หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2/2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 593/2560
ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2/2560

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า บรรยากาศของการประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยดี โดยคณะกรรมการส่วนใหญ่ก็มีวิสัยทัศน์ที่ดี และคลุกคลีอยู่ในวงการอยู่แล้ว จึงให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษาเป็นกรรมการชุดนี้ด้วย ทำให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบที่จะปฏิรูปไปในคราวเดียวกัน
ในส่วนของผลการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นที่สำคัญใน 2 ส่วน คือ ให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) จำนวน 210,232,350 บาท โดยมีแผนใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรเอกชน 200 ล้านบาท และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 9.6 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในประเด็นการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่ขอรับการอุดหนุนด้วย อาทิ รับนักศึกษาในสัดส่วน/จำนวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความพร้อมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพ, หลักสูตรและสาขาวิชา ต้องได้รับการรับรองและผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานการดำเนินงานในหลายส่วน ได้แก่
- การคัดกรองนักเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบช่วยเหลือที่เข้มแข็งในสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัด ให้ใช้แบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 ซึ่งกำหนดประเภทความพิการไว้ 9 ประเภท หากพบว่านักเรียนมีแนวโน้มเป็นคนพิการทางการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษและส่งให้แพทย์วินิจฉัย พร้อมทั้งให้สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่ด้วย
- การผลิตและพัฒนาครู ให้ครูเลือกประเด็นในการพัฒนาตนเองตามโครงการการพัฒนาครูแนวใหม่ : การพัฒนาครูครบวงจร รูปแบบ PLC (Professional Learning Community) หรือ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในวงเงินงบประมาณ 10,000 บาทต่อปี เพื่อสนองความต้องการของครูในแต่ละโรงเรียนอย่างแท้จริง
- เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา จากผลประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 ให้ สพฐ.ยกเลิกระบบคูปอง พร้อมให้สถานศึกษาสำรวจความต้องการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามความต้องการของนักเรียน และตรวจสอบรายการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นสื่อทางการแพทย์ เพื่อมิให้ซ้ำซ้อนกับที่กระทรวงสาธารณสุขจัดให้แล้ว ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550 ซึ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้มอบหมายผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทบทวนปรับปรุงอนุบัญญัติว่าด้วยการให้บริการการอุดหนุนสื่อ เป็นต้น
- การบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยได้ดำเนิน "โครงการการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา" ที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนด ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ที่จะทำให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สามารถรับมือ แก้ไข ป้องกันการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติ พร้อมมีการจัดทำแผนที่เสี่ยงภายในบริเวณโรงเรียน และหาแนวทางป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน ให้โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนที่ปลอดภัย (Safety School) รวมทั้งร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติหรือผลกระทบอย่างรอบด้าน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานในภาพรวม ถือว่าเดินมาถูกทิศทางแล้ว แต่ต้องยอมรับว่า ประเทศเรายังลงทุนด้านการศึกษาสำหรับคนพิการน้อย งบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมกับความต้องการทางการศึกษาของผู้พิการ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา แม้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะของบประมาณสำหรับจัดการศึกษาแก่ผู้พิการในระดับอุดมศึกษาเป็นการเฉพาะ แต่ยังไม่เพียงพอต่อแนวโน้มจำนวนผู้พิการที่เรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาสูงขึ้น
ในขณะนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีความทันสมัยมากขึ้น เช่น จำนวนผู้เรียนเพิ่มขึ้น, มาตรฐานหลักสูตรและสาขาวิชาต้องมีมาตรฐานตามที่ ศธ. กำหนด, อัตราค่าใช้จ่ายแต่ละสาขา อาทิ แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 200,000 บาทต่อรายต่อปี เป็นต้น รวมทั้งจะปรับการประชุมคณะกรรมการฯ ให้มีความถี่มากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง
ที่มา ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560
เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม