หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สป.ศธ.จัดประชุม "ผู้บริหาร​ ศธ.สัญจร" ประจำปี 2562

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 420/2561สป.ศธ.จัดประชุม "ผู้บริหาร​ ศธ.สัญจร" ประจำปี 2562 ที่สงขลา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ "ประชุมผู้บริหาร​ ศธ.สัญจร" ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสงขลา โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด
สำหรับการประชุมครั้งนี้ ในภาคเช้า เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 โดยนางอรุณี  จันทร์แจ่มศรี จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากนั้นเป็นการบูรณาการยุทธศาสตร์ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ของ 4 หน่วยงาน (สนย./กพร./สบย./ปยป.)  ส่วนภาคบ่าย นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง "การนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ"จากนั้น นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ​ ให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 รวมทั้งประเด็นต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย เช่น
  •  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นหน่วยงานที่ได้รับการชื่นชมจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มุ่งเน้นในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคม และมุ่งขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เน้นไปที่การมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ไปสู่ตำบล
  •  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นหน่วยงานที่ช่วยกลั่นกรองและจัดทำระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การกลั่นกรองการขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4) และประเมินผลงานทางวิชาการ (เชิงคุณภาพ) เป็นต้น
  •  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่ช่วยพัฒนาและการแก้ไขปัญหาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในการขอรับเงินอุดหนุน และเรื่องความมั่นคง ลดการเลิกเรียนกลางคัน และเรื่องนักเรียนซ้ำซ้อน (นักเรียนผี)
  •  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และ สำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ได้มีส่วนช่วยในการประสานงานด้านการศึกษากับระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัด และเป็นตัวแทนของกระทรวงที่ทำงานด้วยความเข้มแข็ง อีกทั้งมีการจัดทำแผนบูรณาการการศึกษาระดับภาคทั้ง 6 ภาค โดย ศธจ./ศธภ. จะต้องขับเคลื่อนงานให้มากขึ้น และเป็นแกนกลางการบูรณางานให้เป็นเอกภาพและมีพลัง ส่วนการเติบโตในสายงานตำแหน่ง ศธจ./ศธภ. นั้น การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) จะมีส่วนช่วยให้สามารถเติบโตในตำแหน่งได้มากขึ้น
  •  ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือ "กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเชื่อมโยงและบูรณาการงานต่าง ๆ ด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม หรือประชารัฐ ทั้งยังช่วยสร้างนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็ง ริเริ่มโครงการห้องเรียนกีฬา ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เน้นส่งเสริมการเรียนวิชาการควบคู่ไปกับการเรียนด้านกีฬาและการโภชนาการ ให้กีฬาสร้างคนสร้างอาชีพและรายได้
"หน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ล้วนมีความสำคัญในการดำเนินงานอย่างบูรณาการด้วยความเข้มแข็ง และสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม"
ที่มา; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม