หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รมช.ศธ."ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม Partnership School

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   ข่าวที่ 414/2561รมช.ศธ."ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม Partnership School โรงเรียนบ้านท่าตูม จังหวัดปราจีนบุรี

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงเรียนบ้านท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, นายชาญวิทย์ ผลชีวิน คณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์, นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี, นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นคนไทยที่ทันโลกทันสมัยรู้เท่าทันเทคโนโลยี และมีศักยภาพแข่งขันกับประเทศทั่วโลกได้ การศึกษาจึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาและครูที่จะต้องมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
สำหรับโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม มีอิสระในการออกแบบหลักสูตร อิสระในการจัดการเรียนการสอน และอิสระในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนและเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย โดยมุ่งยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาของประเทศ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีอนาคตที่ดี ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ไม่มีความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนในชนบท นำไปสู่เป้าหมายการมีโรงเรียนที่มีคุณภาพตั้งอยู่ใกล้ภูมิลำเนาในทุกอำเภอและทุกจังหวัด เพื่อทำให้เด็กได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว มีความอบอุ่น และมีความปลอดภัย ตลอดจนเป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาโรงเรียนอื่นทั่วประเทศ เพื่อเตรียมวิชาชีพและเตรียมอนาคตให้ลูกหลานเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของประเทศ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กล่าวว่า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและองค์กรอื่น ๆ เข้ามาช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และศักยภาพให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยในส่วนของไทยเบฟได้เข้ามาร่วมทำงานกับผู้บริหารและคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเสริมและเติมเต็มในสิ่งที่โรงเรียนขาดแคลน พร้อมทั้งสร้างเด็กและเยาวชนให้มีทักษะที่สำคัญ 3 ด้าน คือ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และการเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ ไทยเบฟยังได้ร่วมกับครู ศิษย์เก่า และคนในชุมชน เพื่อรวมพลังหรือสานพลังให้เป็นสังคมที่มีพลัง มุ่งเน้นเรื่องการตื่นรู้ให้เด็กในพื้นที่ได้รู้จักการมีเหตุและผล ปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก เรียนรู้ขวนขวายสิ่งต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของชุมชน นำไปสู่การสร้างโอกาสและวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคตของตนเองได้
นายชาญวิทย์ ผลชีวิน กล่าวว่า ครูคือบุคคลสำคัญที่มีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นครูต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตนเองก่อน เพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาเด็กได้ ขณะนี้ถึงเวลาที่ครูต้องลุกขึ้นมาสู้ เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงไปสู่การช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสำเร็จ การที่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและภาคเอกชน ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมด้วยตนเอง ก็เพื่อสะท้อนสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาในทุกระดับ ซึ่งการที่ภาคเอกชนเข้ามาช่วยไม่ใช่การนำเงินมาสนับสนุนเพียงอย่างเดียว แต่นำความรู้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทำให้ชุมชนและสถานศึกษาเข้มแข็งด้วย โดยขอฝากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาในทุกมิติ อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสุนทรียศาสตร์ ดนตรี กีฬา และศิลปวัฒนธรรม, การสร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม และตอบโจทย์เด็กในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักขอโทษ เป็นต้น ตลอดจนทำงานเป็นทีม ช่วยกันปฏิรูปประเทศ สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นคนดีให้กับสังคมไทย
นายสังเวย พรมอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตูม กล่าวว่า โรงเรียนบ้านท่าตูม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม 304 โดยได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา และได้ร่วมวางแผนการพัฒนาโรงเรียนกับผู้แทนของไทยเบฟ และคณะกรรมการสถานศึกษา อาทิ การเพิ่มผลผลิตอาหารกลางวันด้วยการเกษตรลดต้นทุน ทำให้นักเรียนได้ทานอาหารที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษ, การสอนนวดแผนไทยเพื่อส่งเสริมให้เด็กนำความรู้ไปหารายได้ในอนาคต, การสอนทักษะด้านดนตรีไทยและดนตรีสากลให้สอดคล้องกับกิจกรรมของชุมชน, การพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ, การนำนักเรียนไปดูงานในโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 304 เป็นต้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการโรงเรียนร่วมจะช่วยพัฒนาศักยภาพการศึกษาของคนในพื้นที่ได้อย่างตรงเป้าหมาย นำไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
ที่มา; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม