หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

ผลประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 9/2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 509/2560ผลประชุม ก.พ.อ. ครั้งที่ 9/2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
● เห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์ 3 ราย และศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 2 ราย
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย และศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 2 ราย ดังนี้
   รศ.ธวัชชัย สุวรรณพานิช   ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   รศ.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง    ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   รศ.วันชัย ดีเอกนามกูล   ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ 2 ในสาขาวิชาเภสัชเวท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ศ.รท.จุมพล วิลาศรัศมี   ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   - ศ.รวี เถียรไพศาล   ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

● เห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการ ก.พ.อ. เพื่อเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ
ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา แทนนายสาธิต พุทธชัยยงค์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอธิการบดีจากกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

● รับทราบแต่งตั้งกรรมการใน ก.พ.อ.
ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้ง นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ตามมาตรา 67 วรรคหนึ่ง (2) และ (3) ประกอบมาตรา 11 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547

● รับทราบสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ ก.พ.อ. ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย แยกเป็นตำแหน่งศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง 5 ราย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ จำนวน 30 ราย

● รับทราบการประกาศรายชื่อกรรมการผู้แทนสมาชิก กบข.
ที่ประชุมรับทราบประกาศรายชื่อกรรมการผู้แทนสมาชิกที่จะปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ในส่วนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2 ราย คือ รศ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้แทน และ รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้แทนสำรอง

นอกจากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการอุดมศึกษาในหลายประเด็น อาทิ ทิศทางการรับรองมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ในอนาคต, การเตรียมการรองรับหลักสูตรและสาขาอาชีพใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและเป็นเทรนด์ของโลก, ทิศทางการพัฒนากำลังคนภาครัฐ ทั้งการผลิตนักปฏิบัติ “ทำเป็น” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม