หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

KKU Smart Learning และห้องเรียนภาษาจีน

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

 ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค กขค วิชาเออก 2561

ข่าวที่ 136/2561
รมว.ศธ.ลงพื้นที่ขอนแก่น พร้อม
ผลักดันนวัตกรรม KKU Smart Learning และห้องเรียนภาษาจีน

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2561 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อประชุมหารือโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีน ที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อำเภอเมืองขอนแก่น
  •  หารือโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า "โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning" เป็นนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคิดค้นขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น ม.1-3 และส่งเสริมทักษะนวัตกรรมการเรียนรู้ และทักษะด้านชีวิตและอาชีพ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดรับกับเนื้อหารายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
โดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่ถูกต้อง ทันสมัย และนำไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งมีวิธีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนักเรียนในยุคดิจิทัล ผ่านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แอพพลิเคชั่น ตลอดจนแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ พร้อม ๆ กับพัฒนารูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักวิจัย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบการประเมินของ PISA โดยมีแผนการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2560-2563
สำหรับการดำเนินงานในปี 2561 มีนักเรียนในโครงการ 31,200 คน ครู 1,452 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 197 คน โดยมีแนวทางที่จะขยายผลไปยังโรงเรียนขยายโอกาสและสถานศึกษาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในโครงการฯ ด้วย อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังประสบปัญหาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไม่เพียงพอในการขับเคลื่อนโครงการฯ ในพื้นที่ที่มีการขยายขอบเขตออกไป
จึงขอความร่วมมือจาก ศธ. ในการสนับสนุนกรอบอัตรากำลังให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 35 อัตรา ประกอบด้วย นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จำนวน 18 คน, นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการศึกษา และการประเมินผล จำนวน 13 คน และนักบริหารทั่วไปด้านการเงินและการจัดการ จำนวน 4 คน
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษาบางแห่งมีการเปลี่ยนหลักสูตร แต่ไม่ปรับตำราเรียนตามไปด้วย และยังคงใช้วิธีการสอบและประเมินผลในลักษณะเดิม ๆ ซึ่งขาดความเชื่อมโยงทั้งระบบ ทำให้ปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จ
โครงการ KKU Smart Learning นี้ จึงเป็นตัวอย่างการปฏิรูปการศึกษาอย่างครบวงจร โดยเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเห็นได้ชัด เน้นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
มีเป้าหมายการวัดผลประเมินผลที่ชัดเจนด้วยการใช้กรอบการประเมินผลของ PISA ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ สพฐ. ร่วมกันดำเนินการอย่างใกล้ชิด เน้นสถานศึกษาทุกแห่งที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ เพื่อจะได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม
และยินดีที่จะสนับสนุนให้ KKU Smart Learning เป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงด้านการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ที่มีการวางแผนทั้งระบบในทุกระดับ และสามารถปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังมี Khon Kaen Model: Education for Sustainable Development ที่ดูแลคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ซึ่งเป็นการตอบโจทย์การลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของประเทศด้วย
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า โครงการ KKU Smart Learning ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งทำหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ที่มีความเข้าใจสภาพการทำงานและวิถีชีวิตของครูในโรงเรียนอย่างแท้จริง นำไปสู่การพัฒนาครู และปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง โดย สพฐ. ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง


  •  หารือการจัดตั้งห้องเรียนภาษาจีน ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามามีบทบาทสำคัญกับประเทศไทยในหลายด้าน อาทิ ด้านการค้า, จำนวนชาวจีนเข้ามาอาศัยในประเทศไทยมากขึ้น, ความร่วมมือในการพัฒนารถไฟระบบราง, การจัดตั้งสถานกงสุลจีนในประเทศไทย ตลอดจนด้านการสื่อสารภาษาจีน โดยเฉพาะขาดกำลังคนอาชีวศึกษาหรือวิศวกรที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ เป็นต้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยต้องเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมจีน เพราะเป็นความต้องการของประเทศ
ขณะนี้โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เป็นสถานศึกษา 1 ใน 5 แห่งของประเทศ ที่มีความพร้อมและเริ่มเปิดทำการเรียนการสอน "ห้องเรียนภาษาจีน" โดยการสอนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เป็นภาษาจีน โดยในอนาคตมีแผนที่จะขยายไปสอนในวิชาอื่น ๆ อีกด้วย อาทิ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
นอกจากนี้ การเปิดสอนห้องเรียนภาษาจีนยังสอดคล้องเชื่อมโยงกับความต้องการของผู้ปกครอง ที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนภาษาจีนด้วย โดยจะเห็นได้จากจำนวนผู้สมัครเรียนมีมากกว่าจำนวนที่นั่งที่โรงเรียนเปิดรับ ซึ่งคาดว่าในอนาคตเด็กเหล่านี้ จะมีงานทำทุกคน สามารถนำความรู้ไปต่อยอดการเรียนต่อสายอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาที่ประเทศจีนได้ด้วย

ที่มา ; เว็บ  สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

 ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค กขค วิชาเออก 2561
โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม