หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

การศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ระดับชาติ ด้วยคำพ่อสอน

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 8/2560การศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ระดับชาติ ด้วยคำพ่อสอน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษา : เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ระดับชาติ ด้วยคำพ่อสอน" ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง ก้าวตามพ่อ “ให้ครูรักเด็กให้เด็กรักครูฯ" ประตูสู่การสร้างพลเมืองดีมีศีลธรรมตามคำพ่อสอน และมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารหน่วยงานร่วมจัดงาน ผู้บริหารโรงเรียนและครู เข้าร่วมกว่า 400 คน
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในเรื่องของการทำให้เด็กรักครู ครูรักเด็กนั้น กระทรวงศึกษาธิการน้อมนำแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใส่เกล้าฯ ทั้งเรื่องของเด็กและครู ตลอดจนการจัดการศึกษาโดยคำถึง "คุณภาพ" และ "คุณธรรม" เพื่อที่จะเตรียมกำลังคนที่จะเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้าอย่างเต็มกำลังความสามารถ
โดยส่วนตัวเชื่อว่าการสร้างคน มิใช่เพียงการพร่ำสอนในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะต้องท้าทายให้เด็กได้แข่งขันกับตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยระดับนานาชาติที่พิสูจน์พบว่า ในเรื่องของการศึกษาการแข่งกับตัวเองเป็นสิ่งที่ท้าทายและส่งผลดีกับตัวเด็กมากที่สุด นอกจากจะทำให้เด็กเก่งขึ้น เรียนดีขึ้นแล้ว ครูก็จะต้องทำให้เด็กเป็นคนดีด้วย ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องคิดหารูปแบบอะไรมากมาย ให้คิดเพียงอย่างเดียวว่า ครูจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กได้อย่างไร เพราะการทำให้เด็กรักครูได้ ไม่เกิดขึ้นจากคำพูดแบบลอย ๆ แต่จะต้องทำเป็นตัวอย่างให้เด็กเห็นในบริบทและใน Character ของครูเอง และควรหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควร เพราะเด็กจะมองครูเป็นแบบอย่างตลอดเวลา

นอกจากนี้ การจะทำให้เด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างไร ควรเริ่มจากการสร้างกิจกรรมและบรรยากาศให้เป็นเช่นนั้นเสียก่อน เพราะทุกอย่างต้องเริ่มจากกิจกรรมจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการ ที่เตรียมแผนลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาจากกิจกรรมตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียน ICU และลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งกิจกรรมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นกลุ่ม ที่จะทำให้ได้พูดคุยกัน ได้รู้จักกันและเข้าใจกันมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เราต้องการ
ในส่วนของครู ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการจัดการเรียนการสอนและอยู่กับเด็กอย่างต่อเนื่อง ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ในอนาคตจะปรับระบบการประเมินใหม่ ที่ไม่ยุ่งยาก ตลอดจนใช้งบประมาณและคนไม่มากนัก แต่เป็นระบบที่มีความชัดเจน น่าเชื่อถือ ยกเว้นตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ซึ่งมีจำนวนน้อย อาจตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเป็นการเฉพาะ โดยในอนาคตคาดว่าจะปรับระบบการประเมินทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น การกำหนดเกณฑ์การสอนของครู เพื่อจูงใจให้ครูสอนนักเรียนให้เต็มความสามารถเต็มเวลา หากครูคนใดสอนเกินเกณฑ์ขั้นต่ำ ก็จะนับเป็นจำนวนชั่วโมงเพิ่มที่มีผลต่อการเพิ่มวิทยฐานะด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับการต่อใบประกอบวิชาชีพครูด้วย ในส่วนของเชิงคุณภาพ อาจเปลี่ยนรูปประเมินโดยครูด้วยกันเอง
กระทรวงศึกษาธิการในยุคนี้จะไม่มีปัญหาทุจริตอย่างแน่นอน ทุกอย่างจะต้องโปร่งใส สิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการและมีความเกี่ยวข้องกับครูคือ การปลูกฝังให้เด็กของเราเกลียดการโกง เชื่อว่าเส้นทางการทำความดีถือว่ามีหลากหลายทาง แต่เส้นทางของการไม่ทำเลว มีเพียงทางเดียวคือการไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดี หากเราสร้างให้เด็กเกลียดการโกงได้ เมื่อเกลียดเด็กก็จะไม่ทำ สำหรับความก้าวหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตคือ ได้มีการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของ สกสค. และองค์การค้าของ สกสค. ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการแก้ไขทุกเรื่องอย่างมืออาชีพ โดยจะมีการจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายและที่ปรึกษาทางการบริหารธุรกิจเข้ามาช่วยดูแลและแนะนำแนวทางต่าง ๆ และในเร็ว ๆ นี้จะแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.แทนคนเก่าที่ลาออกไปส่วนเลขาธิการ สกสค. คาดว่าจะมีเพียงคนเดียวและให้ดูแลรับผิดชอบองค์การค้าของ สกสค.ด้วย เพื่อความเป็นเอกภาพ
ส่วนการดูแลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่กระจายไปให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ จะมอบหมายให้ พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดูแลและรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

รมว.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพิ่มเติมด้วยว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังระดมสรรพกำลังอย่างเต็มที่เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาและประชาชนที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ซึ่งได้รับรายงานว่ามีโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับผลกระทบและปิดเรียนกว่า 1,000 แห่ง ทั้งนี้ได้มอบให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ และในเร็ว ๆ นี้จะส่งทีมคาราวานใหญ่ลงไปในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้การช่วยเหลือทุกทางเท่าที่จะสามารถทำได้ เช่น นำอาชีวะอาสาลงไปช่วยซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนรถยนต์และเครื่องมือการเกษตร เป็นต้น

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม