หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561

๓ ปีแห่งการพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 194/2561บทความพิเศษ ๓ ปีแห่งการพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้
เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เมื่อปี ๒๕๕๗ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด ชายแดนภาคใต้” หรือที่เรียกกันว่า “กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า)” เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนสร้างความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของทุกองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ
จากวันนั้นจนวันนี้
มีผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม อาทิ
การเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
สถานศึกษาทุกสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมที่ปลูกฝังความรักและการธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เช่น จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาของทุกศาสนา กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงาน กศน.ได้จัดอบรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับครูวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด-อำเภอ เพื่อนำไปขยายผลให้กับนักศึกษา เยาวชน และประชาชน
โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อย (ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี) โดยนักเรียนจะได้รับสวัสดิการด้านที่พัก อาหาร ๓ มื้อ และสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน ในปีการศึกษานี้ สพฐ.เปิดรับนักเรียน ๖๔ แห่ง ๔,๒๕๒ คน และระดับ ปวช./ปวส. ของอาชีวะอีก ๔ แห่ง ๓๘๒ คน
โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนที่มีความถนัดทางด้านกีฬาให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๔๓๖ คน ใน ๑๐ ประเภทกีฬา คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ปันจักสีลัต มวยไทย ฟุตซอล บาสเกตบอล เทควันโด กรีฑา และฮอกกี้
ชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีการศึกษา ๒๕๖๐ จัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และสำนักงาน กศน. มีผู้เข้าร่วมงานชุมนุมรวมทั้งสิ้น ๓,๗๖๐ คน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิด
การผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของพื้นที่
จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ สนับสนุนโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ซึ่งจะดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๕ ศูนย์ เน้นการใช้ Big Data System เพื่อสำรวจความต้องการกำลังคนอาชีวศึกษาในพื้นที่ ปัจจุบันมีบริษัทพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลกว่า ๕๐๐ บริษัท นับเป็นครั้งแรกของระบบกำลังคนที่สถานประกอบการให้ความร่วมมือป้อนข้อมูลความต้องการตำแหน่งงาน ๓ ปีข้างหน้า และจะมีการปรับข้อมูลเป็นปัจจุบัน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่เน้นการอ่านออก เขียนได้
ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาครู ด้านการคิดค้นและพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการสอนที่ช่วยแก้ปัญหาของนักเรียนทั้ง ๔ ทักษะ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เน้นให้นักเรียนชั้น ป. ๑–๓ อ่านออกเขียนได้ และ ป.๔–๖ อ่านคล่องเขียนคล่องเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ได้รวบรวมนวัตกรรม (Best Practice) ของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
การจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา)
มีการจัดทำหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิดระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้มีตาดีกาในนราธิวาสได้ใช้หลักสูตร ๖๒.๖๙% ปัตตานี ๖๔.๕๔% ยะลา ๕๔.๓๗% สงขลา (๔ อำเภอ) ๒๘.๓๐% และสตูล ๘๐% และตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรตาดีกาและหลักสูตรแกนกลางสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร การจัดพิมพ์หลักสูตร หนังสือเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
การจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ
ได้สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ๔๘๖ แห่ง ผู้เรียน ๔๓,๓๕๐ คน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน จบแล้วได้วุฒิทางการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งเร่งเสริมสร้างประสิทธิภาพการสอนของโต๊ะครู ในจัดการเรียนการสอนของสถาบันศึกษาปอเนาะเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
การแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา
เป็นการให้ความช่วยเหลือประชากรที่อยู่ในวัยเรียน (อายุ ๓-๑๘ ปี) ให้ได้เข้ารับการศึกษาครบทุกคน อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ซึ่งมีประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่นอกระบบการศึกษา ๔๕,๒๘๙ คน หรือ ๖.๒๐% จำแนกเป็นเด็กปกติที่ไม่ได้เรียน ๒๒,๗๖๖ คน เด็กออกกลางคัน ๑๓,๙๗๓ คน เด็กพิการ ๒,๑๙๒ คน และเด็กจบ ม.๓ ไม่ได้เรียนต่อ ๖,๓๕๘ คน มีหลายหน่วยงานที่ร่วมจัดหาสถานที่เรียนโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ได้แก่ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้บริหารสถานศึกษาระดับอำเภอ สามารถให้ความช่วยเหลือได้แล้ว ๙,๕๑๒ คน คิดเป็น ๒๑%
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ จะทำให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม