หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 : ภาคตะวันออก"

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 293/2560การประชุมแถลง "แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ภาคตะวันออก" ที่ระยอง

จังหวัดระยอง - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมแถลง เรื่อง "แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579: ภาคตะวันออก" และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา" เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. โดยมีนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา, รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการจังหวัด, คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.), ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูอาจารย์, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, นักวิชาการ ตลอดจนเครือข่ายประชารัฐด้านการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เป็นแผนที่มีความสอดคล้องกับเรื่องที่เป็นจริงในสังคมไทย โดยได้มีการกำหนดแนวทางและนโยบายการดำเนินงานประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากำลังคน งานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) พัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
นอกจากนี้ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ได้ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 อีกทั้งเป็นแผนการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งมั่นพัฒนาในทุก ๆ กรอบของคุณภาพการศึกษา โดยไม่ได้เน้นแต่ปริมาณ แต่เน้นคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืน
สำหรับการประชุมแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมร่วมกันพิจารณาและหารือรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงานของตน เพราะการศึกษาของชาติเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญและทำความเข้าใจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจากทุกภาคส่วนล้วนมีความสำคัญกับการศึกษาทั้งสิ้น อีกทั้งการประชุมครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิที่มาเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก โดยเชื่อว่าทุกคนต้องการเห็นลูกหลานเยาวชนเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า เกิดความรู้ความเข้าใจที่แตกฉาน เป็นระบบแบบแผน หากทุกคนมุ่งมั่นเดินตามแผนดังกล่าวก็จะสามารถร่วมกันจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับประเทศได้
ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านร่วมกันขบคิดถึงแนวทางการนำศาสตร์พระราชาที่ยังอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทย เพื่อสอดแทรกรายละเอียดและเนื้อหาในแผนการศึกษาชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อเสริมสร้างการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดำรงชีวิตที่เป็นสุข และสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21

นายกมล รอดคล้าย กล่าวว่า แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นทิศทางการพัฒนาการศึกษา ที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs 2030) ขององค์การสหประชาชาติ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทย 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการบริหารจัดการที่นำไปสู่การสร้างเด็กยุคใหม่ที่สามารถเป็นผู้นำของสังคมในอนาคตได้
การจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้มีการดำเนินการและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะได้นำแผนดังกล่าวไปชี้แจงในภูมิภาคต่าง ๆ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ระยอง มหาสารคาม เชียงราย
การแถลงแผนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งนำประเด็นที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนร่วมกันพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ โดยมีจุดเน้นคือ การพัฒนาการศึกษาของคนใน 5 ช่วงวัย ประกอบด้วย 1) ระดับปฐมวัย 2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 4) วันแรงงาน และ 5) ระดับผู้สูงอายุ
ดังนั้น แผนการศึกษาชาติฉบับนี้จะมีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างน้อย 11 กระทรวง และ 53 หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ สภาการศึกษาเชื่อมั่นว่าการหารือกันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดในภาคตะวันออกมีพื้นที่จะต้องสร้างบุคลากรที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อที่จะตอบสนองภาคธุรกิจในฐานเศรษฐกิจต่าง ๆ เนื่องจากการหารือในครั้งนี้จะทำให้ทุกท่านได้พิจารณาแนวทางในการสร้างคน เพื่อทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ Thailand 4.0 โดยต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาทุกในทุกระดับ ครูอาจารย์ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่จะร่วมกันจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับเยาวชนและประชาชน

ในโอกาสที่เดินทางมาจังหวัดระยอง  ช่วงบ่ายวันเดียวกัน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา" ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม

ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งว่า โรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนอันทรงเกียรติ ซึ่งก่อตั้งมากว่า 100 ปีแล้ว กามาพบปะเยี่ยมเยียนทุกท่านในครั้งนี้ เพื่อขอความร่วมมือจากทุกท่านในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม โดยมีจุดเน้นย้ำ 5 ประการ คือ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้โครงการโรงเรียนคุณธรรมเกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ขอฝากให้ลูกหลานนักเรียนทุกคนใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์ รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร มีวุฒิภาวะและมีวิจารณญาณ แยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงาน ยึดมั่นในความดีและความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตลูกหลานอยู่รอดปลอดภัย

"โรงเรียนระยองวิทยาคม เกิดจากการรวมโรงเรียนเก่า 2 โรงเรียนเข้าด้วยกันคือ โรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์ (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2442) และโรงเรียนสตรีระยอง “บุญศิริบำเพ็ญ” (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2463) โรงเรียนระยองวิทยาคมก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะปรับปรุงการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาให้เหมาะสม สะดวกในการจัดสรรอัตราครูและงบประมาณ เพื่อการบริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ประกาศรวมโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียนดังกล่าวเข้าด้วยกัน บนเนื้อที่เดิมของโรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์ โดยมีนายกนก จันขจร เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ส่วนโรงเรียนสตรีระยองบุญศิริบำเพ็ญ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลระยอง
โรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา 2517 กรมสามัญศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกให้โรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ.) รุ่นที่ 1 และเริ่มใช้หลักสูตร ค.ม.ส. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2517 เป็นต้นมา

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร " 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม