หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 283/2560"ธีระเกียรติ" พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พบปะหารือกับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พบปะกับคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในการประชุมครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการต้องการมาพบปะกับคณะกรรมการชุดนี้ เพื่อทำความรู้จักกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้คร่ำหวอดด้านการศึกษาจากทั่วประเทศ พร้อมเป็นตัวเชื่อมกับทุกภาคส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ของวงการศึกษายุคใหม่ และเป็นผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ก่อให้เกิดคณะกรรมการอิสระ ซึ่งมีอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีเป้าหมายที่ชัดเจนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
ในนามกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารทุกคนมีความยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องของการให้ข้อมูล การให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ และเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาสามารถทำงานได้ทันตามเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนเพื่อการศึกษา เด็กปฐมวัย การผลิตและพัฒนาครู ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ

ศ.กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า ขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความไว้วางใจและให้โอกาสทำหน้าที่นี้ ซึ่งเล็งเห็นแล้วว่าคนไทยและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพยายามที่จะปรับปรุงการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มีการปฏิรูปการศึกษาที่มีความก้าวหน้าไปมาก แต่อาจจะยังไม่ถึงเป้าหมาย จึงเป็นอีกเรื่องที่จะต้องช่วยกันขบคิดต่อไปว่าจะปรับแก้อย่างไร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ และเชื่อว่าประเทศไทยยังมีโอกาสที่ดีอีกมากในหลายเรื่อง หนึ่งในนั้นคือการศึกษา แต่ต้องอาศัยการทำงาน อาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานเดินหน้าลุล่วงตามเป้าหมายโดยลำดับ
ในส่วนขององค์ประกอบคณะกรรมการ ล้วนเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความคิด และประสบการณ์ด้านการศึกษาในหลากหลายสาขา ทั้งนักวิชาการ ครูบนเขาบนดอย นักคิด นักปฏิบัติด้านกฎหมาย นักพัฒนา ผู้ดูแลคนพิการ เป็นต้น เชื่อว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด แม้จะเป็นระยะเวลาที่สั้นและเป้าหมายอยู่ค่อนข้างไกล แต่ก็จะพยายาม
โดยในเบื้องต้นจะทำงานด้วยการพึ่งพาข้อมูล ความคิดเห็น และรายงานที่มีอยู่แล้วในแหล่งต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นลำดับต้น ๆ ควบคู่กับการนำศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานไว้หลากหลายประการ รวมทั้งความเป็นไทย มาเป็น "พลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน" ให้มีความก้าวหน้าต่อไป

 
องค์ประกอบและหน้าที่
ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 ได้เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จำนวน 25 ราย ดังนี้
ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา นายไกรยส ภัทราวาท รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองศาสตราจารย์ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ นายตวง อันทะไชย รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย รองศาสตราจารย์ทิศนา แขมมณี รองศาสตราจารย์นิชรา เรืองดารกานนท์ รองศาสตราจารย์นภดล ร่มโพธิ์ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นางเพชรชุดา เกษประยูร นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นางภัทรียา สุมะโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ นางเรียม สิงห์ทร ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รองศาสตราจารย์ศิริเดช สุชีวะ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล โดยมีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ
หน้าที่ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา คือ
  • ศึกษาและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
  • ศึกษาและเสนอแนะกลไก และระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ปกรอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู ต่อคณะรัฐมนตรี
  • ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อให้ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด ต่อคณะรัฐมนตรี
  • ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ ต่อคณะรัฐมนตรี
  • ร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ตามมาตรา 54 วรรคหกของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
  • เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณา
  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่มอบหมาย
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร " 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม