หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 185/2561
ปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย

กระทรวงศึกษาธิการ หนุน สสส.และเครือข่ายงดเหล้า จัดกิจกรรม "ปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย" จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา พบเด็กและเยาวชนไทยอายุ 15-19 ปี มีสัดส่วนของผู้ที่ดื่มเป็นประจำเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70 และใช้ชีวิตเสี่ยง ย้ำให้ครูทุกคนควรทำหน้าที่เตรียมความพร้อมสอนทักษะและวางรากฐานชีวิต สร้างสำนึก ภูมิคุ้มกัน พัฒนาเด็กตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อให้เติบโตสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป
วันนี้ (15 มิถุนายน 2561) นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย" จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ณ ห้องประชุมไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ
นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทร่วมกันในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งด้านสาธารณสุขและการศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพของเด็กปฐมวัยให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศในอนาคต สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ที่สำคัญ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ได้มีแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2560-2564 โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์" ได้มีนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน มีหลักสูตรสำหรับสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
"สำหรับหน้าที่ของครู คือ ทำอย่างไรให้ลูกศิษย์ของเราเติบโตเป็นคนดี เป็นคนมีคุณภาพของประเทศชาติ ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างให้เด็ก ๆ มีภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่ง สามารถเอาตัวรอดและดำรงชีวิตในสังคมได้ในทุกรูปแบบ เติบโตเป็นเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทั้งความรู้และทักษะชีวิตที่ดีด้วย" นายพีระ กล่าว

นางธนิมา เจริญสุข ประธานคณะทำงานฯ กล่าวว่า กิจกรรมการประชุมครั้งนี้ เริ่มจากโครงการ "เด็กไทยคิดได้ ต้านภัยสังคม" ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กมีทักษะชีวิตที่ดี รักและเห็นคุณค่าในตนเอง โดยได้ดำเนินการวางพื้นฐานชีวิตเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นรากฐานการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
โดยความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับครูปฐมวัย เพื่อใช้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กอายุระหว่าง 2 -6 ขวบ โดยจัดเป็นชุดการสอนกิจกรรมลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้าและบุหรี่ โดยใช้ชื่อชุด “ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย” ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมเรื่องเหล้า จำนวน 6 กิจกรรมหลัก 29 กิจกรรมย่อย ชุดกิจกรรมบุหรี่ จำนวน 7 กิจกรรมหลัก 30 กิจกรรมย่อย ซึ่งครูสามารถนำชุดกิจกรรมนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินพัฒนาการของเด็กได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
นอกจากนี้ จากการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 5 ครั้งตั้งแต่ปี 2539-2550 พบว่า เยาวชนไทยอายุ 15-19 ปี มีสัดส่วนของผู้ที่ดื่มเป็นประจำเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70 ในระยะเวลา 11 ปี จากร้อยละ 4.7 เป็นร้อยละ 8.0 หากอัตราการเพิ่มของนักดื่มประจำในกลุ่มอายุนี้ยังรักษาระดับอยู่เช่นนี้ ในอีก 40 ปีข้างหน้าเยาวชนอายุ 15-19 ปี จะกลายเป็นนักดื่มประจำถึงร้อยละ 67 ซึ่งเด็กปฐมวัย เป็นช่วงอายุที่กำลังเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งการวางพื้นฐานชีวิตที่ดี ดังนั้น การปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึก ภูมิคุ้มกัน พฤติกรรมเสี่ยง จึงต้องเริ่มตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงปฐมวัย เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม