หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
title
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20.15 น.
สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน
 
ประเทศไทยเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์  ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ประชากรกว่า 30 ล้านคน หรือเกือบ 50% ของคนทั้งประเทศ จะมีอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรกรรม  ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และทำประมง โดยเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่ ตั้งแต่ผู้ผลิต  อุตสาหกรรมแปรรูป  ไปจนถึงการค้าขาย ส่งออก ไปสู่ตลาดภายในและภายนอกประเทศแต่ทำไมปัญหาชาวนาไทย ชาวสวน ชาวประมง ยังคงวนเวียนอยู่กับการฝันร้ายด้วยราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำบ้าง  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ น้ำท่วม ฝนแล้ง แมลงลง โรคระบาดบ้าง เป็นหนี้เป็นสิน ต้องเช่าที่ดินของตนเองทำกินบ้างการทำมาก ลงทุนมาก แต่ได้ผลผลิตน้อย ไม่คุ้มค่าเหนื่อยบ้าง  สิ่งเหล่านี้ คือความเสี่ยง ความไม่มั่นคงในชีวิตและอาชีพของพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับ

วันนี้ ผมอยากจะมาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร และผู้ที่อยู่ในแวดวงการเกษตรของเราเป็นการเฉพาะ อาทิ ข้าราชการที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยจะต้องสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจ แล้วชักชวนให้มาร่วมมือ ไปสู่การเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ นานา ที่ผมได้กล่าวไป ภาคเอกชน ผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัว หันมาร่วมมือ สนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในรูปแบบของประชารัฐ  เพราะท่านก็เป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่การผลิต  แปรรูป การตลาดของเกษตรกรรมไทย เช่นกัน รวมไปถึงนักวิชาการเกษตรที่เป็นแหล่งความรู้ และธนาคารที่เป็นแหล่งเงินทุน ที่จะคอยส่งเสริมการยกระดับอาชีพเกษตรกรได้เช่นกัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม

นโยบายหลักด้านการเกษตรของรัฐบาลในปัจจุบัน ก็คือ ตลาดนำการผลิตเป็นการกำหนด โควตาเกษตรกรรมด้วยการอาศัยข้อมูลของ (1) พื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ (2) ความอุดมสมบูรณ์ของน้ำ (3) ลักษณะของดิน และ (4) ความต้องการของตลาดในประเทศและนอกประเทศ เช่น ที่ลุ่ม น้ำดี ก็ควรปลูกข้าว ที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ แถมน้ำน้อยก็อย่าฝืนปลูกข้าว ควรหันไปปลูกข้าวโพด หรือพืชชนิดอื่นก็ได้ ปัจจุบันยังมีความต้องการมาก ราว 4 ล้านตัน แต่เราผลิตได้เองเพียง 2 ล้านตัน อีก 2 ล้านตันต้องนำเข้า ส่วนข้าวนั้น ในแต่ละปีเราผลิตข้าวได้ 33 – 34 ล้านตันข้าวเปลือก กินเองในประเทศ 20 ล้านตัน ที่เหลือก็ต้องส่งออก แต่ถ้าตลาดผันผวน  ค่าเงินบาทแข็งค่า เราก็จะมีปัญหาราคาข้าวไม่มีเสถียรภาพ การแก้ไขที่ยั่งยืนก็คือ การจำกัดพื้นที่การปลูกข้าว ร่วมกับการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ข้าวที่ราคาดี ราคาสูง ที่เป็นความต้องการของตลาด เช่น ข้าวหอมมะลิที่ทั่วโลกนิยม ข้าว กข 43 ซึ่งมีดัชนีน้ำตาลต่ำ เป็นอาหารสุขภาพเหมาะสำหรับผู้ต้องการควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดและผู้ป่วยโรคเบาหวาน  รวมไปถึงข้าวที่ปลูกแบบอินทรีย์ซึ่งขายได้ราคาสูงกว่าข้าวที่ใช้สารเคมีหลายเท่าตัว เป็นต้น

ดังนั้น ในการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกร ต่อไปเราจะไม่เพียงแนะนำแต่เรื่องการเพาะปลูก แต่จะต้องดูเรื่องดิน น้ำ อากาศ ไปจนถึงตลาดด้วย  ซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้ เราต้องพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Big Data) และมีแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) ซึ่งนำข้อมูลมาจากทุกแหล่ง มาบูรณาการกัน ทั้งเกษตร พาณิชย์ นายอำเภอ ธ.ก.ส. พัฒนาที่ดิน  ส่วนตลาดต่างประเทศ ทูตเกษตรกับ ทูตพาณิชย์ก็ต้องทำงานร่วมกัน คู่ขนานกัน โดยจะต้องออกสำรวจความต้องการตลาดและขยายตลาดทั่วโลกเพิ่มด้วยเราจะต้องไม่ปล่อยให้เป็นปัญหาเหมือนยางพารา ที่มีการส่งเสริมโดยไม่มีแผนการรองรับเหมือนในอดีต ที่ส่งผลในปัจจุบัน

เราจะต้องใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่เรียกว่า ศพก. และระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นเครื่องมือสำคัญ  รวมทั้งการสร้าง Smart Farmers และเกษตรกรรุ่นใหม่  ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็ง เป็นสหกรณ์ เป็นวิสาหกิจชุมชน ที่เน้นการนำนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต ปรับตัวไปสู่การค้าออนไลน์ ตลาดอีคอมเมิร์ซ โดยต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐาน GAP พืชอาหาร
ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของเกษตรกรด้วย โดยยึดหลัก Smart & Strong together หรือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมรับประโยชน์

นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับอีก 2 เรื่อง ที่แทบจะเป็นปัญหาถาวรไปแล้ว คือ
1. การป้องกันความเสี่ยง  ด้วยการประกันพืชผล  โดยจัดสรรแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ จาก ธ.ก.ส. และรัฐจ่ายค่าเบี้ยประกันราคาถูกให้ (65 บาทต่อไร่) เมื่อเกิดภัยพิบัติ น้ำท่วม น้ำแล้ง โรคหรือแมลงลง รัฐจ่าย 1,000 กว่าบาทต่อไร่ และบริษัทประกันภัย ก็ร่วมจ่าย 1,500 บาทต่อไร่ เกษตรกรก็อุ่นใจ เพราะมีประกันภัยราคาถูกและ 2. หนี้สินเกษตรกร เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุของการสูญเสียที่ดินทำกินของพี่น้องเกษตรกร เนื่องจากการกู้เงินนอกระบบที่ไม่มีการคุ้มครอง ขาดความรู้ทางกฎหมาย รัฐบาลก็แก้ไขอย่างยั่งยืน โดยการผลักดันกฎหมายขายฝาก ที่ช่วยป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบต่าง ๆ เช่นในอดีต นอกจากนี้ ยังใช้มาตรการไกล่เกลี่ยและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม แก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กับผู้มีรายได้น้อย และเกษตรกรทั่วประเทศ สามารถส่งคืนทรัพย์สินให้กับประชาชนเกือบ 17,000 ราย มูลค่ารวม 19,000 ล้านบาท เป็นโฉนดที่ดิน 13,600 ฉบับ เนื้อที่รวม 43,000 ไร่ 

พี่น้องประชาชนที่รักครับ
 ต้นไม้ถ้าปราศจากราก ก็อาจล้มโดยง่ายด้วยแรงลม ดังนั้น ชนชาติใด หากหลงลืม ละเลย ความเป็นชาติ หมายถึง ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา รากเหง้าทางวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี การทำมาหากิน การสร้างชาติของตนแล้ว ย่อมบั่นทอนความมั่นคงที่เป็นนามธรรม เหล่านี้ แม้จับต้องไม่ได้ แต่มีความสำคัญ ทั้งนี้ ชาติไทยของเราเป็นชาติกสิกรรม เรารวยที่ดิน เรารวยทรัพยากรธรรมชาติ เราก็ควรจะสืบสานและต่อยอดด้วยการบริหารจัดการ และใช้วิชาชีพเกษตรกรรมของเราในการสร้างชาติให้ได้ บางประเทศ อย่างเช่น สิงคโปร์ที่เสียเปรียบเรื่องพื้นที่ และทรัพยากร แต่เขาก็หาจุดแข็งด้วยที่ตั้งของประเทศ และความถนัดในการค้าขาย ก็สามารถสร้างชาติให้เป็นตลาดการเงิน การธนาคารที่สำคัญของโลกได้ อีกทั้ง จะเป็นผู้นำด้าน FINTECH และเทคโนโลยี Smart City ในอนาคต
 
ดังนั้น ผมจึงขอนำเสนอโครงการที่สำคัญของประเทศ อันจะเป็นเส้นทางสู่การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเรา ในอนาคต บนพื้นฐานของทรัพยากร และรากเหง้าของเราเอง คือ
(1) โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) ซึ่งเป็นการพัฒนาภูมิภาค ที่เกิดจากการวิเคราะห์ความพร้อม และความเชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับการพัฒนา และกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ เช่นเดียวกับ EEC และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อีก 10 แห่งทั่วประเทศ
(2) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึ่งเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ แบบครบวงจร ด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมบนพื้นฐานของพืชผลทางการเกษตร ที่เรามีอยู่อย่างมากมาย แต่ที่ผ่านมา เราไม่สามารถแปรรูป หรือสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากนัก ขายออกไปในลักษณะ วัตถุดิบ ไม่ใช่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มีมูลค่าสูง นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลนี้จึงผลักดันให้เราเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนและส่งออกนวัตกรรมใหม่ ๆ ในวันข้างหน้าให้ได้โดยเร็วครับ

สุดท้ายนี้ ก่อนที่จะชมวีดิทัศน์ ความยาวประมาณ 9 นาที เกี่ยวกับ 2 โครงการดังกล่าว ผมขอฝากความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนทุกคน เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละออง เกินมาตรฐาน PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเราทุกคน โดยเฉพาะเด็กนักเรียน ลูกหลาน ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคภูมิแพ้ รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับ หรือเพิกเฉยต่อปัญหา นับตั้งแต่วันแรก ๆ จนถึงวันนี้ มาตรการที่ใช้ เราก็จำเป็นต้องเริ่มจากเบาไปหาหนัก หาสาเหตุให้เจอ เนื่องจากเราไม่ต้องการใช้มาตรการที่จะไปส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตโดยปกติของพี่น้องประชาชน  จนสร้างความตื่นตระหนก  ต้องช่วยกันลดความตื่นตระหนกลงให้ได้ ทุกวันนี้สังคมของเราเริ่มตระหนัก และเรียนรู้กับปัญหาร่วมกันแล้ว ลำดับต่อ ๆ ไป รัฐบาลก็จะมีมาตรการต่าง ๆ ออกมา ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ ต้นตอ โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ใช่หวังเพียงรักษาภาพลักษณ์ แต่ต้องการแก้ปัญหาด้วยความจริงใจ จริงจัง ก็ขอความร่วมมือ ร่วมใจกันจากทุกภาคส่วน ในการแก้ปัญหานี้ร่วมกันให้ได้อย่างยั่งยืน อย่ามาคอยจับผิดจับถูกกันเลย ทุก ๆ คนต้องช่วยกันนะครับ ความคิดเห็นต่าง ๆ ผมก็รับทราบมา แล้วก็จะนำมาปรับ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยให้ได้ เราต้องนึกถึงคนทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้ด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ  ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ ทุกครอบครัวมีความสุขทุก ๆ วัน นะครับ สวัสดีครับ
...............................................
อนึ่ง วิดีทัศน์ ประกอบรายการสัปดาห์นี้ ดังนี้
1.  เรื่องแผนพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC : Southern Economic Corridor)
<ดาวน์โหลดhttps://youtu.be/aMlnnyS91ro
       การศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช (SEC)
        ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดย
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีความได้เปรียบด้านที่ตั้งในภาคต่าง ๆ ของประเทศจะเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อดึงดูดการลงทุน กระจายความเจริญ และขับเคลื่อนประเทศให้ไปสู่เป้าหมาย
        คณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นศักยภาพของภาคใต้และให้มีการพัฒนา 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบนเป็นต้นแบบพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จะเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาค หรือการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน Southern Economic Corridor : SEC บนพื้นที่กว่า 32,000 ตารางกิโลเมตร และประชากรกว่า 3.3 ล้านคน ของจังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช พร้อมโครงข่ายคมนาคมที่มีศักยภาพ มีทะเลขนาบทั้งสองด้าน มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามระดับโลก ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ มีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นแหล่งสัตว์น้ำและพืชเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และผลไม้ ดังนั้น SEC จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด ที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
        ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนา SEC เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน 5 ปี รัฐบาลได้กำหนดให้มีการพัฒนา SEC ใน 4 ด้าน ดังนี้
        1. การพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก เพื่อให้ระนองมีความพร้อมที่จะเป็น ประตูเศรษฐกิจด้านตะวันตก ของประเทศและศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอย่างครบวงจรทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ อาทิ (1) ท่าเรือระนองจะถูกยกระดับเป็นท่าเรือน้ำลึกของภูมิภาค สามารถรองรับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวทางทะเลระหว่างประเทศ (2) มีทางรถไฟและถนนเชื่อมโยงท่าเรือระนองกับโครงข่ายคมนาคมขนส่ง (3) ในปี 2565 รถไฟทางคู่จะลงมาถึงชุมพรและเชื่อมไปยังระนอง ซึ่งมีแผนพัฒนาต่อไปยังสุราษฎร์ธานีจนถึงปาดังเบซาร์ (4) ถนนสายหลักจากชุมพรมายังระนองจะเป็น 4 ช่องจราจร ควบคู่กับการพัฒนาถนนสายรองให้ได้มาตรฐาน ซึ่งจะทำให้เกิดโครงข่ายที่สมบูรณ์รองรับการเดินทางท่องเที่ยวและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (5) นอกจากนี้ท่าอากาศยานในทั้ง 4 จังหวัดจะได้รับการพัฒนาให้รองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 10 ล้านคนต่อปี
        ทั้งหมดนี้ จะเป็นการเปิดประตูฝั่งตะวันตกแห่งแรกของไทย เกิดเส้นทางโลจิสติกส์สายใหม่ที่ใช้เวลาและต้นทุนการขนส่งน้อยกว่าการอ้อมผ่านช่องแคบมะละกา และเพิ่มความได้เปรียบของไทยในเวทีการค้าโลก
        2. การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามันโดยชุมพรและระนองจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับนานาชาติ ด้วยการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว Royal Coast ตั้งแต่สมุทรสงคราม-เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร และมายังระนองแล้วเสร็จภายในปี 2567 ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวในพังงา ภูเก็ต กระบี่ ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก เกิดเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวต่อเนื่องทางทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งยังคงมีความบริสุทธิ์ สงบ และสวยงาม 
        3. การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปเกษตรมูลค่าสูงด้วยความหลากหลายของพืชเกษตรใน SEC โดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช SEC จะเป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพของภูมิภาคโดยเฉพาะในเรื่องยางพาราและปาล์มน้ำมันเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นสูงของ EEC โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาที่โดดเด่นในระดับสากลที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจรตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต ซึ่งจะทำให้เกษตรกร ชุมชนและภาคธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้นและเติบโตไปด้วยกัน
        4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่ พื้นที่ SEC ยังแฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ของวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน การเป็นเมืองน่าอยู่ควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลป่าไม้และป่าชายเลนเพื่อเป็นมรดกโลกและเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับนานาชาติ โดยคนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความภาคภูมิใจในคุณค่าถิ่นฐานของตนเองต่อไป
        SEC พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชั้นนำของเอเชีย ต้นแบบการพัฒนาศูนย์กลางความเจริญของภาค ที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาภาคใต้และประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สืบไป  
 
2. เรื่องโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
          ประเทศไทยตั้งอยู่บนแผ่นพื้นดินที่มีความพร้อมทางด้านการเกษตรเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารด้านการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการอาหารของคนทั้งโลก ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยคือ การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์การเกษตรในรูปแบบของอาหารที่มีคุณค่าสูง
          โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) จัดตั้งขึ้นตามนโยบาย Super Cluster ของรัฐบาล เป็นเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อให้เกิดกิจกรรมวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ให้ได้ผลงานต้นแบบเพื่อนำไปสู่การต่อยอดขยายผลเชิงพาณิชย์
          เมืองนวัตกรรมอาหารเป็นศูนย์รวมบริษัทอาหารชั้นนำของโลก บริษัทอาหารขนาดใหญ่ของไทย บริษัทอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง Start Up ด้านอาหารที่เป็น ห่วงโซ่อุปทานเข้ามาอยู่แหล่งเดียวกัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับห่วงโซมูลค่าอาหารของไทย นอกจากนี้ยังรวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นนำ สถาบันวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาเป็นเครือข่ายร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้สินค้าเกษตรของไทย
          ด้วยความพร้อมของทำเลที่ตั้งที่ใกล้สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยระดับประเทศ นิคมอุตสาหกรรม ตลาดการเกษตรขนาดใหญ่และเทคโนธานี รวมทั้ง ความพร้อมของระบบคมนาคมขนส่ง ประมาณ 20 กิโลเมตรจากสนามบินดอนเมือง มีรถไฟฟ้าหลายสายและถนนซูเปอร์ไฮเวย์บนพื้นที่กว่า 200 ไร่ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และพื้นที่ใช้สอยกว่า 20,000 ตารางเมตร สำหรับให้บริการและรองรับบริษัททั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ SME และ Start Up ให้เข้ามาทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มสูงเป็นที่ต้องการของตลาดโลก เช่น  อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักกีฬา และผู้ป่วย อาหารที่มีคุณสมบัติเป็นยา สารปรุงแต่งอาหาร และสารสกัดทางโภชนาการ วัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารคุณภาพสูง และกิจการสนับสนุนนวัตกรรมอาหาร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการสร้างนวัตกรรม
          ทั้งนี้ ในเมืองนวัตกรรมอาหารนี้จะมีบริษัทอาหารชั้นนำของโลก บริษัทอาหารชั้นนำของไทย บริษัทอาหารรายย่อย รวมทั้งบริษัท Start Up ด้านอาหารเข้ามาลงทุนทำวิจัยพัฒนา มีมาตรการส่งเสริมและอำนวยความสะดวก เพื่อให้นักวิจัยชั้นนำจากต่างประเทศและไทย เข้ามาทำงานตอบโจทย์อุตสาหกรรมอาหาร ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการสนับสนุนอื่น ๆ เชื่อมโยงแหล่งเงินทุน และเงินสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และใช้กลไกประชารัฐสนับสนุนการดำเนินงาน
          ในอนาคต เมืองนวัตกรรมอาหารจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารชั้นนำของภูมิภาคและของโลก สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ  และแข่งขันได้ในระยะยาว  อีกทั้ง สร้างรายได้ตลอดห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่เกษตรกรไปถึงผู้ประกอบการ นำไปสู่ความเป็นส่วนกลางที่ประเทศไทยจะตอบสนองต่อความมั่นคงของอาหาร ความปลอดภัยอาหาร ความยั่งยืนด้านอาหาร
 ที่มา ; เว็บรัฐบาลไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม