หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 103/2560
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดอุดรธานี - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี โดยมีผู้บริหาร, ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และนักวิชาการศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังเร่งดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้เกิดความสำเร็จครบถ้วน เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมองว่า หากลูกหลานเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตสำคัญของประเทศชาติ มีความสามัคคีและความรับผิดชอบ ร่วมกันดำรงเอกลักษณ์ของชนชาติไทย ขยันหมั่นเพียรมุ่งศึกษาในวิทยาการความรู้ต่าง ๆ อย่างแตกฉาน พร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม ก็จะทำให้สังคมไทยเกิดความร่มเย็น
โดยคาดหวังว่าจะขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรมไปยังสถานศึกษาจำนวน 30,000 แห่ง ทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ภายในปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะมีตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลโครงการทั้งด้านคุณภาพและปริมาณด้วย จึงขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา ที่เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ช่วยกันส่งเสริมให้สถานศึกษานำนโยบายโรงเรียนคุณธรรมไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ การศึกษาและการบริหารปกครองเป็นสิ่งคู่ขนานที่ไปด้วยกัน แยกออกจากกันมิได้ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวคิดที่จะประสานความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในการเพิ่มนโยบายโรงเรียนคุณธรรมให้เป็นวาระของการตรวจราชการด้วย เพื่อให้ฝ่ายปกครองได้บริหารราชการในทิศทางเดียวกันกับครูอาจารย์ที่สอนเด็กในพื้นที่ ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วยศาสตร์ของพระราชาที่สำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และคุณธรรมจริยธรรม ในส่วนของความซื่อสัตย์นั้น ขอให้ทุกท่านอย่าหลงเชื่อผลสำรวจที่ว่าประเทศจะเจริญได้ถ้าประชาชนคดโกง ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะการทุจริตกับความเจริญของประเทศเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้
ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า ทุกอย่างมีที่มาและมีเหตุผล แต่สังคมทุกวันนี้ดูไม่ค่อยมีเหตุมีผล จึงเกิดการว่ากล่าวและใส่ร้ายป้ายสีกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ Social Network ในการใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยคุณธรรมจรรยา จึงขอความอนุเคราะห์ครูอาจารย์ช่วยกันสอนลูกศิษย์ให้ใช้ Social Network อย่างสร้างสรรค์ เราต้องควบคุมตัวเองให้ได้ เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่ลูกหลานโรงเรียนเดียวกัน หรือระหว่างโรงเรียน รวมถึงความสามัคคีของคนในชาติด้วย เพราะการใช้ Social Network ในทางที่ถูกต้องนั้นไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมายบังคับ (Law Enforcement) แต่เป็นเรื่องของจิตสำนึกและจริยธรรมที่ต้องเกิดขึ้นจากใจ หรือควรมีจิตสำนึกว่าสิ่งใดควรเผยแพร่และสิ่งใดไม่ควร เมื่อทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีภายในใจ เลิกใส่ร้ายป้ายสี และหยุดการกระทำที่เป็นความอิจฉาริษยา ก็จะทำให้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมดีขึ้น

ย้ำด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการต้องการเห็นลูกหลานเยาวชน ร่วมกันน้อมนำศาสตร์ของพระราชา รวมทั้งพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานสอนมาใส่เกล้าฯ และปฏิบัติจริง ซึ่งจากการลงพื้นที่พบปะกับนักเรียนและครูอาจารย์กว่า 50 จังหวัดที่ผ่านมา พบว่าทั้งนักเรียน และครูอาจารย์ ก็พร้อมใจกันขานรับว่าจะทำทุกอย่างเพื่อให้พระราชดำรัสที่เป็นคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ประทับสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของคนไทยทั้งชาติตลอดไป

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม