หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

การอบรม "สร้างเยาวชนต้นแบบ (เยาวชน 4.0)" ที่ จ.นครปฐม

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 499/2560การอบรม "สร้างเยาวชนต้นแบบ (เยาวชน 4.0)" ที่ จ.นครปฐม

จังหวัดนครปฐม - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง "จากศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเยาวชน" ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเยาวชนต้นแบบ (เยาวชน 4.0) จัดโดยชมรมคนรักในหลวง จังหวัดนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม โดยนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม, นายสามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย, นางสาวยุพิน ดุษิยามี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐมและประธานกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดนครปฐม, กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย, คณะครู ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 29 แห่ง, นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าร่วมกว่า 400 คน
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดี เพื่อให้เด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐมได้กระทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นที่รักดั่งดวงใจของคนไทยทั้งชาติ โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดนครปฐม เข้ารับการอบรมพัฒนาให้เป็นคนดีที่มีความรู้ความสามารถ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีจิตอาสา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ตลอดจนมีบุคลิกภาพของความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนและผู้ใกล้ชิด ขยายไปสู่เพื่อนต่างสถานศึกษาและสังคมต่อไป นับว่าเป็นโครงการที่สนองพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมาก และถือเป็นเรื่องอันดับแรกที่จะต้องทำเพื่อพัฒนาประเทศ รวมทั้งมีความหวังให้ทุกสถานศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมในที่สุด

เชื่อมั่นว่าการเริ่มต้นดำเนินโครงการสร้างเยาวชนต้นแบบ (เยาวชน 4.0) ในจุดเล็ก ๆ นี้ หากช่วยกันขยายผลกันทีละคนสองคนอย่างต่อเนื่อง อีกไม่ช้าไม่นานก็จะมีเยาวชนต้นแบบกระจายอยู่ในสถานศึกษาและสังคมทั่วประเทศอย่างแน่นอน
ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีความพยายามสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้ดำเนินโครงการโรงเรียนและสถานศึกษาคุณธรรม ภายใต้กรอบแนวคิด 5 ประการ กล่าวคือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม พร้อมทั้งน้อมนำพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ซึ่งมีความห่วงใยเรื่องการศึกษาและลูกหลานเยาวชน ประสงค์จะเห็นการเสริมสร้างชาติด้วยความรู้ ลูกหลานมีสัมมาชีพสุจริต ตลอดจนยึดมั่นหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต โดยนำสู่แผนการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้มีการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้สอดรับกับนโยบาย THAILAND 4.0 ของรัฐบาล โดยได้คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เพื่อสร้างเด็กที่ดีและมีความพร้อมสู่ยุคใหม่ ทั้งในเรื่องของความทันสมัยของศาสตร์และวิชาการต่าง ๆ การปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล ที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน ทั้งในเรื่องการทำงาน การเรียน การอยู่ในสังคม เป็นต้น ซึ่งจะขอเน้นย้ำถึงการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะการโพสต์ การแชร์ทางเฟซบุ๊ก ควรเอาอย่างอารยสังคมหรือประเทศที่เจริญแล้ว ที่ใช้เฟซบุ๊กด้วยความสำนึกรับผิดชอบ (Responsibility) ผ่านการคิดใคร่ครวญก่อนที่จะโพสต์ โดยเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องมีกฎมีระเบียบมาบังคับ นั่นจึงจะถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างอารยชน ใช้อย่างรู้เท่าทัน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง โรงเรียน และสังคมมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การแชร์ข้อมูลวิชาการ การค้นคว้าหาความรู้ การส่งเสริมโครงงานและกิจกรรมความดีงามของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นต้น


โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้ร่วมพิธีเปิดอาคารเกียรติยศของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย พร้อมเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ ณ บริเวณอาคารเกียรติยศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย และกล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า ถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมาก ที่มีการปรับปรุงอาคารเกียรติยศของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ซึ่งเป็นอาคารไม้ ทรงปั้นหยา 2 ชั้น ให้มีความแข็งแกร่งมั่นคง เพื่อเป็นรากฐานและแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน

ดังนั้น ในนามของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ในนามกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณตลอดจนศิษย์เก่า นำโดยนายสุชาติ วิบูลมงคล ศิษย์เก่าและกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และภาคเอกชน ได้ให้การสนับสนุนการปรับปรุงอาคารเกียรติยศ ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ให้มีความแข็งแรงพร้อมยกพื้นสูงเพื่อความสง่างาม เหมาะสมกับการเป็นอาคารประวัติศาสตร์เก่าแก่ของโรงเรียน ที่ลูกหลานนักเรียน รวมทั้งครูอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าทุกท่านมีความภาคภูมิใจ

ในส่วนของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ เป็นโรงเรียนพระราชทานคู่บ้านคู่เมืองนครปฐมและประเทศไทย มากว่า 100 ปีแล้ว อีกทั้งเป็นโรงเรียนแห่งความภาคภูมิใจที่ช่วยสร้างบุคลากรอันมีคุณภาพให้กับประเทศในหลากหลายสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพรับราชการ ซึ่งจากการที่ตนได้มีโอกาสบรรยายแก่ข้าราชการใหม่ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก็มักจะได้พบปะกับศิษย์เก่าโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยในหลายต่อหลายรุ่น จึงต้องขอชื่นชมไว้ ณ โอกาสนี้ เพราะแม้จะรู้ดีว่าอาชีพรับราชการ ต้องอาศัยผู้ที่มีความเสียสละ อุทิศทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ เพื่อทำงานถวายให้กับแผ่นดินและพระเจ้าแผ่นดิน ก็ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจเข้ารับราชการ โดยมิได้ย่อท้อแต่อย่างใด

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม