หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.)

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 597/2560ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศธ.เน้นย้ำวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ (ครู ก.) "ข้าราชการมิใช่อภิสิทธิ์ชน หากแต่จะต้องบำเพ็ญตนให้เป็นแบบอย่างของคนดีแก่สังคม"

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561 รุ่นที่ จาก 25 จังหวัดภาคกลางและอุทัยธานี จำนวน 243 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล  กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ (ครู ก.) ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนภารกิจ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปสู่การปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน คือ ขับเคลื่อนภารกิจ เสริมสร้างศักยภาพ และบทบาทของอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) ในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและการพัฒนาการเมืองการปกครองในระดับหมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักความรู้ความเข้าใจหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถนำหลักการสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 4 ข้อ ได้แก่ 1) การยึดหลักกฎหมาย ความมีเหตุผล สันติวิธี 2) ยึดหลักเสียงข้างมากที่ชอบธรรม และรับฟังเหตุผลของเสียงข้างน้อย 3) ความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนรวม 4) การมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมืองมาใช้การดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ไปสู่การปฏิบัติต่อไป
ดังนั้น วิทยากรแกนนำระดับอำเภอ (ครู ก.) ที่เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับประธานกรรมการบริหารอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (ครู ข.) เพื่อขยายผลและถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) ทั่วประเทศ 74,655 หมู่บ้าน ๆ ละ 20 คน จำนวนทั้งสิ้น 1,493,100 คน ต่อไป

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำแก่ผู้เข้าอบรมซึ่งจะเป็นวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ (ครู ก.) เกี่ยวกับหลักของข้าราชการ ที่จะต้องเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ผู้อื่นเห็นคุณค่า จึงต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถตามสมควร มีสง่าราศี มีความซื่อตรง ไม่เอารัดเอาเปรียบ ทำหน้าที่การเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
ที่สำคัญคือ ให้น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสในเรื่อง "รู้ รัก สามัคคี" และ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" โดยผสานกันทั้ง ระดับ เพราะหากเรามีความรู้ ก็จะเกิดความเข้าใจในสิ่งนั้น และเมื่อเรารักในสิ่งใด ก็ต้องการที่จะเข้าถึงในสิ่งนั้น อีกทั้งเมื่อมีความสามัคคีเกิดขึ้น ก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาร่วมกันต่อไป

ม.ล.ปนัดดา ยังได้กล่าวฝากถึงหลักคิดของข้าราชการ "Code of Honour" (จากเอกสารพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี) คือ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ แบบอย่างแก่ประชาชน ไม่เลือกปฏิบัติ เศรษฐกิจพอเพียง และปลอดคอร์รัปชั่น

ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้กล่าวว่า "ข้าราชการมิใช่อภิสิทธิ์ชน หากแต่จะต้องบำเพ็ญตนให้เป็นแบบอย่างของคนดีแก่สังคม ทำอะไรก็ตามในฐานะข้าราชการต้องคิดเรื่องนี้ให้จงมาก"

ที่มา ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2560
เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม