หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

"บัณฑิตพันธุ์ใหม่" สู่มหาวิทยาลัย 4.0

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 203/2561มทร.ตะวันออก จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้าง "บัณฑิตพันธุ์ใหม่" สู่มหาวิทยาลัย 4.0

เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง "มหาวิทยาลัยในยุค Thailand 4.0 กับการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่" ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดย รศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผู้บริหารการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประธานหลักสูตร กรรมการหลักสูตร หัวหน้าสาขา ตลอดจนนักศึกษา เข้าร่วมกว่า 500 คน
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับการผลิตกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ โดยได้อนุมัติโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม NEW Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (อาชีวะพันธุ์ใหม่ปี 2561-2565 และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปี 2561-2569) พร้อมจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 1,396 ล้านบาท ส่วนกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ปลดล็อคหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อาทิ การเปิดหลักสูตรโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเอง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนการทำงาน แต่มหาวิทยาลัยก็ต้องรับผิดชอบต่อการผลิตกำลังคนอย่างเต็มที่เช่นกัน
โดยในส่วนของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทและภารกิจหลักในการ "สร้าง" และ "พัฒนา" กำลังคนตอบโจทย์ประเทศและโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะต้องคำนึงถึงแนวโน้มของตลาดแรงงานที่มีความต้องการกำลังคนสมรรถนะสูงรองรับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น สิ่งสำคัญคือ มหาวิทยาลัยต้อง "คิดเอง ทำเองให้ได้" โดยตั้งเป้าหมายผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง มีการศึกษาวิจัย ตลอดจนมีองค์ความรู้ที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่ม ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ พร้อมเปิดหลักสูตรระยะสั้นและปรับตัวเป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนไทยทุกช่วงวัย เพื่อช่วยให้คนไทยมีคุณภาพและสร้างนวัตกรรมได้ ต่อยอดเศรษฐกิจที่มีคุณค่าเชิงพาณิชย์ เพื่อไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 และสังคม 4.0 ที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและเอื้ออาทรต่อกัน
จากการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์ ถือว่าการต่อยอดองค์ความรู้สู่ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่มาถูกทางแล้ว แต่ก็ต้องการให้เร่งความเร็วมากขึ้น เพื่อสร้างคนให้เป็นแก่นในการพัฒนาประเทศจริง ๆ เป็นคนไทย 4.0 ที่มีคุณภาพ มีทักษะสมรรถนะชั้นสูง มีพื้นฐานเทคโนโลยียุคดิจิทัล โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม First S-Curve และ New S-Curve ตลอดจนมีทักษะ Global Citizen สามารถออกไปทำงานกับสถานประกอบการต่างชาติ ทั้งพื้นที่ในประเทศและในภูมิภาคเอเชียจนถึงทั่วโลก
ซึ่งต้องยอมรับว่า การจะสอนเด็กในยุคปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Generation Z ครูอาจารย์ต้องทำความเข้าใจกับธรรมชาติของเด็กกลุ่มนี้ให้มาก ๆ เพราะพวกเขาเติบโตมาพร้อมเทคโนโลยี มีความคิดแบบ 4D ฉลาดรอบคอบ สื่อสารได้ดี มีความเป็นผู้ใหญ่ ในขณะเดียวกันก็มีความนอบน้อมถ่อมตน มีจิตอาสา และมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อความสำเร็จ ดังนั้นครูอาจารย์ต้องปรับการสอนให้โดนใจเด็ก ด้วยสื่อและแพลตฟอร์มที่ทันสมัยเพื่อดึงความสนใจเด็กให้ได้ พร้อม ๆ กับการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ปรับตัวตามโลกให้ทัน มีความมุ่งมั่นที่จะใฝ่รู้ใฝ่เรียน ให้เด็กได้เรียนในสิ่งที่ชอบและพัฒนาในสิ่งที่ขาด ทั้งหมดนี้เป็นการพัฒนาให้เกิดสมรรถนะและทักษะที่จะไปสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับพื้นที่และประเทศ มากกว่าการให้เฉพาะความรู้อย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวฝากให้มหาวิทยาลัยร่วมเป็นเครือข่ายในการทำงาน หรืออาจแบ่งกลุ่มในการพัฒนา (Cluster) พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้ ครูอาจารย์ และทรัพยากรร่วมกัน ตลอดจนทำงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและปรับภาพลักษณ์ หาจุดเด่นที่จะดึงดูดคนให้เข้ามาเรียนและมาร่วมจัดการศึกษามากขึ้น ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็ต้องเป็นที่พึ่งพิงในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดด้วย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนยุทธศาสตร์ การดูแลช่วยเหลือด้านองค์ความรู้หรือวิชาการร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่จำนวนมาก แต่ก็พบว่ายังมีงบประมาณเหลือจ่าย จึงต้องการย้ำไปยังมหาวิทยาลัยในการสร้างผู้เรียนที่มีศักยภาพ และเป็นแหล่งวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทหน้าที่หลักอย่างเต็มที่ด้วย

รศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กล่าวต้อนรับว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตามนโยบายรัฐบาลในการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม NEW Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย โดยในส่วนของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยมีแผนการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย ด้วยหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับทำงานในอุตสาหกรรมใหม่ New S-Curve ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร กรรมการหลักสูตร หัวหน้าสาขา ตลอดจนนักศึกษา
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นนำในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับอาเซียน” มีวิทยาเขตในสังกัด 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย และมีสถาบัน 1 แห่ง คือสถาบันเทคโนโลยีการบิน ซึ่งได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทใน 9 คณะ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร, คณะเทคโนโลยีสังคม, คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โดยมีแผนพัฒนาการศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี สำหรับรองรับการพัฒนาการจัดการศึกษา 3 ระยะดังนี้
   - ระยะเร่งด่วน : พัฒนากลุ่มคนที่อยู่ในวัยทำงาน เพื่อปรับเปลี่ยน เพิ่มสมรรถนะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ตอบโจทย์สถานประกอบการและอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้รับใบรับรอง (Certificate) ตามความสามารถ และนำผลการเรียนรู้มาสะสมหน่วยกิตเพื่อขอรับปริญญาได้ภายหลังเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
   - ระยะที่สอง : พัฒนานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีสุดท้าย เพื่อเข้าเรียนต่อจนจบระดับปริญญาตรีเป็นเวลา 2 ปี และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 เพื่อต่อยอดในหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์วิชาการและการปฏิบัติที่ใช้ทักษะชั้นสูงในสาขาวิชาที่ต้องการเร่งด่วน
   - ระยะที่สาม : พัฒนานักศึกษาใหม่ในหลักสูตรที่บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีดิจิทัล ภาษาอังกฤษ และสอดแทรกวิชาการบริหารธุรกิจเป็นฐานในทุกหลักสูตร
สำหรับจุดเน้นและผลการจัดการเรียนการสอนที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขา อาทิ การเตรียมปั้นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสู่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วน อุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่สำคัญของประเทศใน อาทิ ท่าเรือแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เป็นต้น, ผลิตวิศวกรสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ที่มีความสามารถในการออกแบบ สร้าง และบำรุงรักษาเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดยเรียนพร้อมฝึกปฏิบัติร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อให้ได้วิศวกรที่มีความพร้อมทำงานจริงหลังจบการศึกษา, การศึกษา คิดค้น และรวบรวมสายพันธุ์บัวพื้นเมืองจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อการอนุรักษ์ ของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก จนได้รับฉายาว่า “สถาบันการศึกษาบัวพันธุ์พื้นเมืองมากที่สุดในโลก”

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


 ติวสอบครูผู้ช่วสย 2561

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม