หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ศธ.ร่วมมือ 5 กระทรวงหลัก นำประชากรวัยเรียนนอกระบบกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 73/2562
ศธ.ร่วมมือ 5 กระทรวงหลัก นำประชากรวัยเรียนนอกระบบกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ย้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่บทความ "ศธ.ร่วมมือ 5 กระทรวงหลัก นำประชากรวัยเรียนนอกระบบกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ย้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในหนังสือพิมพ์มติชน หน้า ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) หารือกับ 5 กระทรวงหลัก และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนนำประชากรวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาและกลุ่มออกกลางคัน ให้เข้ากลับมาเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เป็นการย้ำถึงนโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ให้การศึกษาเป็นส่วนสำคัญนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืน
เชิญ 5 กระทรวง ร่วมวางแผนดึงผู้เรียนกลับเข้าระบบการศึกษา
เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน.ได้จัดการประชุมบูรณาการความร่วมมือการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเน้นกลไกการบูรณาการและทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน
เน้นประชากรวัยเรียน 3-18 ปี กลับเข้าระบบการศึกษา เริ่มต้นที่ จชต.
พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษากลุ่มประชากรวัยเรียน อายุ 3-18 ปี ที่ไม่เคยได้รับการศึกษา กลุ่มออกกลางคัน ทั้งเด็กปกติและมีปัญหาความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา จึงได้เริ่มวางแผนดำเนินการแก้ปัญหา โดยเริ่มต้นในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ซึ่งใช้กลไกการบูรณาการและทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกสังกัด เพื่อตรวจสอบจำนวนผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษา จัดทำข้อมูลรายบุคคล พร้อมลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน พร้อมวางแผนให้การช่วยเหลือไปจนถึงการส่งต่อเข้าเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
เคาะประตูบ้านดึงกลับเข้าระบบการศึกษา 85% พร้อมขยายผลทั่วประเทศ
ผลการดำเนินงานในห้วง 1 ปีที่ผ่านมา มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก สามารถช่วยเหลือให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่ จชต.กลับมาเรียนจำนวน 38,501 คน คิดเป็นร้อยละ 85.01 ซึ่งคาดว่าในเวลา 2-3 เดือนก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2562 นี้ จะขยายผลช่วยเหลือให้กลุ่มเป้าหมายกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ทั้งหมด
ต่อมา ศธ.ได้ขยายความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชากรวัยเรียน ในพื้นที่อื่นทั่วประเทศ โดยในปี 2561 ได้ทำการสำรวจประชากรวัยเรียน อายุ 3-18 ปีที่ไม่ได้รับการศึกษา พบว่ามีจำนวน 470,591 คน และสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาแล้ว 49,434 คน คิดเป็นร้อยละ 9.62 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562) ยังคงเหลืออีกจำนวน 464,385 คน ซึ่งอยู่ระหว่างช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ให้มากที่สุด
ทำงานเชิงบูรณาการ ตั้ง คกก.ส่วนกลางและระดับพื้นที่
สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. มาร่วมหารือกับผู้แทนจาก 5 กระทรวง เพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ในรูปแบบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ จนถึงตำบล โดยมีองค์ประกอบของผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนผู้นำศาสนาในแต่ละระดับทั้ง 5 กระทรวง ร่วมขับเคลื่อนรณรงค์ส่งเสริม ตลอดจนเพิ่มโอกาสให้ประชากรวัยเรียน (3 ขวบ-18 ปี) ที่อยู่นอกระบบการศึกษาได้กลับเข้ามาเรียนมากขึ้น
ย้ำความสำคัญข้อมูลประชากรวัยเรียน ต้องประสานแลกเปลี่ยนกัน
สิ่งสำคัญที่เน้นย้ำและให้ความสำคัญคือ ข้อมูลประชากรวัยเรียน ดังนี้
·         ข้อมูลประชากรวัยเรียนและการเข้าถึงการศึกษาที่แต่ละกระทรวงมีอยู่ เช่น ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกระทรวงมหาดไทย ในส่วนของข้อมูลระดับครัวเรือนในด้านการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำสะท้อนคุณภาพชีวิต
·         การตรวจสอบ ติดตามและยืนยันตัวตนของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา โดยสำนักงาน กศน. ส่งมอบข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ให้การช่วยเหลือเพื่อเข้าถึงการศึกษาต่อไป
·         กรอบแนวทางและการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล และการติดตามการดำเนินงาน
·         การจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนสามัญศึกษา ของการศึกษาเอกชนที่อยู่นอกระบบ
·         การจัดทำโปรแกรมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียน จำแนกเป็นรายบุคคล หมู่บ้าน และอำเภอ โดยการประสานงานร่วมกันระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา กับส่วนกลาง
นำข้อมูลถ่ายทอดเชื่อมโยงกับ คกก.ทุกระดับในการขับเคลื่อน
จากนั้นนำข้อมูลจากทุกกระทรวงที่ได้มา เพื่อเชื่อมโยงและถ่ายทอดสู่คณะกรรมการทุกระดับ โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด มี ผวจ.เป็นประธาน, คณะกรรมการระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็นประธาน, คณะกรรมการระดับตำบล มีปลัดอำเภอเป็นประธาน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญของการศึกษา และพร้อมที่จะกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
ประชาชนมีการศึกษา ส่งผลถึงคุณภาพชีวิต มีอาชีพ
พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า แนวทางการบูรณาการความร่วมมือ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ของรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เพื่อให้ประชากรที่ได้รับการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการเรียนรู้ และสามารถประกอบอาชีพได้
นำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา งานโดดเด่นในเวทีอาเซียน 2562
ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 การนำผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาจึงเป็นงานสำคัญของ ศธ.ที่จะสร้างความโดดเด่นในเวทีอาเซียน ดังเช่นที่นายอิชิโร มิยาซาวา ผู้แทน UNESCO ได้แสดงความชื่นชมว่าประเทศไทยเป็นผู้นำภูมิภาคอาเซียนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง เริ่มจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมขยายผลดึงเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาทั่วประเทศให้กลับเข้าสู่ระบบได้มากที่สุด ภายใต้หลักการ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
เพื่อให้การศึกษาเป็นส่วนสำคัญ ที่จะนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม