หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

TVET Career Center "1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภาค 17 ศูนย์จังหวัด"

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ข่าวที่ 277/2561สอศ.ประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ TVET Career Center "1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภาค 17 ศูนย์จังหวัด"

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หรือ TVET Career Center (Technical and Vocational Education and Training Career Center) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทั้งหลักสูตรในระบบการศึกษา สำหรับนักเรียนนักศึกษา และหลักสูตรต่อเนื่อง สำหรับแรงงานที่ประสงค์จะพัฒนาความรู้เพิ่มเติม
กระทรวงศึกษาธิการ จึงมอบให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) พร้อมเริ่มต้นจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC TVET Career Center) เป็นแห่งแรก และศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SEC TVET Career Center) แห่งที่สอง จากนั้นจึงนำมาเป็นต้นแบบแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในอีก 4 ภาคที่เหลือ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์ครบทั้ง 6 ภาคเรียบร้อยแล้ว
นับเป็นเวลากว่า 1 ปี ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET Career Center) ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานในแบบฉบับ 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภาค 17 ศูนย์จังหวัด ดังนี้
1. ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC TVET Career Center)
ศูนย์หลักตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จ.ชลบุรี และมีศูนย์ระดับจังหวัด 3 แห่ง ที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
- ฝ่ายข้อมูล: ได้ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญาตรี ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 รวม 52,142 คน ซึ่งในจำนวนนี้จะเข้าทำงานในบริษัทเอกชน 23,406 คน (ร้อยละ 44.88) โดยเป็นผู้จบหลักสูตร ปวช. ที่เข้าทำงานในบริษัทเอกชนมากที่สุด ร้อยละ 39.69 ของจำนวนผู้ที่เข้าทำงานในบริษัทเอกชนทั้งหมด นอกจากนี้ได้จัดฝึกอบรม Big Data System ให้กับสถานประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 38,857 แห่ง พร้อมจะเร่งประชาสัมพันธ์ไปยังสถานประกอบการเพื่อให้มีส่วนร่วมมากขึ้นผ่านเครือข่าย HR และขยายผลในสถานศึกษาด้วย
- ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ: ส่งเสริมผู้เรียนและประชาชนเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือและฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ อาทิ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 9,674 คน, ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา 32,108 คน, สอบมาตรฐานวิชาชีพ 34,108 คน, โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ (E to E) 5,933 คน, โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัด 4,030 คน เป็นต้น
- ฝ่ายส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือ: นอกจากจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีแล้ว ยังได้ให้การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรในหลายส่วนด้วย ได้แก่ เงินสนับสนุนภาคเอกชน 35 ล้านบาท, เครื่องจักรและอุปกรณ์ ทั้งในด้านไฟฟ้ายานยนต์ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์เชื่อม Robot ครุภัณฑ์ PLC เตาอบ, ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ 732 คน ครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 258 คน ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้านและครูภูมิปัญญา 240 คน และองค์กรนิติบุคคลที่มีความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษา 873 แห่ง
- ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ: ได้มีการพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) แบบที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย (Brain-Based Learning) แบบบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning) แบบ STEM Education และแบบใช้นวัตกรรม ตลอดจนวิธีการการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) ภายใต้โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี (Vocational Chemical Engineering Practice College: V-ChEPC) และการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจนครบหลักสูตร นอกจากนี้ จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนใน 5 สาขาที่เป็นที่นิยม ทั้งคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า บัญชี ยานยนต์ และเครื่องมือกล ในขณะเดียวกันก็เร่งส่งเสริมให้มีผู้มาเรียนในสาขาที่มีความนิยมน้อย ได้แก่ ช่างกลเกษตร โลหะการ เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย และอุตสาหกรรมการเกษตร รวมทั้งจะทยอยเปิดสาขาที่เป็นความต้องการเพิ่มเติม คือ หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว ดิจิทัล และเชื้อเพลิงชีวภาพ
- ฝ่ายวิจัยและพัฒนา: ได้ดำเนินการในหลายส่วน ได้แก่ ศึกษาวิจัยในชั้นเรียน รวม 2,692 ผลงาน, รายงานผลการวิจัย (ว-สอศ-3) แก่สำนักวิจัยแห่งชาติ 48 เรื่อง, วิจัยสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 112 เรื่อง ระดับภาค 31 เรื่อง และระดับชาติ 11 ผลงาน, ผลิตหุ่นยนต์ได้รับรางวัลผลงานระดับชาติ 2 ผลงาน ตลอดจนจับคู่ Job Matching 116 ผลงาน อยู่ในระหว่างการเจรจาตกลง 24 ผลงาน

ที่มา; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม