคำว่าสาย และไม่มีใครแก่เกินเรียน" ทุกคนสามารถต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน ที่จะส่งผลต่อการพัฒนารายได้และชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัว ตลอดจนพื้นที่ในอนาคต
ส่วนการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา ได้ดำเนินการโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้โอกาสกับเด็กที่มีความสามารถด้านกีฬา ให้เข้ารับการศึกษาพร้อมพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และบาสเก็ตบอล ภายใต้การดูแลของครูฝ่ายวิชาการ และโค้ชผู้ฝึกสอนกีฬา พร้อมรับทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตามความต้องการ จึงขอความร่วมมือจากประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ช่วยกันดูแล รักษา และอนุรักษ์ สิ่งดี ๆ ทั้งด้านการเกษตร การค้าชายแดน แหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้อยู่คู่พื้นที่ เพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีความพร้อมที่จะเป็นหน่วยบูรณาการการทำงานในพื้นที่ พร้อมสร้างระบบบริหารจัดการการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีแผนงาน และเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมาได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งพบว่ามีผลความพึงพอใจสูงขึ้น จากปี 2560 คะแนนร้อยละ 85 หรือพึงพอใจระดับปานกลางถึงมาก เพิ่มขึ้นในปี 2561 เป็นร้อยละ 91 คือพึงพอใจระดับมาก ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน และเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของพี่น้องประชาชนและทุก ๆ ฝ่ายที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ดังนั้น การจัดงานเปิดโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. จังหวัดยะลาในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบันนังสตา เกี่ยวกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กขาดแคลนและด้อยโอกาส และกระทรวงศึกษาธิการยินดีรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโครงการเชิงสร้างสรรค์ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อทั้งเด็กและเยาวชน ครู สถานศึกษา ตลอดจนภาพรวมของการพัฒนาในพื้นที่ด้วย
ท้ายสุดนี้ ขอยืนยันอีกครั้งถึงความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของพื้นที่ในทุกมิติ และสอดคล้องแผนงานโครงการของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน, การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นต้น
การจัดงานในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญของการสร้างโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างทั่วถึงมากขึ้น ขอขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมมือและทำงานอย่างเต็มที่ จนเกิดความพร้อมสมบูรณ์ ตามคำกล่าวของนายกรัฐมนตรี ที่ว่า "เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" การศึกษาก็เช่นเดียวกัน โดยไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด อยู่ในพื้นที่ใด รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการก็จะดูแลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงตลอดไป

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม