หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สกศ.จัดประชุมสานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 170/2561
สกศ.จัดประชุม
สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ

ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในการประชุม "สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ" จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องรอยัลจูบิลี่ย์ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมี ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาการ เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน
ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวรายงานว่า จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 257 ได้กำหนดให้การปฏิรูปประเทศต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย เพื่อให้ประเทศมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุและการพัฒนาด้านจิตใจ ตลอดจนสังคมมีความสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ และประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยให้มีการดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ซึ่งด้านการศึกษาเป็นประเด็นหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการปฏิรูป
ประกอบกับการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมมอบหมายให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดทำแผนและโครงการการปฏิรูปของหน่วยงานตลอดจนแผนการดำเนินงานในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน
โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นกลไกสำคัญของการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน ตามภารกิจการจัดการเรียนรู้ของประชาชนทุกช่วงวัยและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศด้วย
สกศ. จึงได้จัดการประชุมสานพลังการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจทิศทางการปฏิรูปประเทศแก่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมจัดทำแผนให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน
โดยมีกิจกรรมการนำเสนอสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การเสวนา ตลอดจนการบรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์, นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นต้น

นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม จึงเชื่อมั่นว่าทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจและต้องการให้อนาคตของประเทศดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนต้องการ ก็คือการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จ เพราะการศึกษาคือพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และเป็นปัจจัยที่กำหนดอนาคตของประเทศ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่หลักของกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้ว ที่จะต้องพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้เป็นคนที่มีคุณภาพ
แต่แม้ว่าที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้มีความพยายามที่จะพัฒนาการศึกษาในหลาย ๆ ด้าน ก็ยังพบว่าหลายด้านต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพ การลดความเหลื่อมล้ำและการให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ตลอดจนการสร้างความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความต่อเนื่องตลอดชีวิต สร้างทักษะและคุณลักษณะ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ โดยผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรืออยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยจะต้องได้รับโอกาสทางการศึกษา เรียกได้ว่า “ความจนจะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการเรียน” อีกต่อไป
นอกจากนี้ เพื่อผลิตกำลังคนที่จะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญหน้า ดังนั้น หากการประชุมเช่นนี้มีความต่อเนื่องและทุกหน่วยงาน “สานพลัง” กันอย่างจริงจัง ก็จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้กับลูกหลานและประเทศของเราอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ขอฝากให้พิจารณาถึงการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะเปรียบเสมือนการวางอิฐก้อนแรกเป็นรากฐานในระดับปฐมวัย ย่อมมีผลสัมฤทธิ์ที่ต่อยอดไปยังระดับการศึกษาชั้นต่อ ๆ ไปได้ โดยเน้นการบูรณาการจริง ๆ ไม่มีสังกัด ไม่มีรัฐและเอกชน มีเพียงแต่กระบวนการทำงานและระบบคิด Mindset อย่างผสานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกัน
สิ่งสำคัญคือ “กระทรวงศึกษาธิการไม่ใช่เจ้าของการศึกษาทั้งประเทศ” จึงต้องการและเปิดรับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกันอย่างจริงจัง
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษา และร่วมสานพลัง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อผลักดันการปฏิรูปการศึกษาไปสู่คำว่า "คุณภาพ" และ "ประสิทธิภาพ" ทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไป

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม