หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

“SMART SCHOOL”

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 199/2561
รร.
บดินทรเดชาฯ 
วางกลยุทธ์การพัฒนาสู่โรงเรียนดีมีคุณภาพระยะ 5 ปี “SMART SCHOOL”

รร.บดินทรเดชาฯ วางกลยุทธ์การพัฒนาสู่โรงเรียนดีมีคุณภาพระยะ 5 ปี “SMART SCHOOL” ปีการศึกษา 2559-2563 โดยปี 2559 SMART Management, ปี 2560 SMART Teachers, ปี 2561 SMART Students พร้อมจัดพิธีมอบเกียรติบัตรครูที่ผ่านเกณฑ์อบรม Smart Teachers 80% จำนวน 181 คน โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการ รมว.ศธ.เป็นประธานพิธี
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านประเมินในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ “SMART TEACHERS” ตามนโยบายการยกระดับโรงเรียนดีมีคุณภาพ “SMART SCHOOL” ปีการศึกษา 2560 จำนวน 181 คน  โดยมี ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2, ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ตลอดจนคณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและพิธีดังกล่าว
ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน กล่าวถึงการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ “SMART TEACHERS” ว่า เป็นไปตามนโยบายการยกระดับของโรงเรียนบดินทรเดชาฯ ให้มีคุณภาพสูงขึ้นระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2563 โดยได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาสู่โรงเรียนดีมีคุณภาพ “SMART SCHOOL” ด้วยรูปแบบการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบดินทร (BODIN: Strategic Development Model) ผ่านการขับเคลื่อนดำเนินงานในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้
  •  ปี 2559 SMART Management ประกาศเป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ
  •  ปี 2560 SMART Teachers : ประกาศเป็นปีแห่งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
  •  ปี 2561 SMART Students : ประกาศเป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ Learner Model ด้วยกลยุทธ์การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 KTPL (Knowledge, Thinking, Production, Leadership) และจะมีการประเมินการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
โดยตลอดปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาหลายหลักสูตรเพื่อนำไปสู่ SMART Teachers เช่น การจัดทำแผนการพัฒนาตนเองสำหรับครู (Individual Development Plan : ID Plan), การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้, การสัมมนาให้ความรู้เรื่องการจัดทำผลงานเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว21/2561 และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาแล้วได้ประเมินผลการเข้าร่วมพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน โดยวางเกณฑ์ผ่านประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของการเข้าร่วมหลักสูตรทั้งหมด จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับเกียรติบัตรครูมืออาชีพเป็น SMART Teachers
ซึ่งผลการประเมินผลในปีการศึกษา 2560 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการประเมินเข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้จำนวน 181 คน ส่วนปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจะได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ "SMART Students" ที่กำหนดไว้ต่อไป

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวภายหลังพิธีมอบเกียรติบัตรว่า ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ส่งผลต่อระบบการศึกษาของทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ทั้งการเข้ามาของระบบเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดด การจัดการศึกษาจึงต้องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนให้สอดคล้องกับบริบทสังคมในศตวรรษที่21 เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนของชาติให้เติบโตและดำรงชีวิตท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข
โดยยกตัวอย่างแนวทางดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp)  ด้วยการอบรมหลักสูตรแบบเข้มของ British Council เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ในศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งไม่เพียงสอนภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ครูจะได้รับการพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะเกี่ยววิธีการสอนแนวใหม่ที่สร้างความสนุกสนานในชั้นเรียน ที่จะดึงดูดความสนใจของนักเรียนมากขึ้น เพราะต้องยอมรับว่าภาษาอังกฤษยังเป็นปัญหาสำหรับการทำงานของคนไทยในภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม จึงต้องเร่งสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้สื่อสารภาษาอังกฤษได้ เพื่อเป็นเส้นทางนำพาไปสู่การทำงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการค้าผ่านระบบ e-Commerce (การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) ที่จะได้ติดต่อกับลูกค้าทั่วโลกกว่า 6 หมื่นล้านคน
การเรียนการสอนในสาขาวิชาใหม่ ๆ ที่จำเป็นในโลกยุคดิจิทัล  อาทิ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy), ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) ซึ่งเป็นภาษาใหม่ที่เด็กต้องเรียนรู้ตั้งแต่เล็ก ๆ หรือประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการกระตุ้นความสนใจในวิชาวิทยากรคอมพิวเตอร์ พัฒนาทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่ และมีความสัมพันธ์อย่างชาญฉลาดกับเทคโนโลยี หรือในเรื่องของ STEM ที่ใช้หลักการบูรณาการและผสานทั้ง 4 วิชาเข้าด้วยกัน ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ขณะนี้มีความก้าวหน้าในโรงเรียนที่มีความพร้อมหลายแห่ง
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองพัฒนาครู) เพื่อให้ครูได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาในรูปแบบใหม่ ที่เปิดกว้างหลักสูตรจากทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน และอื่น ๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ
การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เป็นการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ต้องการเรียนแล้วมีงานทำ หรือเรียนจากการทำงาน โดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันอาชีวะไม่ได้จัดการเรียนการสอนในสายช่างเท่านั้น แต่ได้นำรายวิชาใหม่ ๆ พร้อมใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย อาทิ รายวิชาที่สร้างกำลังคนรองรับอุตสาหกรรม First S-Curve, New S-Curve โภชนาการและการประกอบอาหาร, การท่องเที่ยว เป็นต้น โดยร่วมกับภาคเอกชนในการจัดการศึกษาและเปิดโอกาสให้ฝึกงานในสถานประกอบการ เช่น บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาเข้าไปเรียนรู้จากการทำงาน 5,000 คนต่อปี โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะการทำงานในหลากหลายด้าน ทั้งการค้าปลีก การเก็บคลังสินค้า การขนส่งสินค้า ระบบบัญชี ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทำให้นักเรียนได้ประสบการณ์จากการทำงานจริง มีรายได้ และมีงานทำเมื่อจบการศึกษา

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม