หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567
พัฒนาความรู้ สู่ รอง./ผอ.รร. ปี 2567

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 10 อุตสาหกรรม

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

รอง นรม. พลอากาศเอก ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 10 อุตสาหกรรมใหม่
ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 อาคารสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
ที่ประชุมรับทราบ เรื่องการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นความต้องการของประเทศไทย กรอบคุณวุฒิแห่งชาติมีเป้าหมายในการเชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิการศึกษา/คุณวุฒิวิชาชีพกับมาตรฐานวิชาชีพ ดังนั้นในการหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ได้มีการสั่งการให้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพในอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ ที่มีการดำเนินการโดยหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการกำลังแรงงานและระบบคุณวุฒิ ประกอบด้วยข้อมูลสองส่วนคือ (1) มาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดทำโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ (2) มาตรฐานอาชีพจัดทำโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยคัดเลือกสาขาอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ ใน 10 อุตสาหกรรม จำแนกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) จำนวน 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) จำนวน 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและ โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
พร้อมกันนี้ ประธานได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 10 อุตสาหกรรมดังกล่าว
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Roadmap) พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีเป้าหมาย เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ตามมาตรฐานอาเซียนและสากล เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาและมาตรฐานชีพ/ฝีมือแรงงานของประเทศ และเพื่อเทียบโอนคุณวุฒิการศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพ และประสบการณ์ ผ่านการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งมี ยุทธศาสตร์ 1)การส่งเสริมการนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 2)การพัฒนาระบบกลไกบริหารจัดการตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 3)การพัฒนามาตรฐานอาชีพ/ฝีมือแรงงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 4) การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนพร้อมการฝึกอบรมตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและ 5)การยกระดับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่มาตรฐานระดับอาเซียนและสากล ทั้งนี้ ประธานได้มอบหมายเพิ่มเติมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปดำเนินการเรื่องดังกล่าวในภาคปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและนำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

ที่มา ; เว็บ รัฐบาลไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม