หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นโยบายการกีฬาแห่งชาติ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 310/2561นโยบายการกีฬาแห่งชาติ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข, คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีประเด็นหารือที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สถานศึกษาถือเป็นสถานที่ที่สำคัญต่อการพัฒนาการกีฬาแก่นักเรียน เนื่องจากเด็กอยู่ที่โรงเรียนทุกวัน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในสถานศึกษา เชื่อมโยงกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่านคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาด้านต่าง ๆ โดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยพัฒนานักกีฬา พร้อมหาวิธีการสร้างคนที่มีความสามารถด้านกีฬา ให้มีศักยภาพไปแข่งขันในระดับโลก และแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชนให้มาร่วมสนับสนุนด้วย
ในส่วนของการแข่งขันกีฬา eSports หรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกยุคดิจิทัล เปรียบเสมือนการแข่งขันกีฬาผ่านการเล่นเกมต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับเทคโนโลยี มากกว่าการเล่นเกมส์กีฬาเพียงอย่างเดียว จึงขอให้ทุกฝ่ายปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันกีฬา eSports มากขึ้น

นายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ปัจจุบันการดำเนินงานด้านการกีฬาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่างก็ดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจของตนเอง แต่ยังไม่มีความเชื่อมโยงกันเท่าที่ควร หากทุกหน่วยงานมาช่วยกันและมีความเชื่อมโยงในแต่ละด้าน ก็จะช่วยให้การกีฬาประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น เช่น ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กับ ศธ. ที่มีการประสานงานความร่วมมือในระดับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษากับผู้บริหารของสถาบันการศึกษา ทั้งในเรื่องหลักสูตร, การจัดการเรียนการสอน, บุคลากร, การบูรณาการงบประมาณและตัวชี้วัดร่วมกัน หรือเปิดใช้พื้นที่หรือโรงยิมเนเซียมในสถานศึกษา เพื่อให้นักกีฬาใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมอย่างทั่วถึง ตลอดจนร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาสนามกีฬาและโรงยิมฯ ให้พร้อมใช้งาน สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องเชื่อมโยง และนำไปสู่ความสำเร็จด้านการกีฬาได้ในที่สุด
ในส่วนของการแข่งขันกีฬา eSports ถือเป็นการเตรียมคนเข้าสู่ยุคดิจิทัล ไม่ควรต่อต้าน เพราะให้มากกว่าเพียงแค่การเล่นเกม แต่ควรใช้ประโยชน์จาก eSports ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่ออกแบบเกม เพื่อนำเกมเข้ามาสอนในสถานศึกษา ที่จะเกิดการเรียนรู้ด้านดิจิทัลผ่านเกม นอกจากนี้ มีการจัดให้ eSports เป็นกีฬาสาธิตในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2018 ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกส์ 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย

พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการตระหนักและให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อการกีฬามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การร่วมมือกับสถาบันการพลศึกษา กก. ในการจัดตั้ง "ห้องเรียนกีฬา" จำนวน 9 โรงเรียนใน 8 จังหวัด โดยได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่มีรูปร่างและส่วนสูงตามมาตรฐาน จากนั้นพัฒนานักเรียนด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้มีศักยภาพทางกายและมีทักษะด้านกีฬาที่ดี ซึ่งนโยบายห้องเรียนกีฬาเปรียบเสมือนโครงการที่เป็นต้นแบบความร่วมมือระหว่าง ศธ. กับ กก. โดยในปัจจุบันมีนักเรียนในโครงการประมาณ 1,200 คน
อย่างไรก็ตาม ศธ.มีความยินดีที่จะบูรณาการงานด้านต่าง ๆ กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องของการกำหนดแผนนโยบายการกีฬา, งบประมาณ เป็นต้น
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือประเด็นอื่น ๆ อาทิ การปรับหลักสูตรเพื่อเพิ่มชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา จากเดิม 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ให้มากเพียงพอที่จะสร้างความตระหนักเรื่องการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และสมรรถภาพทางร่างกายแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งอาจช่วยพัฒนาส่งเสริมเยาวชนที่จะเป็นนักกีฬาของชาติได้ และขอให้ต้องคำนึงถึงค่านิยมของเด็กและผู้ปกครอง ที่ต้องการเรียนวิชาการอย่างเข้มข้นด้วย จึงควรมีการพิจารณาร่วมกันอย่างรอบด้านและคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ในการจัดชนิดกีฬาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม