หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สป.ศธ.จัดประชุม "ผู้บริหาร​ ศธ.สัญจร" ประจำปี 2562

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 420/2561สป.ศธ.จัดประชุม "ผู้บริหาร​ ศธ.สัญจร" ประจำปี 2562 ที่สงขลา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ "ประชุมผู้บริหาร​ ศธ.สัญจร" ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสงขลา โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด
สำหรับการประชุมครั้งนี้ ในภาคเช้า เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 โดยนางอรุณี  จันทร์แจ่มศรี จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จากนั้นเป็นการบูรณาการยุทธศาสตร์ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ของ 4 หน่วยงาน (สนย./กพร./สบย./ปยป.)  ส่วนภาคบ่าย นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง "การนำยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ"จากนั้น นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ​ ให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 รวมทั้งประเด็นต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย เช่น
  •  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นหน่วยงานที่ได้รับการชื่นชมจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มุ่งเน้นในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคม และมุ่งขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เน้นไปที่การมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ไปสู่ตำบล
  •  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นหน่วยงานที่ช่วยกลั่นกรองและจัดทำระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การกลั่นกรองการขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4) และประเมินผลงานทางวิชาการ (เชิงคุณภาพ) เป็นต้น
  •  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่ช่วยพัฒนาและการแก้ไขปัญหาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในการขอรับเงินอุดหนุน และเรื่องความมั่นคง ลดการเลิกเรียนกลางคัน และเรื่องนักเรียนซ้ำซ้อน (นักเรียนผี)
  •  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และ สำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ได้มีส่วนช่วยในการประสานงานด้านการศึกษากับระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัด และเป็นตัวแทนของกระทรวงที่ทำงานด้วยความเข้มแข็ง อีกทั้งมีการจัดทำแผนบูรณาการการศึกษาระดับภาคทั้ง 6 ภาค โดย ศธจ./ศธภ. จะต้องขับเคลื่อนงานให้มากขึ้น และเป็นแกนกลางการบูรณางานให้เป็นเอกภาพและมีพลัง ส่วนการเติบโตในสายงานตำแหน่ง ศธจ./ศธภ. นั้น การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) จะมีส่วนช่วยให้สามารถเติบโตในตำแหน่งได้มากขึ้น
  •  ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือ "กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเชื่อมโยงและบูรณาการงานต่าง ๆ ด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม หรือประชารัฐ ทั้งยังช่วยสร้างนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็ง ริเริ่มโครงการห้องเรียนกีฬา ตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เน้นส่งเสริมการเรียนวิชาการควบคู่ไปกับการเรียนด้านกีฬาและการโภชนาการ ให้กีฬาสร้างคนสร้างอาชีพและรายได้
"หน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ล้วนมีความสำคัญในการดำเนินงานอย่างบูรณาการด้วยความเข้มแข็ง และสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม"
ที่มา; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม