หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 206/2560
รมว.ศธ.แถลงข่าว
การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าว "การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21 (The International Congress on Education for the 21st Century)" เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และสำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (SEAMEO) โดยมี Dr Gwang-jo Kim ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และ Dr Gatot Hari Priowirjanto ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ให้การต้อนรับและร่วมงานแถลงข่าว
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ มีกำหนดจัดการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21 (The International Congress on Education for the 21st Century) ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศต่าง ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะได้เสวนาถึงบริบทปัจจุบันของการจัดการศึกษาในภูมิภาคแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน ตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับ โดยคาดว่าจะมีผู้แทนจาก 39 ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศพันธมิตรเข้าร่วมการประชุมกว่า 500 คน โดยสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการจัดการประชุมครั้งนี้ คือ การเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาเข้าร่วมงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
การประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวข้อย่อย 7 ประการ ซึ่งมุ่งเน้นการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนี้
1) การศึกษาสำหรับครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2) การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และการเข้าถึงการศึกษาสำหรับผู้เรียนทุกระดับ
3) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคผ่านทางสะเต็มศึกษา
4) การเรียนรู้แบบดิจิทัลในโลกไร้พรมแดน
5) การจัดการศึกษาในภาวะฉุกเฉินและบทบาทของชุมชนในโรงเรียน
6) การพัฒนาทักษะของผู้เรียนเพื่อให้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่นและโลก
7) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการศึกษาและชุมชน
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ฟรีที่ http://ice-moeth2017.seameo.org/register และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://ice-moeth2017.seameo.org/programme และเว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ www.bic.moe.go.th

"องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ (SEAMEO) เป็นองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของรัฐบาลในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2508 ปัจจุบันประกอบด้วยประเทศสมาชิกจำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซียย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ เลสเต และเวียดนาม โดยมีสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ที่ประเทศไทย
นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาจำนวนทั้งสิ้น 20 ศูนย์ และ 1 เครือข่าย ตั้งกระจายอยู่ในประเทศสมาชิก อาทิ ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา, ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอนภาษา, ศูนย์ภูมิภาคซีมีโอด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นต้น
ทั้งนี้ ประเทศไทยจะดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคซีมีโอ 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้ง เนื่องจากประเทศไทยมีสถานศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียงกว่า 20,000 แห่ง อีกทั้งมีท้องฟ้าจำลองซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับสะเต็มศึกษาได้ โดยทุกศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นจะเป็นของภูมิภาค มิใช่เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น"

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการเว็บ 
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม