หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 592/2560
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ย้ำ "ลูกเสือต้องเป็นต้นแบบคุณธรรมจริยธรรมให้กับทุกภาคส่วน"

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2560) ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้เน้นย้ำให้ลูกเสือเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับทุกภาคส่วนในประเทศ พร้อมร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวต้อนรับคณะกรรมการชุดใหม่ โดยขอให้ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานกิจการลูกเสือ แม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ขอให้อย่าได้ท้อถอย ถือเป็นหนึ่งในการปฏิบัติงานถวายสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ร่วมกันทำงานด้วยความสุจริต มีธรรมาภิบาล โปร่งใส เนื่องจากลูกเสือต้องเป็นต้นแบบคุณธรรมจริยธรรมให้ทุกภาคส่วน

สำหรับผลการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องที่น่าสนใจโดยสรุป ดังนี้
ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติดำเนินการจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 โดยขอให้ประสานกับคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสม ด้วยความรอบคอบตามระเบียบราชการ ยึดหลักการใช้งบประมาณแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติพิจารณาต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ พิจารณาดำเนินการ ดังนี้
  • คณะอนุกรรมการฝ่ายทรัพย์สิน ได้พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเรื่องเงินเดือน ดูแลบำรุงขวัญและกำลังใจ สวัสดิการ ของเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม โดยยึดหลักตาม พ.ร.บ.หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  • คณะอนุกรรมการฝ่ายทรัพย์สิน ให้ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พิจารณาปรับปรุงค่ายลูกเสือให้เหมาะสม ตามความจำเป็นและสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • คณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อสร้างสรรค์ ได้มอบหมายให้มุ่งเน้นพัฒนางานประชาสัมพันธ์ทาง Social Media ให้เยาวชนได้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้เป็นวงกว้าง และมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
  • คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการร่วมมือกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในการติดต่อประสานงานด้านต่างประเทศ จึงกำชับให้ดูแลเรื่องการจ่ายค่าบำรุงลูกเสือโลก รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทย

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานลูกเสือจิตอาสา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 โดยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้จัดโครงการ “จิตอาสา ลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นต้นแบบจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยจัดคณะลูกเสือจำนวน 250 คน จากสโมสรลูกเสือและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกเสือ-เนตรนารีจิตอาสา ให้การรับรองแนะนำ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในช่วงเวลาดังกล่าว โดยทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น ให้บริการสอบถามเส้นทางการประสานงานกับหน่วยต่าง ๆ ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสถาบันการศึกษาจำนวน 9 สถาบันฯ ส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 172 คน และคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องจำนวน 80 คน ผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการทั้งสิ้น จำนวน 250 คน ผู้บังคับบัญชาและลูกเสือ-เนตรนารีเป็น 5 ส่วนปฏิบัติการ ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการพระลานพระราชวังดุสิต ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการศูนย์ปฏิบัติการหน้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศูนย์ปฏิบัติการบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ และศูนย์ปฏิบัติการอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สรุปผลการประเมินกิจกรรมได้ ดังนี้
     1. ถือเป็นครั้งแรกที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการส่งลูกเสือ-เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาที่มีคุณภาพอย่างยิ่ง มีจิตอาสามีความสามารถและทักษะที่ดีเยี่ยมในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีความกระตือรือร้นในการทำงานทุกชนิด
     2. ทีมงานและผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถปรับสภาพและยอมรับในการทำงานจิตอาสาได้ทุกรูปแบบ ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง
     3. คณะผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมนักศึกษามีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ในการปรับพื้นที่ทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละวันของพระราชพิธีฯ
     4. ปรากฏการณ์ลูกเสือ 4.0 เห็นได้จากคณะลูกเสือเนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือและ Social Media ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่สุดทั้งในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การแก้ปัญหา ตลอดจนการบริการให้ข้อมูลต่างๆอย่างกว้างขวาง ทำให้การทำงานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมาก
     ขณะที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดกำลังลูกเสือเข้าร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์อำเภอละ 1 แห่งในส่วนภูมิภาค โดยมีลูกเสือเนตร-นารีที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศทั้งสิ้น 182,226 คน ทั้งนี้การร่วมบริการประชาชนในพระราชพิธีฯ เป็นการปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ 3 ข้ออย่างครบถ้วน ทั้งการจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ การช่วยเหลือบริการผู้อื่น และการปฏิบัติตนตามกฎลูกเสือ โดยยึดถือระเบียบวินัย อย่างเคร่งครัด

ที่ประชุมได้รับทราบการส่งผู้เข้าร่วมประชุมสภาการศึกษาลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ณ ประเทศบังคลาเทศ ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2561 เพื่อให้ผู้แทนลูกเสือจากประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชาการในด้านการศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์ต่อลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ
นอกจากนี้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จะเสนอของบประมาณในปี 2562 เพื่อสนับสนุนลูกเสือ-เนตรนารีประมาณ 30 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563 ณ West Virginia สหรัฐอเมริกา ซึ่งทางประเทศเจ้าภาพได้กำหนดให้มีการเตรียมการส่งคณะผู้แทนลูกเสือจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก โดยกำหนดให้แต่ละประเทศส่งรายชื่อผู้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศนั้น ๆ ไปยังเจ้าภาพจัดงานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อจะได้ประสานงานโดยตรงกับเจ้าภาพ ทั้งนี้หลังจากได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนลูกเสือ-เนตรนารีที่สนใจเข้าร่วมงานชุมนุมต่อไป

อีกเรื่องที่สำคัญคือ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ นายปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ, นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และนายบดินทร์ คล้ายมณีอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายต่างประเทศ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสมาคมลูกเสืออาเซียนเพื่อความร่วมมือในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 และยังได้เห็นชอบอนุมัติรายชื่อลูกเสือ-เนตรนารี และผู้กำกับลูกเสือ รวมจำนวน 20 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ดำเนินการประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้แทนลูกเสือเนตรนารีเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มอบสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2017-2018 จำนวน 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ APR Award for Distinguished Service, APR Medal for Meritorious Contribution to Scouting, APR Chairman’s Award และ APR Certificate of Good Service ให้กับบุคลากรทางการลูกเสือและอาสาสมัครลูกเสือได้รับทราบ
ที่มา ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560
เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม