หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

 1.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด
 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 86/2558
รมช.ศธ.
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย - ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)  รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. และศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ที่สนามสอบโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจะมีการใช้ผลการทดสอบเป็นตัววัด โดยส่วนตัวเห็นว่าการทดสอบต่างๆ ของไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้หารือกับ สทศ.ในการลดจำนวนวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือเพียง 5 กลุ่มสาระหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนอีก 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (สุขศึกษา-พลานามัย ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ก็จะให้สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องหารือร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาว่าจะจัดสอบอย่างไร ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ขอขอบคุณ สทศ.ที่ได้ดำเนินการจัดสอบและทำวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบของประเทศไทยควบคู่ไปด้วยกัน ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาที่เห็น มีหลายเรื่องที่ไม่รู้ว่าเป็นอาการของโรคหรือเป็นโรค บางครั้งมีการแก้อาการ แต่ไม่ได้แก้โรค การที่จะแก้โรคได้ต้องอยู่ที่ผลการวิจัย ฐานข้อมูล และความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของตัวชี้วัดต่างๆ ที่จะช่วยให้การวัดผลทางการศึกษาดีขึ้น
โอกาสนี้ ขอฝากให้สื่อมวลชนช่วยเน้นย้ำกับสังคมไทยในเรื่องการไม่ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และที่สำคัญคือ ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. กล่าวว่า การทดสอบ GAT/PAT เป็นงานบริการทางวิชาการที่ สทศ.ได้รับมอบหมายจาก ทปอ. ตั้งแต่ปี 2552 ในการทดสอบปีแรก มีการจัดสอบ 3 ครั้ง (เดือนกรกฎาคม ตุลาคม และมีนาคม) ต่อมา ทปอ.มีความเห็นว่าการจัดการทดสอบในเดือนกรกฎาคมจะเป็นการเร่งรัดไป ทำให้นักเรียนกวดวิชามากขึ้น
ดังนั้น ในปี 2554 จึงลดการทดสอบ GAT/PAT เหลือเพียง 2 ครั้ง (เดือนตุลาคมและมีนาคม) แต่เมื่อปี 2557 สถาบันอุดมศึกษาของไทยกำหนดเปิดภาคเรียนให้สอดคล้องกับการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน จึงเลื่อนการทดสอบ GAT/PAT จากเดือนตุลาคมเป็นเดือนพฤศจิกายน และยังคงการทดสอบในเดือนมีนาคมเหมือนเดิม
วัตถุประสงค์ของการทดสอบ GAT/PAT คือ เพื่อนำคะแนนไปเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบรับกลาง (Admission) และมีการนำไปใช้ในระบบรับตรงในบางคณะ/มหาวิทยาลัย โดยมีการสอบ 2 วิชาใหญ่ คือ การทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT) เพื่อวัดความสามารถในการเรียนระดับอุดมศึกษาให้สำเร็จ และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test : PAT) ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่จะศึกษาต่อและศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้นให้ประสบความสำเร็จ สำหรับการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 จะประกาศผลในวันที่ 10 เมษายน 2558 สามารถดึงข้อมูลผลการทดสอบผ่านระบบ RPS (Report System Service) และพิมพ์เป็น e-Score ได้
ขณะนี้ ได้รับรายงานจากศูนย์สอบทั่วประเทศว่าการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในส่วนของเรื่องความโปร่งใสและทุจริต ได้ประกาศย้ำกับกรรมการประจำสนามสอบและกรรมการคุมสอบทุกคน รวมทั้งมีการติดประกาศคำเตือนหน้าห้องสอบในเรื่องของดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของ สทศ. ทั้งกรรมการประจำสนามสอบ กรรมการคุมสอบ และผู้เข้าสอบด้วย

 
 ตรวจเยี่ยมการสอบ GAT/PAT ภาพ สถาพร ถาวรสุข
นายสหัส ภัทรฐิตินันท์ ประธานคณะทำงานประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ศูนย์สอบ มก. ดำเนินการจัดสอบ GAT/PAT ที่สนามสอบ 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่ 1) โรงเรียนสารวิทยา ดำเนินการจัดสอบ 4 วัน มีจำนวนผู้เข้าสอบ 10,184 คน 2) โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ดำเนินการจัดสอบ 1 วัน (เฉพาะวันที่ 7 มีนาคม 2558) มีจำนวนผู้เข้าสอบ 1,049 คน และ 3) โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ดำเนินการจัดสอบ 4 วัน มีจำนวนผู้เข้าสอบ 5,414 คน แยกเป็น GAT 1,290 คน และ PAT 4,124 คน รวมจำนวนผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 16,647 คน

 การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2558 ในภาพรวมของประเทศ มีผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 184,092 คน มีผู้มีสิทธิ์สอบที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 51 คน แบ่งเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา จำนวน 32 คน และผู้พิการทางร่างกาย จำนวน 19 คน ในการทดสอบครั้งนี้มีจำนวนศูนย์สอบทั้งหมด 19 แห่ง ได้แก่ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัย 18 แห่ง และที่ สทศ. ซึ่งการทดสอบในวันที่ 7 มีนาคม 2558 มีจำนวนสนามสอบทั้งสิ้น 152 สนามสอบ

  • ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com  

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องเตรียมสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง เตรียมสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาทั่วไป  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)  

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม