หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค
คู่มือ ติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2566 ครบ ภาค กขค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 10 อุตสาหกรรม

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

รอง นรม. พลอากาศเอก ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 10 อุตสาหกรรมใหม่
ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 อาคารสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้
ที่ประชุมรับทราบ เรื่องการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นความต้องการของประเทศไทย กรอบคุณวุฒิแห่งชาติมีเป้าหมายในการเชื่อมโยงระหว่างคุณวุฒิการศึกษา/คุณวุฒิวิชาชีพกับมาตรฐานวิชาชีพ ดังนั้นในการหารือกับรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ได้มีการสั่งการให้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพในอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ ที่มีการดำเนินการโดยหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการกำลังแรงงานและระบบคุณวุฒิ ประกอบด้วยข้อมูลสองส่วนคือ (1) มาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดทำโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ (2) มาตรฐานอาชีพจัดทำโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยคัดเลือกสาขาอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ ใน 10 อุตสาหกรรม จำแนกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) จำนวน 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) จำนวน 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและ โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
พร้อมกันนี้ ประธานได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 10 อุตสาหกรรมดังกล่าว
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Roadmap) พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีเป้าหมาย เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ตามมาตรฐานอาเซียนและสากล เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาและมาตรฐานชีพ/ฝีมือแรงงานของประเทศ และเพื่อเทียบโอนคุณวุฒิการศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพ และประสบการณ์ ผ่านการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งมี ยุทธศาสตร์ 1)การส่งเสริมการนำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 2)การพัฒนาระบบกลไกบริหารจัดการตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 3)การพัฒนามาตรฐานอาชีพ/ฝีมือแรงงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 4) การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนพร้อมการฝึกอบรมตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและ 5)การยกระดับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่มาตรฐานระดับอาเซียนและสากล ทั้งนี้ ประธานได้มอบหมายเพิ่มเติมให้ฝ่ายเลขานุการฯ ไปดำเนินการเรื่องดังกล่าวในภาคปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและนำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

ที่มา ; เว็บ รัฐบาลไทย

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม