หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สรุปประเด็นนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


title

สรุปประเด็นนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกับประชาชนผ่านรายการ “ศาสตร์พระราชา” ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20.15 น.ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
          นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ที่รวมพลังความสามัคคี จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างสมพระเกียรติยศตามขัตติยะโบราณราชประเพณี พร้อมเปิดเผยถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานวีดิทัศน์สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขแก่ปวงประชา  ซึ่งประกอบด้วย น้ำคือชีวิตแผ่นดิน พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ พืชพรรณปลูกชีวิตมั่นคง และเศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต เพื่อให้รัฐบาลนำไปศึกษาและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์
         ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 3 ปี รัฐบาลไม่เพียงแต่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดหลัก สำหรับการวางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  การจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ และนำไปสู่การปฏิบัติในการบริหารราชการแผ่นดินเท่านั้น แต่ได้นำไปเผยแพร่อย่างมีระบบและเป็นรูปธรรม ทั้งในประเทศ และเวทีโลก  จนประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะเรื่อง “การระเบิดจากข้างใน” และการรวมกลุ่มสร้างพลังในสังคมของตน หรือพลังประชารัฐ  อาทิ ขอนแก่นโมเดล  และ บ้านผาสุข จังหวัดน่าน
         ด้านเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วย เสถียรภาพของประเทศที่มีความมั่นคงและได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ แม้ขณะนี้รัฐบาลก็ได้เร่งดำเนินมาตรการหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อย พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการเร่งลงทุนในโครงการต่างๆ ให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
          นอกจากนี้ ในปี 2561 รัฐบาลจะเพิ่มงบประมาณการลงทุนมากขึ้นทั้งของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหามาตรการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ที่จะดำเนินการต่อเนื่อง โดยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อเป็นเข็มทิศนำทางในการขับเคลื่อนประเทศที่ชัดเจน ขณะเดียวกันรัฐบาลได้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น และพร้อมเดินหน้าทางการเมืองสู่การเลือกตั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคเอกชน และประชาคมโลกด้วย
          การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การเตรียมตัวเองให้พร้อมและการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสถานการณ์ พร้อมก้าวให้ทันและรู้เท่าทันไปกับเทคโนโลยี เพื่อแสวงหาโอกาส สร้างนวัตกรรม และมุ่งไปสู่การผลิตที่มีมูลค่ามากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรซึ่งกลุ่มเกษตรกรเห็นควรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การผลิต โดยเลือกผลิตพืชผลที่เหมาะกับพื้นที่ เหมาะกับฤดูกาล และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดย ในส่วนภาครัฐเองได้พยายามเข้ามาสนับสนุนให้ข้อมูล เมล็ดพันธุ์ รวมถึงเครื่องมือ และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้ได้มากขึ้น พร้อมให้การสนับสนุนที่ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อให้สามารถพัฒนาการผลิตในระยะยาวได้มากขึ้นด้วย
          ภาคอุตสาหกรรม ให้มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้มากขึ้น เพื่อลดต้นทุน โดยพี่น้องแรงงานควรเรียนรู้และเข้าใจการนำเทคโนโลยีมาใช้ อีกทั้งเตรียมพร้อมในการที่จะต้องปรับตัวสู่งานใหม่ในกรณีที่มีเทคโนโลยีเข้ามาทดแทน พร้อมยกระดับและเพิ่มศักยภาพตนเองให้เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีด้วย โดยภาครัฐได้มีนโยบายสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรระยะสั้น ในการพัฒนาฝีมือและความเชี่ยวชาญ เพื่อให้แรงงาน มีทักษะและความรู้ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในยุค 4.0 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้กว้างและสร้างรายได้ให้สูงขึ้น
          การปรับโครงสร้างการเกษตร ภายใต้หลักคิด “ตลาดนำการผลิต” ด้วยการผลิตให้มีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ด้วยโครงการส่งเสริมการปลูกพืชที่หลากหลายในฤดูนาปรัง และโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ซึ่งเป็นกิจกรรมทางเลือก เพิ่มเติมจากโครงการแรก อีกทั้ง เป็นส่วนหนึ่งของแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 โดยรัฐบาลสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยสด และงบค่าไถ 2 ครั้ง โดยไถเตรียมดินและไถกลบ 500 บาทต่อไร่ต่อครั้ง และครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่
          นอกจากนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการได้ทั้ง 2 โครงการดังกล่าวด้วยแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้เข้าร่วมในโครงการฯ ด้วยความสมัครใจ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ได้เชื่อมโยง “เครือข่ายวิทยุชุมชน – หอกระจายข่าว” ในชุมชน เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารสาธารณประโยชน์ได้ถึงมือพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ
          ด้านสังคม ให้ประชาชนตระหนักถึง “ครอบครัว หรือบ้าน” ซึ่งเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดของสังคม แต่มีความสำคัญที่สุด สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ อันเป็น “1 ใน 3 ประสาน” ของหลักการ “บวร” ตามแนวทางพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก เดือนพฤศจิกายนทุกปี เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
ซึ่งรัฐบาลได้รณรงค์ให้ทุกคนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างกำลังใจ และเป็นพลังให้กับทุกคนในครอบครัว ด้วยการใช้คำพูดดี ๆ สำหรับคนในครอบครัว เช่น เหนื่อยไหม – รักนะ – มีอะไรให้ช่วยไหม – เก่ง/ดี/เยี่ยม – ขอบคุณนะ –
ขอโทษนะ เป็นต้น
          พร้อมกันนี้ รัฐบาลยังได้ถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ของการไม่ดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีอยู่หลายฉบับ ดังนั้น หากสังคมไทยสามารถรักษาสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ควบคู่กับวางรากฐานการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลแล้ว ก็จะเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาลได้อย่างยั่งยืนที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560
เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม