หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มติ ครม. 28 พฤศจิกายน 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชายแดนใต้

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 618/2560มติ ครม. 28 พฤศจิกายน 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชายแดนใต้เห็นชอบโครงการสานฝันการกีฬาฯ และอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสงขลา โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2เรื่อง คือ เห็นชอบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2569 และอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561-2564
● เห็นชอบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561-2569
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้
1. โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การดำเนินการใน 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561-2565) เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2569
2. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2569 สำหรับการให้ทุนการศึกษา 2,519 คน วงเงิน 570.8905 ล้านบาท โดยงบประมาณปี พ.ศ. 2561 จะใช้งบประมาณปกติของส่วนราชการ และงบประมาณสนับสนุนหมวดงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
2.1 กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการ : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระดับอุดมศึกษา)
2.2 กิจกรรม : อุดหนุนนักเรียนโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (สายอาชีพ) โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ (สงป.) เป็นรายปีตามความจำเป็นต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง ศธ.รายงานว่า
1. ศธ.ได้ดำเนินโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการตามคำบัญชาของนายกรัฐมนตรีในการนำการกีฬาสู่ระบบการศึกษา โดยโครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
     1.1 ระยะที่ 1 “จุดประกายความฝัน” โดยจัดมหกรรมกีฬาภาคฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 และจัดต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและมีความสนใจในการเล่นกีฬา สร้างความตระหนักให้ความสำคัญของการกีฬาที่จะนำไปพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและครอบครัว
     1.2 ระยะที่ 2 “มุ่งมั่นสู่อนาคต” 
โดยจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และแผนการเรียนศิลป์ภาษา-กีฬา ระหว่างปีการศึกษา 2558-2561 รวมทั้งหมด 12 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา จังหวัดยะลา 2) โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส 3) โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 4) โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปัตตานี 5) โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา 6) โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล 7) โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน จังหวัดยะลา 8) โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จังหวัดปัตตานี 9) โรงเรียนบันนังสตาวิทยา จังหวัดยะลา 10) โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดนราธิวาส 11) โรงเรียนสวนพระยา จังหวัดนราธิวาส และ 12) โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม จังหวัดปัตตานี
     1.3 ระยะที่ 3 “ปรากฏสู่ความสำเร็จ” 
โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2565 ซึ่งอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2569 เป็นการจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนในโครงการที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานศึกษาสังกัด สอศ. หรือ สกอ.
2. คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธาน คปต. เป็นประธานการประชุมได้มีมติเห็นชอบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการระยะที่ 3 “ปรากฏสู่ความสำเร็จ”

ทั้งนี้ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์/เป้าหมาย คือ การจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนในโครงการที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 โรงเรียน ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีนักเรียนทั้งสิ้น 2,519 คน ได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561-2565) ซึ่งอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2569 งบประมาณอัตราทุนละ 55,000 บาท/คน/ปี

● อนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561-2564
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีงบประมาณ 2561-2564 สายวิชาการ จำนวน 271 อัตรา สายสนับสนุน จำนวน 103 อัตรา รวม 374 อัตรา งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 138.882 ล้านบาท ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ โดยให้ ศธ. ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณต่อไป
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560
เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม