หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

แผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดปัตตานี 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 202/2560ศธ.จัดสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดปัตตานี 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

จังหวัดปัตตานี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับฟังผลการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 (จังหวัดปัตตานี) เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมซี เอส ปัตตานี โดยนายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการครูและผู้บริหารทุกสังกัด เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดปัตตานี 20 ปี
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้แถลง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ณ หอประชุมค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ได้จัดทำขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดตามยุทธศาสตร์พระราชทานคือ "การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" ให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2579) นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2562 รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ด้วยนั้น
กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี มี 2 ระดับ คือ 1) ระดับอำนวยการ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน 2) ระดับการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงาน มีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เป็นประธาน ได้กำหนดให้มีการติดตามการทำงานตามแผนงานของแต่ละจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
โดยกำหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาระดับจังหวัดทั้ง จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำเสนอร่างแผนดังกล่าวเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แผนจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัดมีความสมบูรณ์ที่สุด สอดคล้องกับแผนใหญ่ในภาพรวม ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ต่อไป
ดังนั้น จึงได้จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี พ.ศ.2560-2579 ระดับจังหวัดขึ้น โดยเริ่มที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้ จากนั้นจะจัดที่จังหวัดสงขลา/สตูล นราธิวาส และยะลา ตามลำดับต่อไป
 
ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดปัตตานี 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ ดังนี้

วิสัยทัศน์
"ประชาชนในจังหวัดปัตตานีได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21"
พันธกิจ
1. เสริมสร้างความมั่นคงแก่สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์
1. ประชาชนในจังหวัดปัตตานี ยึดมั่นสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
2. ประชาชนในจังหวัดปัตตานี มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน รวมทั้งทักษะการสื่อสาร และเทคโนโลยี สามารถพึ่งพาตนเองได้
3. กำลังคนมีคุณภาพมีทักษะที่สำคัญและมีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดงาน เป็นฐานรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
4. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส มีการบูรณาการการทำงานทุกระดับในพื้นที่และมีส่วนร่วมจากประชาชน
5. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์
1. การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
2. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3. การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

 
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้กล่าวให้ข้อคิดในการจัดทำแผนด้วยว่า หากหน่วยงานใดมี "แผนดี-ปฏิบัติดี" ถือเป็นความสำเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นอันดับ 1 แต่หาก "แผนไม่ดี-ปฏิบัติดี" ก็จะถือเป็นลำดับรองลงมา แต่หาก "แผนดี-ปฏิบัติไม่ดี" หรือไม่ตั้งใจทำงานกันก็เป็นลำดับที่ 3 แต่หาก "แผนไม่ดี-ปฏิบัติไม่ดีด้วย" ก็คือจะคาดหวังอะไรไม่ได้เลย ไม่มีอนาคต ซึ่งคงไม่อยากให้เกิดเช่นนั้น จึงขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ร่วมกันกำหนดแผนบูรณาการจัดการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดมากกว่าคิดวางแผนแต่ทฤษฎี
ทั้งนี้ ส่วนตัวถือคติในการทำงาน "จงทำนามธรรมในความฝัน ให้เป็นรูปธรรมในความจริง" โดยการจัดทำแผนก็เหมือนกุศโลบายอย่างหนึ่ง ที่จะให้ทำนามธรรมหรือความใฝ่ฝันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งก็คือเป็นรูปธรรมจับต้องได้ นั่นคือประชาชนได้ประโยชน์ นักเรียนนักศึกษามีผลการเรียนสูงขึ้น เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม อย่ากังวลเกี่ยวกับผลการทดสอบ O-NET ในปีนี้ของจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ซึ่งลดต่ำลงมาจากปีที่แล้ว เพราะเกิดเหตุวิกฤตน้ำท่วมก่อนการสอบนานกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการนำปัจจัยทั้งเชิงบวกและเชิงลบมาวิเคราะห์อย่างละเอียด โดยภาพรวมแม้ผลสอบอาจจะต่ำลง แต่ในบางวิชาที่สำคัญ คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กลับมีคะแนนสูงขึ้น ซึ่งทำให้เห็นว่าการเรียนการสอนของโรงเรียนมีพัฒนาตามแนวทางที่ สพฐ.วางไว้ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันมาอย่างใกล้ชิดจนส่งผลให้ตัวเลขเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และเด็กเขียนไม่คล่องลดลง ดังนั้น คะแนนการสอบที่ลดลงจึงไม่ใช่ลดลงแบบเสียหายโดยสิ้นเชิง แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ ผลคะแนนการสอบเป็นความจริงที่ทำให้เห็นการลดช่องว่างที่ห่างจากพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศเข้ามามากขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้ย้ำกับหน่วยงานทางการศึกษาว่า หากจะรายงานข้อเท็จจริง ต้องพูดให้หมดว่า "แม้การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะยังคงอยู่รั้งท้ายของประเทศ แต่ก็มีระดับคะแนนที่ดีขึ้นเป็นห้วง ๆ และช่องว่างห่างจากพื้นที่ปกติลดลงเรื่อย ๆ" ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่

สิ่งสำคัญที่สุดซึ่ง สพฐ.ดำเนินการจนเห็นผลชัดเจนถึงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน คือ "กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning" ที่ส่งผลให้คุณภาพการเรียนการสอนดีขึ้นทุกวิชา จึงขอแจ้งเป็นนโยบายให้ สพฐ. เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เต็มระบบในเทอมหน้า
นอกจากนี้ เมื่อนำเสนอร่างแผนการศึกษาจังหวัดปัตตานี 20 ปี ให้ กศจ.ปัตตานี ได้เห็นชอบการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการทบทวนแผนเป็นห้วง ๆ ละ 5 ปี แต่หลังจากดำเนินการไปแล้ว 1 ปี ขอให้มีการทบทวนแผน เพราะหากก้าวแรกมีความมั่นคง จะนำไปสู่ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง จึงย้ำว่า "การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ" เป็นส่วนที่สำคัญมาก รวมทั้ง "การสร้างการรับรู้และการสร้างความเข้าใจ" ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ต้องไปถ่ายทอด บอกเล่าให้บุคลากรในโรงเรียน หรือผู้ปกครอง ชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับแผนฯ ซึ่งเราร่วมกันจัดทำขึ้น ดังนั้น การสร้างการรับรู้จึงไม่ใช่เพียงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การออกข่าวลงเว็บไซต์ต่าง ๆ เท่านั้น เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงวิธีการหนึ่งในการสื่อสาร แต่ตัวท่านจะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญที่สุดต่อการสร้างการรับรู้และการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้น

โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้ขอให้หน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ น้อมนำเรื่องของศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และยุทธศาสตร์พระราชทานที่ให้คนไทย "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง นำไปใช้ปรับปรุงแผนจัดการศึกษาและนำไปสู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาของแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยง และเห็นภาพรวมของการจัดการศึกษาในแต่ละพื้นที่ให้เกิดขึ้นและนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงต่อไป

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการเว็บ 
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม