หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

(ฟรี) เก็งข้อสอบ ภาค กข รอบรู้ 300 ข้อ สอบครูผู้ช่วย 2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   (ฟรี) เก็งข้อสอบ ภาค กข รอบรู้ 300 ข้อ สอบครูผู้ช่วย 2560
โดย ติวสอบดอทคอม (อ.นิกร) www.tuewsob.com
(เว็บฟรี) ข้อสอบออนไลน์ 1,000 ชุด หมื่นข้อ สอบครู-ผู้บริหารฯ

-รัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 ฉบับที่เท่าไร มีจำนวน
(ตอบ) ฉบับที่ 20 มีจำนวน 16 หมวด 279 มาตรา
-ในปัจจุบัน กศจ.มีกี่คน ใครเป็นประธาน
(ตอบ) 16 คน และมีได้สูงสุดไม่เกิน 18 คน มีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าฯที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน
-มาตรา  ๑  ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว  จะแบ่งแยกมิได้ มาตรา  ๒  ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มาตรา  ๓  อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล  ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  มาตรา 279 คสช.ตาม รธน.ชอบด้วยกฎหมาย
-มาตรา    องค์พระมหากษัตริย์ทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ  ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ  มิได้
มาตรา ๒๒ ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา  ๒๑  ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
-ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน , บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย , บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน , การถอนสัญชาติของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด  จะกระทํามิได้ ,
บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ  และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
-หน้าที่ปวงชนชาวไทย (ตอบ) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ , ป้องกันประเทศ  พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ  ผลประโยชน์ของชาติ , รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ , 
-หน้าที่แห่งรัฐด้านการศึกษา (ตอบ) มาตรา  ๕๔  รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี  ตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย  จิตใจ  วินัย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาให้สมกับวัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย , รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ  รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน , ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ , การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ  สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน  และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ , ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
-รัฐสภา มีกี่คน คุณสมบัติอย่างไร (ตอบ) รัฐสภาประกอบด้วย 700 คน = สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา , ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา  ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา , สส.มี500 คน มาจากเลือกตั้งแบ่งเขต 350 คน บัญชีรายชื่อ 150 คน สัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่ง คราวละ 4 ปี  , ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง มีชื่อในทะเบียนบ้านเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง , สว. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก 200 คน มาจากการเลือกตั้งกันเอง ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี นับแต่วันประกาศผลการเลือก , 
-คณะรัฐมนตรี มีกี่คน คุณสมบัติอย่างไร (ตอบ) มี 36 คน = นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 35 คน , จะเป็น สส. หรือไม่ก็ได้ , ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ภายใน 15 วันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ , รัฐมนตรีต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุ ไม่ต่ำกว่า 35 ปี การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
-รัฐธรรมนูญมีกี่ศาล (ตอบ) ประกอบด้วย  ศาลยุติธรรม , ศาลปกครอง (ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น) , ศาลทหาร 
-องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 2560 (ตอบ) มี 5 องค์กร คือ 1.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มี 7 คน คราวละ 7 ปีวาระเดียว , ผู้ตรวจการแผ่นดิน มี 3 คน อยู่ในตำแหน่ง 7 ปีวาระเดียว , คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มี 7 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 7 ปี วาระเดียว , คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มี 9 คน อยู่ในตำแหน่ง 7 ปี วาระเดียว , คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) มี 7 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 7 ปี วาระเดียว  ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ , อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปีแต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ (เทคนิคการจำ ดิน 3 ป.9 นอกนั้น 7)
-การแก้ไขรัฐธรรมนูญ กระทำได้กี่วิธี (ตอบ) -การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ  จะกระทํามิได้
-ต้องมาจากคณะรัฐมนตรี  หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร  หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา , จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่า 50,000 คน ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
รัฐสภาพิจารณา 3 วาระ คือ 1.รับหลักการ , 2.พิจารณาลำดับมาตรา รอไว้ 15 วัน , 3.ลงมติโดยเปิดเผย ต้องได้คะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งสองสภา

-"แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579" (ตอบ)
6 เรื่อง (ความมั่นคง-การแข่งขัน-พัฒนาคน-โอกาส-สิ่งแวดล้อม-การบริหาร) ระยะเวลา15 ปี
- Thailand NQF คืออะไร มีกี่ระดับ (ตอบ) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 ด้าน (1) ความรู้ (Knowledge) (2) ทักษะ (Skills) (3) ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และความรับผิดชอบ (Application and Responsibility) มี 8 ระดับ
-สรุป 7 วันอันตรายสงกรานต์ 11 - 17 เม.ย. (ตอบ) เกิดอุบัติเหตุรวม 3,690 ครั้ง ดับ 390 ราย บาดเจ็บ 3,808 ราย ตายลดลงจากปี 2559 เผย อุดรธานีทุบสถิติเกิดอุบัติเหตุและเจ็บสูงสุด ด้าน โคราชยังเสียชีวิตสูงสุด ระบุ 4 จังหวัด กระบี่ - นราธิวาส - แม่ฮ่องสอน - สมุทรสงครามไม่มีผู้เสียชีวิตเลย
วันที่ (18 เม.ย.) นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) รองประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ( ศปถ.) แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ว่า ศปถ. ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 17 เม.ย. 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ฯ เกิดอุบัติเหตุ 307 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 40 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 323 คน ส่วนสรุปอุบัติเหตุทางถนนรวม 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เม.ย. 2560 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,690 ครั้ง เสียชีวิตรวม 390 ราย บาดเจ็บรวม 3,808 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 161 ครั้ง
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 17 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 168 คน
จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 4 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ นราธิวาส แม่ฮ่องสอน และสมุทรสงคราม
จังหวัดที่ไม่มีผู้บาดเจ็บ 1 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ


-วันสำคัญวันนี้ คือ …8 สิงหาคม 2560 อาเซียนมีอายุ 50 ปี
-วันสำคัญช่วงสอบ เช่น 13 ตุลาคม 2559 ในหลวงสวรรณคต (88 พรรษา) , 2 เม.ย วันรักการอ่าน สมเด็จพระเทพฯ 61 พรรษา.……………………
-กีฬาสำคัญ คือ - เจ้าภาพเอเชี่ยนเกมส์ 2018 ครั้งที่ 18 (พ.ศ.2561) คือ อินโดนีเซียและ 2022 ครั้งที่ 19 คือมืองกวางโจว ประเทศจีน
โอลิมปิก ครั้งที่ 31 (พ.ศ.2559 , 2016) คือ บราซิล , ฟุตบอลโลก ครั้งที่ 21 (พ.ศ.2561 , ค.ศ.2018) คือ รัสเซีย
-ศัพท์สำคัญทางสังคม เช่น 3D (DL-Thailand , DLTV , DLIT) , 4H (HEAD – HEARTH – HAND – HEALTH = สมอง-หัวใจ-มือ-สุขภาพ)
- UNESCO คืออะไร (ตอบ) องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
-ซุบเปอร์บอร์ด คือ คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา จำนวน 11 คน มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
-คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มี 9 คน รวม.ศธ.เป็นประธาน
-กศจ.คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด มี ไม่เกิน 18 คน มีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าฯ เป็นประธาน
-อกศจ. มี 9 คน กรรมการใน กศจ. จำนวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ
-พระราชานุสาวรีย์บูรพมหากษัตริย์ 7 พระองค์ ณ อุทธยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(เทคนิคการจำ = ราม-ราย-เร-ตาก-1-4-5) ประกอบด้วย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว -โรคที่ทำให้เด็กเกิดมาศรีษะเล็กเกิดจาก (ตอบ) ไวรัสซิกก้า จากยุงลายและการมีเพศสัมพันธ์
-สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 (ตอบ) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
-คำขวัญวันเด็ก 2559 คือ " เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง " โดยนายกรัฐมนตรี
-คำขวัญวันครู 2560 คือ "พัฒนาด้วยคุณชาติครูเป็นดีมีคุณภาพคุณศิษย์ซาบซึ้งในห้างหุ้นส่วนจำกัดที่คุณพระคุณครู"โดยนายกรัฐมนตรี
-เหตุการณ์สังคมที่เป็นข่าว เช่น รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ศุกร์ที่ 21 เม.ย.2560 คือ ................................................
อังกฤษงกฤษ คือ นางเทเรซ่า เมย์ , อื่น ๆ เช่น วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2558-2563 = “ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เศรษฐกิจ
- SME คือ Small and Medium Enterprise “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
-เงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึงสามปี (ตอบ) 600 บ/ด.
รัฐบาลสนับสนุน หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท ตำบลละ 5 ล้านบาท - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปัจจุบัน ฉบับที่ 11, ปี 2560 = ฉบับที่ 12
- 6 เขตเศรษฐกิจชายแดน ได้แก่ ตาก ตราด มุกดาหาร หนองคาย สระแก้ว สงขลา (1. ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก , 2. ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร , 3. ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว , 4. ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด , 5. ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย , 6. ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
-นโยบายเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพ แบ่งเป็น 2 ระยะ 10 เขต (ตอบ) ระยะที่ 1 ใน 5 พื้นที่ชายแดนรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ได้แก่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา, ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร, อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว, ชายแดนจังหวัดตราด ระยะที่ 2 ใน 5 พื้นที่ชายแดน ได้แก่ ชายแดนจังหวัดเชียงราย, ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี, ชายแดนจังหวัดหนองคาย, ชายแดนจังหวัดนครพนม และชายแดน จังหวัดนราธิวาส
- “Cluster” คืออะไร (ตอบ) กิจการหลาย ๆ กิจการ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
- BOI +X และ BOI +2X แปลว่าอะไร (ตอบ) BOI (Board of Investment) คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวมกับกิจการหนึ่งอย่างและสองอย่างตามลำดับ
- Super Cluster (ซูเปอร์คลัสเตอร์) คืออะไร (ตอบ) อุตสาหกรรมที่จะเป็นตัวช่วยให้สินค้าไทยแข่งขันได้
-เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 9 จังหวัด ในรูปแบบ Super Cluster (ตอบ) จ.นครราชสีมา, อยุธยา, ปราจีนฯ, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, ปทุมธานี, เชียงใหม่ และภูเก็ต
-6 คลัสเตอร์เป้าหมาย (ตอบ) ซุปเปอร์คลัสเตอร์ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.ยานยนต์และชิ้นส่วน 2.เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม 3.ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4.ดิจิตอล ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา, อยุธยา, ปราจีนฯ, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, ปทุมธานี, เชียงใหม่ และภูเก็ต กลุ่มคลัสเตอร์เป้าหมายอื่น 2 กลุ่ม ได้แก่ คลัสเตอร์ เกษตรแปรรูปและสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยคลัสเตอร์ เกษตรแปรรูปจะแบ่งออกเป็น 5 พื้นที่ตามวัตถุดิบ ส่วนคลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะเชื่อมโยงแหล่ง ผลิตในเมียนมาในฝั่งตะวันตก และเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในกัมพูชาในฝั่งตะวันออก ส่วนกรุงเทพฯจะเป็นศูนย์กลางด้านการออกแบบ การค้า
-OBEC CLUCTER (ตอบ) คลัสเตอร์ สพฐ. C=Collaboration (ความร่วมมือร่วมใจ) , Learning (การแลกเปลี่ยนเรียนรู้) , Unity (ความเป็นเอกภาพ) , Share Resources (การแบ่งปันทรัพยากร) , Team (การทำงานเป็นทีม) , Efficiency/Effectiviness (ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล) , Relationship (ความสัมพันธ์) -ประชาคมอาเซียนหรือ AC เกิดขึ้นวันใด (ตอบ) 31 ธันวาคม 2015 -เหตุการณ์เศรษฐกิจที่เป็นข่าว เช่น 10 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย = First s-curve (เดิม) = ยานยนต์-อิเล็กทรอนิกส์-การท่องเที่ยว-เกษตร-แปรรูปอาหาร , New S-curve (ใหม่) = หุ่นยนต์-การบิน/โลจีสติกส์-เคมี-ดิจิตอล-การแพทย์ -Thailand 4.0 คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”. –กบง.ประกาศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีที่ร้อยละ 2.5บวกลบ 1.5, GDP คือ ………….
การเมือง อาทิตย์ 7 สิงหาคม 2559 วันลงประชามติ รับหรือไม่รับร่าง รธน. มี 16 หมวด 279 มาตรา
ผลคือ เห็นชอบร้อยละ 61.57 เห็นชอบคำถามพ่วงร้อยละ 58.27 ,
-สายด่วนรัฐบาล1111 –สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579 -กอล์ฟ ไทยแลนด์ คืออะไร (ตอบ) GCC1111 คือ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน -Road Map ของรัฐบาลภายในเดือน ก.ค. 2560 มีกี่เรื่องอะไรบ้าง (ตอบ) 5 เรื่อง
(1) เรื่องแรกคือเรื่องการพัฒนาทรัพยากร (2) เรื่องเศรษฐกิจ (3) ในส่วนของกฎหมาย ระบบราชการ และกระบวนการยุติธรรม ก็จะมีการกำหนดมาตรการที่ชัดเจนขึ้น (4) การสาธารณสุข ทำอย่างไรจะลดความเหลื่อมล้ำ (5) ความมั่นคง
-การขับเคลื่อนเหล่านี้รัฐบาลนี้ก็จะเร่งรัด ในเรื่องของความร่วมมือลักษณะ ประชารัฐ” (ตอบ) รัฐ-เอกชน-ประชาชน ที่เรียกว่า ประชารัฐอันนี้คนละอันกับในเรื่องของ กรอ. อันนั้นคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชน ซึ่งก็ทำงานในนโยบาย อันนี้ก็จะขับเคลื่อน เพื่อจะมุ่งสู้เป้าหมายที่จะลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ 4 “เสาหลักได้แก่ (1) การมีธรรมาภิบาล สำคัญที่สุด ธรรมาภิบาล (2) การสร้างนวัตกรรมและผลิตภาพ (3) ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ และสุดท้ายคือ (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่งคั่งของประเทศ สำหรับกลไกการทำงานหลัก จะเป็นคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐ ระดับรัฐมนตรี กับภาคธุรกิจ ซึ่งจะเป็นผู้นำทางธุรกิจของไทย โดยจะมีคณะทำงานขับเคลื่อนในเรื่องนี้ 7 ด้านได้แก่ (1) ด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ (2) ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น (SMEs & Start-up) (3) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (4) ด้านการส่งเสริมการส่งออกและด้านการลงทุนในต่างประเทศ (5) ด้านพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ( New S-curve) (6) ด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ และ (7) ด้านการสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ นอกจากนั้นก็ยังมี เช่น IP-Plane คือ Individual Development Plane การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล , TEPE Online คือ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน
-รอบรู้ใหม่ ๆ ช่วงนี้ ได้แก่ -STEM Education คืออะไร (ตอบ) แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ -ร่างวันเลือกตั้งคนไทย(ตอบ)กรกฎาคม2560 -จีดีพี ใกล้วันสอบ…… 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระราชินี เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
-กรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในขั้นพื้นฐาน (ตอบ) 4 มาตรฐาน คือ คุณภาพของผู้เรียน,กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา , กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ , ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
-แนวทางการเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ตอบ) 4 มาตรฐาน คือ ผลการจัดการศึกษา , การบริหารจัดการศึกษา , การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ , การประกันคุณภาพภายใน -วันสำคัญช่วงสอบ เช่น นางสงกรานต์ 2560 นางกาฬกิณีเทวี (หรือ นางกิริณีเทวี) อุบัติเหตุ จ.……………..
อย่าลืม เปิด DVD ศึกษาตัวเต็ม + ฝึกจำตัวย่อ + ฝึกทำข้อสอบ + ติดตามเรื่องใหม่ ๆ + เปิดเมล์ใกล้วันสอบ เช่น ศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ ....…………………………………………………………………………………………………………………
สรุป นโยบายการในศตวรรษที่ 21 ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา + นายกพบเพื่อครู (คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน)
1.นโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา (ตอบ) มี 10 ข้อ 1.จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา 2.ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ
3.ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมจัด 4.พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรมฯ 5.ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาวิทยาลัยชุมชน 6.พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู 7.ทะนุบำรุงพระพุทศาสนา 8.อนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม 9.สนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ 10.ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี
2.นโยบาย Super Board (ตอบ) คือ คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา กำหนด 6 ด้าน 1.เด็ก จบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ฯ 2.เด็กจบ ม.1-6 ต้องเลือกเรียนวิชาเสริมอาชีพ 3.เชื่อมโยงการศึกษากับวิชาชีพ 4.ระดับอุดมศึกษาเน้นการวิจัยเชื่อมงานวิจัยเอกชน 5.นักเรียนมีความสามารถภาษาอังกฤษ 6.ผลิตครูที่มีความเข้มแข็งอาทิ คุรุทายาท
3.ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ (ตอบ) มี 6 ยุทธศาสตร์ 1.หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2.การผลิตและพัฒนาครู
3.การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 4.การผลิตและพัฒนาและงานวิจัยฯ
5.ICT เพื่อการศึกษา 6.การบริหารจัดการ
4.นโยบาย สพฐ. (ตอบ) มี 11 ข้อ 1.ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.พัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา 3.ปรับระบบสนับสนุน
4.ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ 5.สร้างระบบให้เขตพื้นที่มีความเข้มแข็ง 6.ปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรเข้มแข็ง
7.สร้างระบบการควบคุมการเปลี่ยนแปลง 8.สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงาน 9.ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล
10.มุ่งสร้างพลเมืองที่ดี แก้ปัญหาสังคม 11.ทุมเทมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
5.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ตอบ) กิจกรรม 4 H คือ HEAD (พัฒนาสมอง) – HEART (พัฒนาจิตใจ) – HAND (พัฒนาการปฏิบัติ/มือ) – HEALTH (พัฒนาสุขภาพ)
6.พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี (ตอบ) ใช้กุญแจ 5 ดอก คือ สนามเด็กเล่น ห้องเรียนเปลี่ยนสมอง พลิกกระบวนการเรียนรู้ หนังสือเรียนและใบงาน สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
7.STEM EDUCATION (ตอบ) 4 วิชา คือ วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-วิศวกรรมศาสตร์-คณิตศาสตร์ มี 6 ขั้นตอน ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูลและแนวคิด-ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา-วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา-ทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงวิธีการการแก้ปัญหา-
นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา
8.ยกระดับภาษาอังกฤษ (ตอบ) ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การพูด การเขียน โดยพัฒนาครูแกนนำ English Boot Camp
และใช้แอพพลิเคชั่น คือ ECHO ENGLISH เรียนภาษาอังกฤษ ฟรีทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือและแทปเล็ต
9.คุรุทายาท (ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) (ตอบ) เพราะ คนเก่งไม่นิยมมาเป็นครู ขาดแคลนครูในสาขาเฉพาะ
ขาดแคลนครูในบางพื้นที่ ฯ
10.TEPE Online (ตอบ) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.tepeonline.org
11.O-Net (ตอบ) การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดูในคู่มือหน้า 31-35 ว่าจังหวัด/เขตที่ท่านสอบอยู่ระดับใด ……………………………………)
12.ทวิภาคี / ภาคีศึกษา (ตอบ) ทวิภาคี คือ การจัดการศึกษาอาชี + เอกชน , ทวิศึกษา คือ การจัดการศึกษา ม.ปลาย + วิชาชีพ
13.การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ตอบ) มี 10 จังหวัด ระยะที่ 1 ได้แก่ ตาก สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว ตราด ระยะที่ 2 ได้แก่ เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม นราธิวาส
14.การเข้าถึงโครงข่ายอินเตอร์เน็ต (ตอบ) โครงข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้แก่ MOENet , Uninet , UniNet&MOENet
15.DLTV (ตอบ) Distane learning Television การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
16.DLIT (ตอบ) Distane learning Information Technology การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
17.การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตอบ) มี 5 จังหวัด คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของสงขลา ได้แก่จะนะ-สะบ้าย้อย-เทพา-นาทวี แต่ถ้าถาม 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
18.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ตอบ) กิจกรรมสำคัญ คือ การเยี่ยมบ้านนักเรียน , ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน , สร้างบ้าน 89 หลัง ,
To BE NUMBER ONE
19.การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ตอบ) ปี 2559 ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ , EI คือ Early Intervention การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม , Inclusive Education การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม , Transition from School to work การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
20.โรงเรียนประชารัฐ (ตอบ) ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
21.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (ตอบ) จัดทำ School Mapping ระยะแรกใช้การควบรวมโรงเรียน
22.นักเรียนออกกลางคัน (ตอบ) ระยะเร่งด่วน เร่งติดตามให้เข้าสู่ระบบโดยเร็ว , ระยะยาว ใช้การเกณฑ์เด็กภาคบังคับครบทุกคน จัดระบบฐานข้อมูลนักเรียน สร้างระบบการส่งต่อ วางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 23.บ้านพักครู (ตอบ) สร้างขวัญ เติมพลังให้ครู
-กระทรวงศึกษาธิการขอพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าฯถวายพระราสมัญญานามในหลวงพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
-สามเหลี่ยม มี่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คือจังหวัดใด (ตอบ) ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
-ชื่อชุดประจำชาติ-สัตว์-ทักทาย-ขอบคุณ-กล่าวลา มีว่าอย่างไร (ตอบ)
ประเทศ ชุดประจำชาติ สัตว์ประจำชาติ คำทักทาย
คำขอบคุณ คำกล่าวลา
ไทย ไทยพระราชนิยม ช้าง สวัสดี ขอบคุณ ลาก่อน
มาเลเซีย ผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู ผู้หญิงเรียกว่า บาจูกุรุง เสือโคร่งมลายู ซาลามัต ดาตัง ตรีมอ กาเซะฮ ซือลามัต ติงฆัล
อินโดนีเซีย ผู้หญิงเรียก เกบาย่า ผู้ชายเรียกว่า เตลุก เบสคาพ มังกรโคโมโด ซาลามัต เซียง เทอริมากาซิ ซาลามัดจาลัน
ฟิลิปปินส์ ผู้ชายเรียกว่า บารอง ตากาล็อก ผู้หญิง เรียกว่า บาลินตาวัก ควาย กูมุสตา มารามิงสลามัต ปาลาม
สิงคโปร์ เกบาย่า สิงโต หนีห่าว ตรีมอ กาเซะฮ ซือลามัต ติงฆัล
บรูไน ลองยี เสือโคร่ง ซาลามัต ดาตัง ตรีมอ กาเซะฮ ซือลามัต ติงฆัล
เวียดนาม อ่าวหญ่าย ควาย ซินจ่าว กามเอิน ตามเบียด
ลาว หญิงนุ่งผ้าซิ่น ชายสากลนิยม ช้าง สะบายดี ขอบใจ โซกดี
พม่า ลองยี เสื่อโคร่ง มิงกาลาบา เจซูติน บาแด ตาตา
กัมพูชา ซัมปอต กูปรีหรือโคไพร ซัวสเด ออกุน,ออกุนเจริญ เรียนซันเฮย
- CLMVT ได้แก่ประเทศ (ตอบ) หมายถึง อาเซียนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Great Mekong Subregion: GMS) ได้แก่กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม
-G7 คือ ประเทศสมาชิกกลุ่ม G7 เป็นกลุ่มที่มีเศรษฐกิจพัฒนาแล้วและเป็นประเทศประชาธิปไตย ซึ่งประกอบด้วย เยอรมนี ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี แคนาดา ญี่ปุ่น และสหรัฐ.
-G8 คือ + รัสเซีย = จีแปด (G-8) เป็นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก ที่เพิ่มมาจากกลุ่ม จี7 (เพิ่มรัสเซีย) ประกอบไปด้วยประเทศสมาชิก 8 ประเทศคือ แคนาดา ฝรั่งเศสเยอรมนี รัสเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
-การประชุมผู้นำ G20 คือ กลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ จี 20
ณ นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นกลุ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้บริหารธนาคารกลางจากประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 19 ประเทศ รวมกับสหภาพยุโรป (อียู)
ประเทศทั้ง 19 ประเทศ ประกอบด้วยกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 8 ประเทศ (จี-8) คือ อังกฤษ แคนาดาฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น เยอรมนี รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศระบบเศรษฐกิจเกิดใหม่ขนาดใหญ่อีก 11 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโกซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ และตุรกี
-G77 คือ กลุ่ม 77 (อังกฤษ: Group of 77) ที่สหประชาชาติ เป็นแนวร่วม (coalition) ประเทศกำลังพัฒนาอย่างหลวม ๆ ซึ่งออกแบบเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน และเสริมสมรรถภาพการเจรจาร่วมในสหประชาชาติ องค์การนี้มีสมาชิกก่อตั้ง 77 ประเทศ แต่ในเดือนพฤศจิกายน 2556 องค์การมีสมาชิกเพิ่มเป็น 134 ประเทศ ในปี 2559 ประเทศไทยเป็นประธาน
-พระนามใหม่ รัชกาลที่ 10 (ตอบ)สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
-นโยบายข้าราชการออกกำลังกายทุกวันพุธ (ตอบ) 15.00-16.30 น.
-ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 45 (ตอบ) โดนัลด์ ทรัมป์ พรรค ริพับริกัล
-ผู้ว่าราชการจังหวัด กทม.คนใหม่ (ตอบ) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
-ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561 (ตอบ) 6 เรื่อง หลักสูตร-ครู-การจัดการ-ICT-มาตรฐาน-วิจัย
-ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติมีกี่ข้ออะไรบ้าง (ตอบ) 6 ข้อ 1.ความมั่นคง 2.การแข่งขัน 3.ทรัพยากรมนุษย์ 4.การสร้างโอกาสลดเลื่อมล้ำ 5.เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6.การบริหารจัดการภาครัฐ
-อุทยานแห่งชาติแห่งแรกในรัชกาลที่ 10 ชื่อว่า (ตอบ) น้ำตกเจ็ดสาวน้อย
-คณะองคมนตรี (ตอบ) 14 คน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายเกษม วัฒนชัย นายพลากร สุวรรณรัฐ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ นายศุภชัย ภู่งาม นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข พลเอกธีรชัย นาควานิช พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ วิรัช ชินวินิจกุล จรัลธาดา กรรณสูต พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์
-คำขวัญวันเด็ก พ.ศ.2560 (ตอบ) เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง
-คำขวัญวันครู พ.ศ.2560 คือ (ตอบ) ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู


แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
-ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
-น้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศ
-พื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนแม่บท
-หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒
1.ยึด หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 2.ยึด คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
3.ยึด วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีมาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 4.ยึด เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” 5.ยึด หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 6.ยึด หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใ น ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว
-ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 6 + 4 ยุทธศาสตร์
ติทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ําในสังคม 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และ 6.ยุทธศาสตร์กา รบริหา ร จัด กา ร ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาล ในสังคม และ๔ ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุน ให้การดําเนินยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ 10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
-ป.ย.ป. คืออะไร (ตอบ) คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
-จุดประสงค์ ป.ย.ป. เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และแผนต่างๆ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีและคสช. ให้ดำเนินต่อไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
-คณะกรรมการ ป.ย.ป. ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และรองนายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ มี 4 คณะย่อย คือ
1.คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ 2.คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ
3คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ
4.คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
-แต่ละชุดจะเหมือนกัน คือมีนายกฯ เป็นประธาน และมีรองนายกฯ เป็นรองประธาน แม้จำนวนกรรมการของแต่ละคณะอาจจะไม่เท่ากัน
-พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน หมายถึง (ตอบ) ในหลวง รัชกาที่ 9
-ประธานกลุ่ม G77 คือใครชาติใด (ตอบ) นายราฟาเอล คอร์เรีย (Rafael Correa) ประธานาธิบดีเอกวาดอร์ -แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 12 (ตอบ) 6 หลักการ 12 จุดเน้น 6 เป้าหมาย 6+4 ยุทธศาสตร์
-ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติมีกี่ข้ออะไรบ้าง (ตอบ) 6 ข้อ 1.ความมั่นคง 2.การแข่งขัน 3.ทรัพยากรมนุษย์ 4.การสร้างโอกาสลดเลื่อมล้ำ 5.เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6.การบริหารจัดการภาครัฐ
-นวัตกรรมการเงินไทยและ ISO สากลการเงินคือ (ตอบ) Prompt Pay และ ISO 27001
-ไซซะนะ คืออะไร (ตอบ) พ่อค้ายาเสพติด สพป.ลาว
-มีสยูนิเวอร์ส 2016 คือใคร ชาติใด (ตอบ) Iris Mittenaere จาก ฝรั่งเศส (ไทย คือ น้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์ ได้ที่ 6)
- 5 ธันวาคม เป็นวันสำคัญ (ตอบ) วันชาติไทย วันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9
พ.ศ. 2560 ได้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ กำหนดให้ "มาตรา 7 พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง และให้นายกรัฐมนตรี ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
-สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 มีพระนามว่าอย่างไร (ตอบ) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
ตราสัญลักษณ์ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 (ตอบ) ออป ย่อมาจาก อ. (อัมพร) พระนามของพระองค์ ใช้ตัวอักษรเป็นสีแดง วันประสูติ วันอาทิตย์ อ. (อมฺพโร) ฉายาของพระองค์ ใช้ตัวอักษรเป็นสีเหลือง หมายถึง สีอาสนะประจำตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช และสีของกาสาวพัสตร์ เป็นสมณคุณ ป. (ประสัตถพงศ์) นามสกุลของพระองค์ ใช้ตัวอักษรเป็นสีฟ้าเทา เป็นสีประจำจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นชาติภูมิประวัติ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)
-เดิมชื่อ อัมพร ประสัตถพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2470
ณ ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โยมบิดาชื่อนายนับ ประสัตถพงศ์ โยมมารดาชื่อนางตาล ประสัตถพงศ์ ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเทวานุเคราะห์ กองบินน้อยที่ 4 ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ตำแหน่งปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
-การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ของครู คือ (ตอบ) e-Portfolio
-ภาพยนตร์เรื่องใดได้รับรางวัล OSCAR 2017 ตอบ Moonlight
-สีของพระเมรุมาศ ร.9 มีกี่สี (ตอบ) 6 สี คือ ขาว เทา ทอง น้ำเงิน เขียว ชมพู
-ประเทศไทยจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใด (ตอบ) จ.กระบี่
-โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีคุณธรรมอะไรบ้าง (ตอบ) ความพอเพียง กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต
ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม
-นางสงกรานต์ 2560 (ตอบ) นางกาฬกิณีเทวี (หรือ นางกิริณีเทวี) ทรงพาหุรัด ทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา หัตถ์ขวาทรงขอช้าง หัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จไสยาสน์หลับเนตร(นอนหลับตา) มาเหนือหลังกุญชร(ช้าง) เป็นพาหนะ
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
-“การจัดซื้อจัดจ้างหมายควา มว่า การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
-“พัสดุหมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้าง บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทําได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ เข้ายื่นข้อเสนอ (๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้น มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง


เหตุการณ์ วันสำคัญ เลือกจำวันใกล้หรือสอบ ก่อน กลาง หลัง
มกราคม January 2560 1 มกราคม 2560วันขึ้นปีใหม่ 8 มกราคม 2560วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 13 มกราคม 2560วันการบินแห่งชาติ 14 มกราคม 2560วันเด็ก / วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
16 มกราคม 2560วันครู 17 มกราคม 2560วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช / วันโคนมแห่งชาติ 18 มกราคม 2560วันยุทธหัตถี / วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช /วันกองทัพไทย / วันกองทัพบก 28 มกราคม 2560วันตรุษจีน
กุมภาพันธ์ February 2560 2 กุมภาพันธ์ 2560วันนักประดิษฐ์ / วันเกษตรแห่งชาติ 3 กุมภาพันธ์ 2560วันทหารผ่านศึก
4 กุมภาพันธ์ 2560วันมะเร็งโลก 10 กุมภาพันธ์ 2560วันอาสารักษาดินแดน 11 กุมภาพันธ์ 2560วันมาฆบูชา
13 กุมภาพันธ์ 2560วันรักนกเงือก / วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา 14 กุมภาพันธ์ 2560วันวาเลนไทน์
24 กุมภาพันธ์ 2560วันศิลปินแห่งชาติ 25 กุมภาพันธ์ 2560วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
26 กุมภาพันธ์ 2560วันสหกรณ์แห่งชาติ
มีนาคม March 2560 3 มีนาคม 2560วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก 5 มีนาคม 2560วันนักข่าว 8 มีนาคม 2560วันสตรีสากล
13 มีนาคม 2560วันช้างไทย 15 มีนาคม 2560วันสิทธิผู้บริโภคสากล 20 มีนาคม 2560วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
21 มีนาคม 2560วันกวีนิพนธ์สากล 22 มีนาคม 2560วันอนุรักษ์น้ำโลก 27 มีนาคม 2560วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
31 มีนาคม 2560วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมษายน April 2560 1 เมษายน 2560วันออมสินของไทย / วันข้าราชการพลเรือน
2 เมษายน 2560วันอนุรักษ์มรดกไทย /วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4 เมษายน 2560วันเช็งเม้ง 5 เมษายน 2560วันพระราชสมภพ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
6 เมษายน 2560วันจักรี 7 เมษายน 2560วันอนามัยโลก 13 เมษายน 2560วันสงกรานต์ / วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
14 เมษายน 2560วันสงกรานต์ / วันครอบครัวไทย 15 เมษายน 2560วันสงกรานต์ 17 เมษายน 2560หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 22 เมษายน 2560วันคุ้มครองโลก 24 เมษายน 2560วันเทศบาล 25 เมษายน 2560วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 29 เมษายน 2560วันเต้นรำสากล /วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
30 เมษายน 2560วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย
พฤษภาคม May 2560 1 พฤษภาคม 2560วันแรงงานแห่งชาติ 5 พฤษภาคม 2560วันฉัตรมงคล
8 พฤษภาคม 2560วันกาชาดสากล 9 พฤษภาคม 2560วันพืชมงคล 10 พฤษภาคม 2560วันวิสาขบูชา
12 พฤษภาคม 2560วันพยาบาลสากล 31 พฤษภาคม 2560วันงดสูบบุหรี่โลก
มิถุนายน June 2560 1 มิถุนายน 2560วันดื่มนมโลก 5 มิถุนายน 2560วันสิ่งแวดล้อมโลก
8 มิถุนายน 2560วันมหาสมุทรโลก หรือวันทะเลโลก 9 มิถุนายน 2560วันอานันทมหิดล
24 มิถุนายน 2560วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 26 มิถุนายน 2560วันสุนทรภู่ / วันต่อต้านยาเสพติด
กรกฎาคม July 2560 1 กรกฎาคม 2560วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ /วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร
4 กรกฎาคม 2560วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
8 กรกฎาคม 2560วันอาสาฬหบูชา 9 กรกฎาคม 2560วันเข้าพรรษา 10 กรกฎาคม 2560วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา
11 กรกฎาคม 2560วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา 13 กรกฎาคม 2560วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 28 กรกฎาคม 2560วันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 29 กรกฎาคม 2560วันภาษาไทยแห่งชาติ
สิงหาคม August 2560 1 สิงหาคม 2560วันสตรีไทย 4 สิงหาคม 2560วันสื่อสารแห่งชาติ / วันสัตวแพทย์ไทย
7 สิงหาคม 2560วันรพี 12 สิงหาคม 2560วันแม่แห่งชาติ 14 สิงหาคม 2560วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
16 สิงหาคม 2560วันสันติภาพไทย 18 สิงหาคม 2560วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กันยายน September 2560 1 กันยายน 2560วันสืบ นาคะเสถียร 5 กันยายน 2560วันสารทจีน
15 กันยายน 2560วันศิลป์ พีระศรี 16 กันยายน 2560วันโอโซนโลก 19 กันยายน 2560วันพิพิธภัณฑ์ไทย
20 กันยายน 2560วันเยาวชนแห่งชาติ / วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ 21 กันยายน 2560วันสันติภาพโลก / วันประมงแห่งชาติ 22 กันยายน 2560วันแรดโลก / วันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) 24 กันยายน 2560วันมหิดล
27 กันยายน 2560วันท่องเที่ยวโลก 28 กันยายน 2560วันพระราชทานธงชาติไทย /วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
ตุลาคม October 2560 1 ตุลาคม 2560วันผู้สูงอายุสากล 4 ตุลาคม 2560วันไหว้พระจันทร์
5 ตุลาคม 2560วันออกพรรษา 9 ตุลาคม 2560วันไปรษณีย์โลก 13 ตุลาคม 2560วันตำรวจ 14 ตุลาคม 2560วันประชาธิปไตย 15 ตุลาคม 2560วันล้างมือโลก 16 ตุลาคม 2560วันอาหารโลก 19 ตุลาคม 2560วันเทคโนโลยีของไทย
20 ตุลาคม 2560เทศกาลกินเจ 21 ตุลาคม 2560วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ / วันพยาบาลแห่งชาติ /วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ / วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ /วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า / เทศกาลกินเจ
22 ตุลาคม 2560เทศกาลกินเจ 23 ตุลาคม 2560วันปิยมหาราช / เทศกาลกินเจ 24 ตุลาคม 2560วันสหประชาชาติ / เทศกาลกินเจ 25 ตุลาคม 2560เทศกาลกินเจ 26 ตุลาคม 2560เทศกาลกินเจ 27 ตุลาคม 2560เทศกาลกินเจ 28 ตุลาคม 2560เทศกาลกินเจ 31 ตุลาคม 2560วันฮาโลวีน / วันออมแห่งชาติ
พฤศจิกายน November 2560 3 พฤศจิกายน 2560วันลอยกระทง 11 พฤศจิกายน 2560วันคนพิการแห่งชาติ
14 พฤศจิกายน 2560วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 20 พฤศจิกายน 2560วันกองทัพเรือ 25 พฤศจิกายน 2560วันวชิราวุธ / วันประถมศึกษาแห่งชาติ 27 พฤศจิกายน 2560วันสาธารณสุขแห่งชาติ
ธันวาคม December 2560 1 ธันวาคม 2560วันเอดส์โลก / วันดำรงราชานุภาพ 3 ธันวาคม 2560วันคนพิการสากล
4 ธันวาคม 2560วันสิ่งแวดล้อมไทย 5 ธันวาคม 2560วันพ่อแห่งชาติ / วันชาติ / วันดินโลก /วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 7 ธันวาคม 2560วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 9 ธันวาคม 2560วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 10 ธันวาคม 2560วันรัฐธรรมนูญ / วันสิทธิมนุษยชนสากล 11 ธันวาคม 2560หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
15 ธันวาคม 2560วันชาสากล 16 ธันวาคม 2560วันกีฬาแห่งชาติ 25 ธันวาคม 2560วันคริสต์มาส 26 ธันวาคม 2560วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ 28 ธันวาคม 2560วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 31 ธันวาคม 2560วันสิ้นปี
-การอนุญาตพานักเรียนไปนอก รร.(ตอบ) ห้ามออกเดินทางเวลากลางคืน เดินทางในเส้นทางภูเขาลาดชัน คดเคี้ยว
ใช้รถชั้นเดียว พักรถทุก 2 ชั่วโมง ขับเกิน 4 กิโลเมตรต้องมีคนขับ 2 คน
มีครูคอบคุมคุมดูแลคนขับรถอย่างน้อย 2 คน
-ประเทศที่มีดัชนีความทุกข์ยากต่ำที่สุดในโลก (ตอบ) ประเทศไทย
-VAT คืออะไร ของไทยเท่าไร(ตอบ) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7
-แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579
(ตอบ) 6 ยุทธศาสตร์ (มั่นคง-แข่งขัน-สังคม-โอกาส-สิ่งแวดล้อม-การบริหาร
-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค (2)
(ตอบ) มี 3 ประเภท 1.ประเภทอำนวยการ 2.ประเภทวิชาการ 3.ประเภททั่วไป
-การอนุญาตพานักเรียนไปนอก รร. (ตอบ) ห้ามออกเดินทางเวลากลางคืน เดินทางในเส้นทางภูเขาลาดชันคดเคี้ยวใช้รถชั้นเีดียว
พักรถทุก 2 ชั่วโมง ขับเกิน 4 กิโลเมตรต้องมีคนขับ 2 คน มีครูคอบคุมคุมดูแลคนขับรถอย่างน้อย 2 คน
-" ความสุข " ของคนไทยตาม SDSN ของ UN (ตอบ) ลำดับที่ 32 จาก 155 ประเทศ
-ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น คือใคร (ตอบ) นักกีฬามวยสากล แชมป์ WBC รุ่นซุปเปอร์ฟลายเวต
-ปี 2560 สพฐ.ประกาศสอบครูกี่สาขา (ตอบ) 61 สาขา
-sQip โดย สสค.ทางการศึกษาคืออะไร (ตอบ) โรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง
-คณะกรรมการคุรุสภามีกี่คน อยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี (ตอบ) 10 คน คราวละ 4 ปี
-ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ ตามคำสั่ง คสช.มี (ตอบ) ไม่เกิน 15 คน
-2 เมษายน เป็นวันอะไร (ตอบ) วันรักการอ่าน , สมเด็จพระเทพฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษา
-1 เมษายน 2560 ศธ.มีอายุกี่ปี (ตอบ) 125 ปี
-ตามคำสั่ง คสช.ใหม่ กศจ.มีได้สูงสุดกี่คน (ตอบ) ไม่เกิน18 คน มี ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าฯเป็นประธาน
-คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมีกี่คน (ตอบ) 9 คน มี รมว.ศธ.เป็นประธาน
-สำนักงานศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด มีกี่แห่ง
(ตอบ) ศธภ. 18 แห่ง , ศธจ. และ ศธ.กทม. ทั้ง 77 แห่ง
-มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2560 (ตอบ) มีจำนวน 4 มาตรฐาน คือ (เทคนิคการจำ 4 มาตรฐาน คือ ภาพ หาร สอน กัน) 4 มาตรฐาน 18 ข้อบ่งชี้ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การประเมินคุณภาพภายใน มี 4 ระดับ คือ 1 ปรับปรุง 2 พอใช้ 3 ดี 4 ดีเยี่ยม (ไม่มีดีมาก)
-รัชกาลที่ 10 สม-เด็ด-พระ-เจ้า-อยู่-หัว-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-บอ-ดิน-ทระ-เทบ-พะ-ยะ-วะ-ราง-กูน วปร
รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ศุกร์ 7 เมษายน 2560 คือ
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่แก่ปวงชนชาวไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20
บนเส้นทางประชาธิปไตย 85
- “วาระแห่งชาติที่กำลังจะมาถึง ได้แก่ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
-การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10แห่งทั่วประเทศ และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC
-เชื่อมโยง 3 จังหวัด EEC (ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) เข้ากับการพัฒนาจังหวัดอื่นในภาคตะวันออก (ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด) และอื่นๆ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ตราด และสระแก้ว
-วันที่ 7 เมษายน เป็นวันที่องค์การอนามัยโลก รณรงค์ให้ชาวโลกเห็นความสำคัญของ โรคซึมเศร้าซึ่งเป็น ภัยเงียบ
- “เขตนวัตกรรม (EECi)” และ เขตนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)”
นโยบาย เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (UCEP) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ภายใน 72 ชั่วโมง หรือ จนพ้นภาวะวิกฤต


งานถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 คือ 25 ต.ค.2560 ออกพระเมรุ , 26 ต.ค. 2560 ถวายพระเพลิง ,
27 ต.ค. 2560 เก็บพระอัฐิ , 28 ต.ค.2560 ออกทุกข์(ไม่ใส่ชุดดำ) , 29 ต.ค.2560. เชิญพระอัฐิ ,
-รักษาการ ผอ.สมศ. (ตอบ) นายนาวิน วิยาภรณ์
สรุป รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ศุกร์ ที่ 14 เมษายน 2560
- 14 เมษายนของทุกปี เป็นวันอะไร (ตอบ)วันครอบครัว
-“แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 – 2564 นับเป็นแผนงานระดับชาติ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม อย่างเป็นระบบฉบับแรกของประเทศไทย จะเน้นคุณธรรมอันพึงประสงค์ 4 ประการ (ตอบ) ความพอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา
-BOI , EEC , GI คืออะไร (ตอบ) BOI ย่อมาจาก Board of Investment คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
EEC ย่อมาจาก Eastern Economic Corridor ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
GI ย่อมาจาก Geographical Indications สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์


มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องการศึกษาล่าสุด
-วันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี อีก 2 วัน
-วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
-วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
-5 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล (วันบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร) และบัดนี้ได้ล่วงพ้นรัชสมัยแล้ว จึงไม่ถือเป็นวันหยุดราชการประจำปี
-โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ตอบ) นายกมล รอดคล้าย
--เดิม สกสค. มี 23 คน เหลือ 9 คน เปลี่ยนประธานจากปลัดกระทรวง เป็น รมว.ศธ. , ค
---คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกอบด้วย  (9  คน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ
--มีสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 18 ภาค สังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประสานการบริหารงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
-พนักงานมีอำนาจกักตัวนักเรียนคราวละ 6 ชั่วโมง แนะนำ ตักเตือน ทำทัณฑ์บน ลงโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
-ให้กรรมการใน ก.ค.ศ. พ้นจากตำแหน่ง และกำหนดองค์ประกอบ ก.ค.ศ.ใหม่ 14 คน  รมว.ศธ.เป็นประธาน (ป1-โดยตำแหน่ง8-ผู้ทรง3)
-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (1 คน) เป็นประธานกรรมการ  -กรรมการโดยตำแหน่ง (8 คน) ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคุรุสภา
-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (3 คน) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการศึกษา และด้านกฎหมาย ด้านละ 1 คน  -ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. แต่งตั้งข้าราชการในสำนักงาน ก.ค.ศ. จำนวนไม่เกิน 2 คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ   -กรณีที่จะแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดให้เป็นกรรมการตาม (๓) ผู้นั้นต้องดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ -ให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เพื่อทำการใด ๆ แทน ก.ค.ศ. ดังต่อไปนี้  (๑) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (๒) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ (๓) อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  -อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ แต่ละคณะ มีจำนวนไม่เกิน 16 คน ประธานแต่งตั้งจาก กรรมการใน ก.ค.ศ.
--ให้คณะกรรมการคุรุสภาตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (11 คน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ และให้เลขาธิการคุรุสภาเป็นกรรมการและเลขานุการ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคสอง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
--ให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 18 ภาค ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการภาค   -ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า กศจ.” ประกอบด้วย (16 คน  มีได้สูงสุด ไม่เกิน 18 คน)
     (
๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ       (๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ
     (
๓) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ
     (
๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 6 คน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน       (๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ       (๖) รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
     
กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจำนวนไม่เกิน  2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้          --ให้ อกศจ. ตามวรรคหนึ่ง ประกอบด้วย  (9 คน)  
() กรรมการใน กศจ. จำนวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ       (๒) กรรมการใน กศจ. จำนวน 2 คน เป็นอนุกรรมการ       (๓) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดจำนวน 2คน เป็นอนุกรรมการ       (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จำนวนไม่เกิน 3 คน เป็นอนุกรรมการ       (๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ    ในกรณีมีความจำเป็น กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจำนวนไม่เกิน 2 คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
-ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง และให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  -ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศึกษาธิการภาค  -ให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน  คน
 -การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง 


(เว็บฟรีี ข้อสอบออนไลน์ ติวสอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)
(ฟรี) สรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กข วิชาเอก 1,000 ชุด หมื่นข้อ
ติวสอบดอทคอม (อ.นิกร) www.tuewsob.com

ที่มา ; เว็บ ติวสอบดอทคอม (อ.นิกร) www.tuewsob.com
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเ๖้มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม "  โดย (อ.นิกร)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม