หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561

ศธ.จัดประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ข่าวที่ 316/2561ศธ.จัดประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และงานนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) พร้อมบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน” และมอบโล่รางวัลชุมชนต้นแบบระดับสำนักงาน กศน. 19 แห่ง และรางวัลชุมชนต้นแบบระดับจังหวัด 53 แห่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม อาทิ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน., นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนผู้บริหารสำนักงาน กศน. ทั่วประเทศ
นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานถึงการจัดประชุมในครั้งนี้ว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการหน่วยงานที่มี หรือจะมีโครงการกิจกรรมดำเนินการในพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลัก และให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวัดอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนงานและโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายลงพื้นที่ในระดับหมู่บ้านร่วมกัน ตามแนวทางประชารัฐ และเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชน ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ไปจนถึงระดับหมู่บ้าน โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งแต่ระดับจังหวัด มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ประสานกับคณะกรรมการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ทุกส่วนราชการในจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทุกระดับ ส่วนระดับอำเภอ สถานศึกษาทุกระดับก็จะมีส่วนสำคัญกับการทำงานร่วมกับคณะกรรมการไทยนิยมฯ ระดับอำเภอ ในระดับตำบล จะเพิ่มเติมสถานศึกษาในแต่ละตำบล รวมทั้งสำนักงาน กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนรู้ตำบล เข้าทำงานร่วมกับคณะกรรมการระดับตำบลอีกด้วย
โดยดำเนินการตาม Road Map และภายใต้กรอบหลัก 10 ข้ออย่างเข้มแข็ง พร้อมทั้งยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 5 องค์กรหลัก และหน่วยงานในกำกับ จัดทำข้อมูลการดำเนินงานเพื่อสร้างการรับรู้ในภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยผ่านทีมงานระดับตำบล ได้แก่ ครู กศน.ตำบล
ทั้งนี้ ได้ประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้พิจารณาเลือกชุมชนต้นแบบเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ 6 ภาค ๆ ละ 1 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้ในชุดความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่ประชาชน โดยเป็นการรวบรวมสภาพปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากพื้นที่ 6 ภาค นำมาเสนอในภาพรวมของการดำเนินงานการสร้างการรับรู้ในชุดความรู้ฯ
การดำเนินการประชุมครั้งนี้ จะดำเนินการรวบรวมผลการนำเสนอชุมชนต้นแบบและแนวทางจากการประชุม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภายใต้กรอบภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่สามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่ และการสร้างการรับรู้ในชุดความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการสู่ประชาชน ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม