หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2/2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 593/2560
ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2/2560

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า บรรยากาศของการประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยดี โดยคณะกรรมการส่วนใหญ่ก็มีวิสัยทัศน์ที่ดี และคลุกคลีอยู่ในวงการอยู่แล้ว จึงให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษาเป็นกรรมการชุดนี้ด้วย ทำให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบที่จะปฏิรูปไปในคราวเดียวกัน
ในส่วนของผลการประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นที่สำคัญใน 2 ส่วน คือ ให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) จำนวน 210,232,350 บาท โดยมีแผนใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรเอกชน 200 ล้านบาท และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 9.6 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในประเด็นการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาที่ขอรับการอุดหนุนด้วย อาทิ รับนักศึกษาในสัดส่วน/จำนวนที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความพร้อมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพ, หลักสูตรและสาขาวิชา ต้องได้รับการรับรองและผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานการดำเนินงานในหลายส่วน ได้แก่
- การคัดกรองนักเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบช่วยเหลือที่เข้มแข็งในสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัด ให้ใช้แบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 ซึ่งกำหนดประเภทความพิการไว้ 9 ประเภท หากพบว่านักเรียนมีแนวโน้มเป็นคนพิการทางการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษและส่งให้แพทย์วินิจฉัย พร้อมทั้งให้สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการแพทย์ที่อยู่ในพื้นที่ด้วย
- การผลิตและพัฒนาครู ให้ครูเลือกประเด็นในการพัฒนาตนเองตามโครงการการพัฒนาครูแนวใหม่ : การพัฒนาครูครบวงจร รูปแบบ PLC (Professional Learning Community) หรือ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในวงเงินงบประมาณ 10,000 บาทต่อปี เพื่อสนองความต้องการของครูในแต่ละโรงเรียนอย่างแท้จริง
- เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา จากผลประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2560 ให้ สพฐ.ยกเลิกระบบคูปอง พร้อมให้สถานศึกษาสำรวจความต้องการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามความต้องการของนักเรียน และตรวจสอบรายการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นสื่อทางการแพทย์ เพื่อมิให้ซ้ำซ้อนกับที่กระทรวงสาธารณสุขจัดให้แล้ว ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550 ซึ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้มอบหมายผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทบทวนปรับปรุงอนุบัญญัติว่าด้วยการให้บริการการอุดหนุนสื่อ เป็นต้น
- การบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยได้ดำเนิน "โครงการการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา" ที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนด ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ที่จะทำให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สามารถรับมือ แก้ไข ป้องกันการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติ พร้อมมีการจัดทำแผนที่เสี่ยงภายในบริเวณโรงเรียน และหาแนวทางป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน ให้โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนที่ปลอดภัย (Safety School) รวมทั้งร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติหรือผลกระทบอย่างรอบด้าน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานในภาพรวม ถือว่าเดินมาถูกทิศทางแล้ว แต่ต้องยอมรับว่า ประเทศเรายังลงทุนด้านการศึกษาสำหรับคนพิการน้อย งบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมกับความต้องการทางการศึกษาของผู้พิการ โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา แม้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะของบประมาณสำหรับจัดการศึกษาแก่ผู้พิการในระดับอุดมศึกษาเป็นการเฉพาะ แต่ยังไม่เพียงพอต่อแนวโน้มจำนวนผู้พิการที่เรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาสูงขึ้น
ในขณะนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีความทันสมัยมากขึ้น เช่น จำนวนผู้เรียนเพิ่มขึ้น, มาตรฐานหลักสูตรและสาขาวิชาต้องมีมาตรฐานตามที่ ศธ. กำหนด, อัตราค่าใช้จ่ายแต่ละสาขา อาทิ แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 200,000 บาทต่อรายต่อปี เป็นต้น รวมทั้งจะปรับการประชุมคณะกรรมการฯ ให้มีความถี่มากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง
ที่มา ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560
เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม