หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ ๑๘๔/๒๕๖๑
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑


ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบนักเรียนของสถานศึกษาที่ขอใช้พื้นที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์ เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และมติมหาเถรสมาคม ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคท้ายของข้อ ๑๒ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
     “นักเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอื่น นอกจากสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อาจเลือกแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามวรรคหนึ่งหรือตามแบบที่สถานศึกษากำหนดได้ตามความสมัครใจ ยกเว้นสถานศึกษาที่ขอใช้พื้นที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา การแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างวัดกับสถานศึกษา”
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน  พ.ศ. 2551  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ.1  ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน  พ.ศ.2551”
ข้อ.2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ.3  ให้ยกเลิก
                1.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.  2527
                2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.  2540
                3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.  2542
                4. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.  2546
ข้อ.4  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียนผู้ซึ่งศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  เว้นแต่สถานศึกษานั้นจะมีกฎหมายกำหนดเรื่องการแต่งกายไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
ข้อ 5   ลักษณะของเครื่องแบบนักเรียนแบ่งตามระดับและประเภทการศึกษา
 1.  เครื่องแบบนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
 2. เครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา
 3. เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 4. เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญศึกษา
 5. เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีพและระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา
 6. เครื่องแบบนักเรียนสำหรับสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
 7. เครื่องแบบนักเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษาเอกชน  สอนศาสนาอิสลาม
ข้อ .6  เครื่องแบบนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
                นักเรียนชาย
 1.  เสื้อ ผ้าสีขาว  แบบคอเชิ้ต  หรือคอปกกลม  แขนสั้น
 2. เครื่องหมาย  ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา  บนเนื้อผ้าด้วยด้านหรือไหม  โดยสถานศึกษารัฐใช้สีน้ำเงิน  สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง
 3. กางเกง  ผ้าสีดำ  สีน้ำเงิน  สีกรมท่า  หรือสีแดง  ขาสั้น
 4. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีดำ  แบบหุ้มส้นปลายเท้า  ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า
 5. ถุงเท้าสั้น  สีขาว
        นักเรียนหญิง
 1.  เสื้อ  ผ้าสีขาว  แบบคอเชิ้ต  หรือคอปกกลม  แขนสั้น
 2. เครื่องหมาย  ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา  บนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหม  โดยสถานศึกษารัฐบาลใช้สีน้ำเงิน  สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง
 3. กระโปรง  ผ้าดำ  สีน้ำเงิน  สีกรมท่าหรือสีแดง  แบบจีบรูดรอบตัว  หรือยาวเพียงใต้เข่า  แบบจีบทบรอบเอว  หรือพับเป็นจีบ  ข้างละสามจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า
 4. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีดำ  แบบหุ้มส้นหุ้มหลายเท้า  ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า
 5. ถุงเท้าสั้น  สีขาว
 ข้อ  7  เครื่องแบบนักเรียนระดับประถมศึกษา
                นักเรียนชาย
 1. เสื้อ ผ้าสีขาว  แบบคอเชิ้ต  หรือคอปกกลม  แขนสั้น
 2. เครื่องหมาย  ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา  บนเนื้อผ้าด้วยด้านหรือไหม  โดยสถานศึกษารัฐใช้สีน้ำเงิน  สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง
 3. กางเกง  ผ้าสีดำ  สีน้ำเงิน  สีกรมท่า  หรือสีแดง  ขาสั้น
 4. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีดำ  แบบหุ้มส้นปลายเท้า  ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า
 5. ถุงเท้าสั้น  สีขาว
               นักเรียนหญิง
 1. เสื้อ  ผ้าสีขาว  แบบคอเชิ้ต  คอบัว  หรือคอปกกลาสีผูกด้วยฟ้าผูกคอชายสามเหลี่ยมเงื่อนกลาสี  สีดำหรือสีกรมท่า  แขนสั้น
 2. เครื่องหมาย  ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา  บนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหม  โดยสถานศึกษารัฐบาลใช้สีน้ำเงิน  สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง
 3. กระโปรง  ผ้าดำ  สีน้ำเงิน  สีกรมท่าหรือสีแดง  แบบจีบรูดรอบตัว  หรือยาวเพียงใต้เข่า  แบบจีบทบรอบเอว  หรือพับเป็นจีบ  ข้างละสามจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า
 4. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีดำ  แบบหุ้มส้นหุ้มหลายเท้า  ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า
 5. ถุงเท้าสั้น  สีขาว
 ข้อ  8 เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                นักเรียนชาย
 1.  เสื้อ ผ้าสีขาว  แบบคอเชิ้ต  หรือคอปกกลม  แขนสั้น
 2. เครื่องหมาย  ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา  บนเนื้อผ้าด้วยด้านหรือไหม  โดยสถานศึกษารัฐใช้สีน้ำเงิน  สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง
 3. กางเกง  ผ้าสีดำ  สีน้ำเงิน  สีกรมท่า  หรือแบบสุภาพ  ขาสั้น
 4. เข็มขัด  หนัง  สีดำหรือสีน้ำตาล  หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสีเหลี่ยมผืนผ้า  ชนิดหัวกลัด  นักเรียนที่เป็นลูกเสือจะใช้เข็มขัดลูกเสือแทนได้
 5. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีดำ  แบบหุ้มส้นปลายเท้า  ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า
 6. ถุงเท้าสั้น  สีขาว
               นักเรียนหญิง
 1. เสื้อ  ผ้าสีขาว  แบบคอเชิ้ต  คอบัว  หรือคอปกกลาสีผูกด้วยฟ้าผูกคอชายสามเหลี่ยมเงื่อนกลาสี  สีดำหรือสีกรมท่า  แขนสั้น
 2. เครื่องหมาย  ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา  บนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหม  โดยสถานศึกษารัฐบาลใช้สีน้ำเงิน  สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง
 3. กระโปรง  ผ้าดำ  สีน้ำเงิน  สีกรมท่าหรือสีแดง  แบบจีบรูดรอบตัว  หรือยาวเพียงใต้เข่า  แบบจีบทบรอบเอว  หรือพับเป็นจีบ  ข้างละสามจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า
 4. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีดำ  แบบหุ้มส้นหุ้มหลายเท้า  ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า
 5. ถุงเท้าสั้น  สีขาว
 ข้อ  9  เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแระเภทสามัญศึกษา
                นักเรียนชาย
 1. เสื้อ ผ้าสีขาว  แบบคอเชิ้ต  หรือคอปกกลม  แขนสั้น
 2. เครื่องหมาย  ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา  บนเนื้อผ้าด้วยด้านหรือไหม  โดยสถานศึกษารัฐใช้สีน้ำเงิน  สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง
 3. กางเกง  ผ้าสีดำ  สีน้ำเงิน  สีกรมท่า  หรือแบบสุภาพ  ขาสั้น
 4. เข็มขัด  หนัง หรือผ้า สีดำ หัวเข็มขัดเป็นโลหะรูปสีเหลี่ยมผืนผ้า  ชนิดหัวกลัด  รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีดำ  แบบหุ้มส้นปลายเท้า  ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า
 5. ถุงเท้าสั้น  สีขาว
                นักเรียนหญิง
 1. เสื้อ  ผ้าสีขาว  แบบคอเชิ้ต  คอบัว  หรือคอปกกลาสีผูกด้วยฟ้าผูกคอชายสามเหลี่ยมเงื่อนกลาสี  สีดำหรือสีกรมท่า  แขนสั้น
 2. เครื่องหมาย  ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา  บนเนื้อผ้าด้วยด้ายหรือไหม  โดยสถานศึกษารัฐบาลใช้สีน้ำเงิน  สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง
 3. กระโปรง  ผ้าดำ  สีน้ำเงิน  สีกรมท่าหรือสีแดง  แบบจีบรูดรอบตัว  หรือยาวเพียงใต้เข่า  แบบจีบทบรอบเอว  หรือพับเป็นจีบ  ข้างละสามจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า
 4. เข็มขัด  หนังหรือผ้า  สีดำ  หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ชนิดหัวกลัดหุ้มด้วยหนังหรือผ้าสีเดียวกับเข็มขัด
 5. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีดำ  แบบหุ้มส้นหุ้มหลายเท้า  ชนิดผูกหรือมีสายรัดหลังเท้า
 6. ถุงเท้าสั้น  สีขาว
 ข้อ  10  เครื่องแบบนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีพและระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา
นักเรียนชาย
 1. เสื้อ  ผ้าสีขาว  แบบคอเชิ้ตผูกเนคไท  แขนสั้นกรือแขนยาว
 2. เครื่องหมายติดเข็มเครื่องหมายของสถานศึกษาที่อกเสื้อเบื้องขวา
 3. กางเกง  ผ้าสีดำหรือสีกรมท่า  แบบสุภาพ  ขายาว
 4. เข็มขัด  หนังสีดำ  หัวเข็มขัดเป็นโลหะตราของสถานศึกษา
 5. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีดำ  แบบหุ้มส้น  ชนิดผูก
 6. ถุงเท้า  สั้น  สีดำ

                นักเรียนหญิง
 1. เสื้อ  ผ้าสีชาว  แบบคอเชิ้ต  แขนสั้นหรือแขนยาว
 2. เครื่องหมาย  ติดเข็มเครื่องหมายของสถานศึกษาที่อกเสื้อเบื้องขวา
 3. กระดปรง  ฟ้าสีดำหรือสีกรมท่า  แบบสุภาพ  เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมเข่า
 4. เข็มขัด  หนังสีดำ  หัวเบ็มขัดเป็นโลหะตราของสถานศึกษา
 5. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีดำ  แบบหุ้มส้นหุ้มปลายเท้า  มีส้นสูงไม่เกิน  2  นิ้ว
 ข้อ  11.  เครื่องแบบนักเรียนสำหรับสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
                นักเรียนชาย
 1. เสื้อ ผ้าสีขาว  แบบคอเชิ้ต  หรือคอปกกลม  แขนสั้นหรือแขนยาว
 2. เครื่องหมาย  ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา  บนเนื้อผ้าด้วยด้านหรือไหม  โดยสถานศึกษารัฐใช้สีน้ำเงิน  สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง
 3. หมวกใช้หมวกสีขาว (กะปิเยาะห์)หรือหมวกสีดำ(ซอเกาะห์)ในโอกาสอันควร
 4. กางเกง  ผ้าสีดำ  สีน้ำเงิน  สีกรมท่า  หรือแบบสุภาพ  ขายาว
 5. เข็มขัด  หนังสีดำ  หัวเข็มขัดเป็นโลหะชนิดหัวกลัดหรือหัวเข็มขัดเป็นตราของสถานศึกษา
 6. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีดำ  แบบหุ้มส้น
 7. ถุงเท้าสั้นสีดำ
              นักเรียนหญิง
 1. เสื้อ  กรุงสีพื้น  ไม่มีลวดลาย  แบบคอกลมไม่มีปก
 2. เครื่องหมาย  ใช้ชื่ออักษรย่อของสถานศึกษาปักที่อกเสื้อเบื้องขวา  บนเนื้อผ้าด้วยด้านหรือไหม  โดยสถานศึกษารัฐใช้สีน้ำเงิน  สถานศึกษาเอกชนใช้สีแดง
 3. ผ้าคลุมศรีษะ  ผ้าสีพื้นไม่มีลวดลาย  ลักษณะเย็บเป็นถุง  หรือตัดเย็บในลักษณะอื่น  ซึ่งต้องคลุมศรีษะทั้งหมด  เว้นใบหน้า  ชายผ้าคลุมศรีษะคลุมไหล่
 4. กระโปรงหรือโสร่ง
กระโปรง  ผ้าสีพื้นไม่มีลวดลาย  แบบทรงปลายบาน  ไม่มีจีบ หรือมีจีบหรือเกล็ดความยาว  เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมข้อเท้า
        โสร่ง  มีลักษณะเช่นเดียวกับผ้าถุงหรือผ้าโสร่งทั่วไป  เป็นผ้าสีพื้นไม่มีลวดลาย  ขนาดกว้างพอเหมาะ  ไม่ผ่าข้างหรือรัดรูป  เมื่อสวมแล้วชายผ้าโสร่งคลุมข้อเท้า
 1. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีขาว  แบบหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า
 2. ถุงเท้า  สั้นสีขาว
 ข้อ  12  เครื่องแบบนักเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษาเอชน  สอนศาสนาอิสลาม
                นักเรียนชาย
 1.  เสื้อ ผ้าสีขาว  แบบคอเชิ้ต   แขนสั้น
 2.  เครื่องหมาย  ใช้ชื่ออักษรย่อ  สัญลักษณ์ หรือเข็มเครื่องหมายของสถานศึกษาตามที่สถานศึกษากำหนด  ปักที่อกเสื้อเบื้องขวา 
 3. กางเกงใช้ผ้าสีเดียวกันกับสีผ้าของกางเกงนักเรียนทั่วไปที่ใช้ในสถานศึกษานั้น  ขายยาวระดับตาตุ่ม  ปลายขาพับเข้าด้านใน
 4. เข็มขัดชนิดหัวกลัด  สำหรับผู้ที่เป็นลูกเสือจะใช้เข็มขัดลูกเสือแทนก็ได้  หรือหัวเข็มขัดเป็นตราของสถานศึกษา
 5. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีดำหรือสีน้ำตาล  แบบหุ้มส้นชนิดผูก
 6. ถุงเท้า  สั้นสีขาว  สีน้ำตาล  หรือสีดำ
               นักเรียนหญิง
 1. เสื้อ  ผ้าสีขาวคอปกบัว  ผ่าด้านหน้าตลอด  แขนยาว  ปลายแขนจีบรูดมีสาบกว้าง  ไม่เกิน  5  เซนติเมตร  ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพก  ไม่รัดรูป
 2. เครื่องหมาย  ใช้ชื่ออักษรย่อ  สัญลักษณ์ หรือเข็มเครื่องหมายของสถานศึกษาตามที่สถานศึกษากำหนด  ปักที่อกเสื้อเบื้องขวา  c]tzhk8]6,Liukt
 3. ผ้าคลุมศรีษะ  ใช้ผ้าสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย  หรือสีเดียวกันกับสีผ้าของกระโปรง  สี่เหลี่ยมจัตุรัส  ความยาวด้านละ  100 – 120  เซนติเมตร  ขณะสวมใส่เย็บติดตลอดตั้งแต่ใต้คางจนถึงปลายมุมผ้า
 4. กระโปรง  ใช้ผ้าสีเดียวกันกับสีผ้าของกระโปรงนักเรียน  ทั่วไปที่ใช้ในถานศึกษานั้น  แบบสุภาพ  พับเป็นจีบข้างละสามจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  เมื่อสวมแล้วชายกระโปรงคลุมข้อเท้า
 5. รองเท้า  หนังหรือผ้าใบสีดำ  มีสายรัดหลังเท่าหรือแบบหุ้มส้น  หุ้มปลายเท้า  มีส้นสุงไม่เกิน  2  นิ้ว  ไม่มีลวดลาย
 6. ถุงเท้า  สั้นสีขาว  ไม่มีลวดลาย  ปลายถุงเท้าไม่พับ
นักเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามในสถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษาเอกชน  สอนศาสนาอิสลาม  อาจเลือกแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามวรรคหนึ่งหรือตามแบบที่สถานศึกษากำหนดได้ตามความสมัครใจ
 ข้อ  13.  ให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษากำหนดให้รายละเอียดเกี่ยวกับการแต่ง  วิธีการ  และเงื่อนไขในการแต่งเครื่องแบบนักเรียนดังนี้
 1. ชนิดและแบบของเครื่องแบบ รวมทั้งจัดทำรูปเครื่องแบบตามระเบียบนี้ไว้เป็นตัวอย่าง
 2. เครื่องหมายของสถานศึกษา
การกำหนดรายละเอียดตามวรรคหนึ่งให้สถานศึกษาขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง  หรือผู้กำกับดูแลสถานศึกษานั้น  แล้วแต่กรณี  และปรกาศให้นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทราบ
ข้อ  14.  สถานศึกษาใดมีความประสงค์จะขอใช้เครื่องแบบเป็นอย่างอื่นนอกจากที่กำหนดในระเบียบนี้ให้ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งหรือผู้กำกับดูแลสถานศึกษานั้นแล้วแต่กรณี
ข้อ  15.  สถานศึกษาใดจะกำหนดให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  นักศึกษาวิชาทหารหรือแต่งชุดพื้นเมือง  ชุดไทย  ชุดลำลอง  ชุดฝึกงาน  ชุดกีฬา  ชุดนาฏศิลป์  หรือชุดอื่น ๆ แทนเครื่องแบบนักเรียนตามระเบียบนี้ในวันใด  ให้เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนดโดยคำนึงถึงความประหยัดและเหมาะสม
ข้อ  16.  ในกรณีมีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษให้สถานศึกษาพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนได้ตามความเหมาะสม
ข้อ  17.  นักเรียนซึ่งศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แต่งกายสุภาพ
ข้อ  18.  นักเรียนผู้ใดไม่แต่งเครื่องแบบนักเรียนโดยไม่ได้รับยกเว้นตามระเบียบนี้ให้สถานศึกษาพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนตามความเหมาะสม
ข้อ  19.  สถานศึกษาใดที่ใช้เครื่องแบบนักเรียนอยู่แล้วตามระเบียบเดิม  หรือใช้เครื่องแบบเป็นอย่างอื่นโดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้คงใช้ได้ต่อไป
ข้อ  20.  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
                                                ประกาศ ณ วันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ.  2551


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  



โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม