หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ10/2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 113/2560
ผลประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ 10/2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุม ดังนี้
● การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาล
ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น รมว.ศึกษาธิการ ขอให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่รัฐบาลกำหนด กล่าวคือจะต้องใช้งบประมาณสำหรับการศึกษาดูงานไม่เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณโครงการ และให้พิจารณาศึกษาดูงานในสถานที่หรือโครงการภายในประเทศเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริฯ แต่หากจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ ขอให้พิจารณาสถานที่ในประเทศเพื่อนบ้าน, ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน, ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนบวกสาม (จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้) ตามลำดับ ส่วนการเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก รมว.ศึกษาธิการก่อน พร้อมทั้งจะต้องเผยแพร่รายงานผลการศึกษาดูงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณชนรับรู้อย่างกว้างขวางภายหลังเดินทางกลับมาด้วย

● ผลการเดินทางเยือนเวียดนาม ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)
รมว.ศึกษาธิการได้รายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบเกี่ยวกับภาพรวมการศึกษาของประเทศเวียดนาม ซึ่งแม้เวียดนามจะมีครูเพียง 1.2 ล้านคน ที่คอยดูแลผู้เรียนถึงกว่า 20 ล้านคน แต่สามารถจัดการศึกษาจนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีระดับโลก โดยเฉพาะเด็กที่จนที่สุดของเวียดนามกลับมีคะแนนผลการทดสอบ PISA ติดอันดับคะแนนสูงสุด 25% ของโลก และยังสามารถเอาชนะเด็กที่มีความพร้อมหรือเด็กรวยที่สุดของ OECD ได้ด้วย นอกจากนี้ยังได้พบปะกับนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วย และจากการพูดคุยพบว่านักเรียนเหล่านั้นสามารถฟังและสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ผลจากการเดินทางเยือนเวียดนามในครั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการได้มีแนวคิดที่จะเสนอขอจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM Education) ขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากไทยเป็นผู้ริเริ่มการจัดสะเต็มศึกษาเป็นประเทศแรก ๆ ในภูมิภาคนี้ โดยได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเจ้าภาพในดำเนินการทั้งหมด ทั้งการจัดหาสถานที่ บุคลากร ตลอดจนร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวให้ทันภายในเดือนกรกฎาคม 2560 และคาดว่าจะพร้อมเปิดทำการศูนย์ได้ในช่วงต้นปี 2561

● การเตรียมจัดพิธีประกาศเกียรติคุณในโอกาส 150 ปีชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) บุคคลสำคัญของโลก
ที่ประชุมองค์กรหลัก ได้รับทราบการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ซึ่งได้รายงานความก้าวหน้าการเตรียมจัดพิธีประกาศเกียรติคุณในโอกาส 150 ปีชาตกาลเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) บุคคลสำคัญของโลก โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

● การขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาไทยจากการจัดอันดับสมรรถนะการแข่งขันของ IMD
สกศ.ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบด้วยว่า ผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการจะประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับการศึกษาไทย จากการจัดอันดับสมรรถนะการแข่งขันของ IMD (International Institute for Management Development) ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ให้มีอันดับและผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ซึ่งการจัดอันดับของ IMD จะมีการวิเคราะห์ถึง 340 ตัวชี้วัดจาก 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพภาครัฐ ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน
และในส่วนของการศึกษามี 18 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง อาทิ งบประมาณด้านการศึกษา อัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนในไทย ผลคะแนนทดสอบ PISA เป็นต้น

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม