หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การปลูกฝังเยาวชนตามแนวคิด STAR STEMS

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 316/2560
หารือการปลูกฝังเยาวชนตามแนวคิด STAR STEMS

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับ พล.อ.ดร.พหล สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และคณะ เกี่ยวกับการปลูกฝังเยาวชนตามแนวคิด “STAR STEMS" สร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจไทย ไปสร้างชาติ เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายไพโรจน์ อนุรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ว่าที่ ร.ต.ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ สปท. ซึ่งได้นำเสนอกระบวนการคิดที่จะนำไปสู่การสร้างเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจไทย ไปสร้างชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS” ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ
STAR ได้แก่ Student-คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ, Teacher-กระตุ้นความคิด กระตุ้นจินตนาการ แนะนำ กำกับ, Academic-บูรณาการสาระวิชา ความดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ รับผิดชอบ, Revolution-ทุกอย่างต้องปรับเปลี่ยน พลิกผันทันที
STEMS เป็นการเรียนรู้แบบ Situation Based Learning : SbL พร้อมสอดแทรกเรื่องคุณธรรม ความเป็นไทยตลอดเวลา ได้แก่ Scientific Thinking หลักเหตุและผล, Thai-Technology หลักภูมิปัญญาไทย ศาสตร์พระราชา, English-Engineering หลักประสิทธิภาพ ระบบและการสื่อสารภาษาอังกฤษ, Moral-Mathematics หลักพิสูจน์ด้วยหลักตรรกะและคุณธรรม, Socio Geology หลักความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับภูมิสังคม
ซึ่งแนวคิดนี้จะเป็นอีกพลังสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ตอบโจทย์การพัฒนาคนไทยได้ตามเป้าหมายของการศึกษาชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 วรรค 4 ที่ระบุไว้ว่า “การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย รัก-ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” เป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีความพร้อมสำหรับบูรณาการกับการเรียนการสอนทุกสาระวิชา โครงการพิเศษ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกรูปแบบ
ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนคุณธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความก้าวหน้าในหลายส่วน ดังนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการใน 2 ส่วน คือ คณะกรรมการดำเนินงานอำนวยการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม เพื่อจัดทำข้อเสนอด้านนโยบายในการจัดการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมกำหนดแนวทางการนิเทศติดตาม และให้คำปรึกษาแนะนำ และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม โดยมีผู้แทนองค์กรหลักและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ จัดทำระบบนิเทศและประเมินผล ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการ 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 4 ประการแก่เด็กและเยาวชน ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมในปี 2560 จำนวน 10,000 แห่ง และในปลายปีนี้คาดว่าจะขยายผลให้ครอบคลุมโรงเรียนสังกัด สพฐ. อย่างน้อย 30,000 แห่ง, มีครูวิทยากร 135,529 คน, ศึกษานิเทศก์ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 675 คน, ทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (Express Moral Service: EMS) ระดับภูมิภาค 40 คน, ทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (Roving Teams: RT) ระดับเขตตรวจราชการ 225 คน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งผู้อำนวยการที่บรรจุใหม่ ผู้อำนวยการสถานศึกษารับการประเมินคุณภาพภายใน และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่และที่ได้รับคัดเลือก 398 คน เตรียมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง 40 คน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำสถานศึกษาคุณธรรมให้แก่ครู ผู้บริหารและบุคลกรอาชีวศึกษา 489 คน และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นิเทศอาสาติดตามสถานศึกษาคุณธรรม 100 คน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ, โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถาบันอุดมศึกษา, โครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้นำนักศึกษา, โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ทั้งนี้มีแผนที่จะถอดบทเรียนความสำเร็จการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม พร้อมสำรวจความสมัครใจเข้าร่วมโครงการในปีต่อไป
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนารูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัย 4 ด้าน (ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตามระเบียบ และการมีจิตอาสา เสียสละ) พร้อมคู่มือ เพื่อทดลองใช้ในโรงเรียนตัวอย่างเป็นเวลา 3 เดือน นอกจากนี้ยังมีโครงการประเมินความเป็นพลเมืองของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม