หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

โรงเรียนคุณธรรม ด่วนพิเศษ

านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 160/2560"ปนัดดา" ให้แนวทางดำเนินงาน "ทีมเคลื่อนที่เร็ว และทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ด่วนพิเศษ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams: RT) โรงเรียนคุณธรรม และทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (Express Moral Service: EMS) เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยมีศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษาจากเขตตรวจราชการทั้ง 18 เขต เข้าร่วมประชุม
 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการโดย สพฐ. จึงได้เร่งดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา 30,000 แห่งทั่วประเทศภายในปีการศึกษา 2560 ซึ่งเราทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อทำให้โรงเรียนคุณธรรมประสบความสำเร็จให้จงได้ อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เด็กเป็นพลเมืองดีของประเทศ และเป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย
 ขณะนี้ สพฐ. มีแนวทางเร่งดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรมใน 8 ภารกิจ ดังนี้
 1) ความขยัน: ต้องเชื่อมโยงความขยันกับความสัมพันธ์ในโลกภายนอก เพื่อให้เด็กมีความมั่นคงปลอดภัย และดำรงชีวิตอยู่ได้เมื่อถึงเวลาที่ผู้ใหญ่ไม่อยู่แล้ว
 2) ประหยัดและความพอเพียง: เชื่อมโยงไปถึงความเจียมเนื้อเจียมตัว เชื่อมั่นในการทำความดี โดยขอให้ช่วยกันบอกลูกหลานว่าความประหยัดพอเพียงจะก่อให้เกิดสังคมที่เป็นสุข
 3) ซื่อสัตย์: ซึ่งเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับปัญญา ซึ่งจะไม่มีปัญญาของโจรผู้ร้าย และไม่มีปัญญาของความไม่ดีงามและความไม่ถูกต้อง แต่ต้องมีปัญญาสำหรับสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิต ไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น
 4) ความมีวินัยและความรับผิดชอบ: ความรับผิดชอบนี้เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ และความรับผิดชอบต้องมาก่อนอำนาจ หากใช้อำนาจนำหน้าความรับผิดชอบ หรือใช้อำนาจฟุ่มเฟือยจะทำให้เสียผู้เสียคนได้ แต่หากใช้ความรับผิดชอบจนงานสำเร็จอำนาจหน้าที่ก็จะตามมาเสริมเพื่อเติมเต็มภายหลัง
 5) ความสุภาพเรียบร้อยมีสัมมาคารวะ: โดยมีครูอาจารย์เป็นไอดอล หรือเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนขอให้ส่งเสริมการไหว้และกิริยามารยาทอย่างไทย
 6) ความสะอาด: ในที่นี้หมายถึงจิตสะอาดหรือใจบริสุทธิ์ รวมถึงความเป็นสุภาพชน ความอ่อนน้อมถ่อมตน
 7) ความรู้รักสามัคคี: ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบ้านเมืองไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เมื่อก่อนเราได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความรักความสามัคคีที่โดดเด่นมากในอาเซียน ขอให้ครูอาจารย์ช่วยกันสนับสนุน และสอนเด็กให้มีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน
 8) ความมีน้ำใจ ความมีไมตรีจิต: เช่น การยิ้มแบบชาวสยาม การทำงานร่วมกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และสถาบันศาสนา ขอให้อยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนา
 ทั้งหมดนี้เราทุกคนต้องช่วยกันจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมต่าง ๆ ให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง และสามารถวัดผลได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ

 ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า ขอฝากให้ครูอาจารย์ช่วยสอนลูกหลานเยาวชนไม่ให้ลืมภาษาถิ่น และช่วยส่งเสริมให้ไม่อายที่จะพูดภาษาถิ่น รวมทั้งขอให้ดำรงรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นไทย คือ ความสุภาพอ่อนน้อม มีวุฒิภาวะ รู้จักใช้วิจารณญาณอย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อความร่มเย็นเป็นสุขในสังคมและความมั่นคงของชาติ ดังคำกล่าวที่ว่า "ครูสร้างเด็กเพื่อให้เด็กไปสร้างชาติ เพราะอนาคตของชาติอยู่ในมือของลูกหลานเยาวชน"
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม