หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

ช่วยเหลือเด็กในกระบวนการยุติธรรม

ยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 212/2560
รมว.ศธ.บรรยาย "
การประสานความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือเด็กในกระบวนการยุติธรรม ในมุมมองของภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา"

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน "โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม เพื่อพัฒนาระบบงานศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศให้เป็นศูนย์กลางในการคุ้มครองและแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัวอย่างมีมาตรฐานภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี - นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน "โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม (Project on enhancing Co-Operation in Protecting the rights of Children in conflict with the law : CPC)" โดยเชิญ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง "การประสานความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือเด็กในกระบวนการยุติธรรม : ในมุมมองของภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา" โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน อาทิ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ นักจิตวิทยาประจำศาล
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า ในฐานะที่เป็นนักจิตวิทยาเด็กมาก่อน ทำให้มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมในต่างประเทศ ซึ่งต้องยอมรับว่าการจัดระบบดูแลเรื่องเหล่านี้ จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และจะต้องมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญรับผิดชอบดูแลเป็นการเฉพาะ จึงจะสามารถช่วยเหลือดูแลเด็กและเยาวชนให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิได้ตามที่กฎหมายในประเทศนั้น ๆ กำหนด
ในส่วนของประเทศไทย มีงบประมาณในการดูแลเด็กอย่างดีจนเติบใหญ่จำนวนไม่มากนัก จึงส่งผลให้ต้องทำงานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก แต่ก็เชื่อว่าด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือภายใต้โครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถือว่าเป็นการทำงานด้านการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและเยาวชนของประเทศเดินมาถูกทิศทางแล้ว แต่สิ่งที่ต้องพึงระวังคือ ไม่ควรที่จะยึดติดกับรูปแบบการทำงานมากนัก เพราะเรื่องของเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมด้วยแล้ว การดำเนินงานด้วยความเข้าใจปัญหาและสาเหตุอย่างลึกซึ้ง จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการแก้ปัญหาจากต้นเหตุที่แท้จริง ประกอบกับการมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาร่วมกันก็จะส่งผลต่อการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น
สิ่งสำคัญอีกประการ คือ การประสานการทำงานระหว่างหน่วยงาน ซึ่งต้องยอมรับว่ารูปแบบการประสานงานจากระดับบนมาสู่ระดับล่างยังไม่เป็นผลมากนัก แม้ว่าระดับนโยบายจะรับรู้และมีความพร้อมที่จะร่วมมือเพียงใด แต่หากระดับล่างซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติไม่รับรู้ข้อมูล การปฏิบัติก็ไม่เกิด ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเกิดจากการยึดติดกับรูปแบบการทำงานมากเกินไป เช่นเดียวกับการบูรณาการการทำงานที่ทุกคนจะต้องรู้และรับผิดชอบงานตามบทบาทหน้าที่ของตัวเอง ตลอดจนเข้าใจความแตกต่างของบทบาทหน้าที่แต่ละด้าน แต่ละหน่วยงาน การบูรณาการการทำงานจะเกิดขึ้นจริง เมื่อนั้นข้อตกลงและความร่วมมือต่าง ๆ ที่เขียนไว้ก็จะไม่อยู่แค่ในกระดาษอีกต่อไป
สำหรับการดำเนินงานในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการปรับกระบวนการทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ให้เกิดการประสานงานจากระดับล่างขึ้นมาสู่ระดับบนมากขึ้น พร้อมมอบให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแล ประสานงาน ร่วมคิด และร่วมมือในการจัดทำแผนหรือกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและเยาวชน และในอนาคตจะพยายามส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการทำงาน ตลอดจนแนวทางและขั้นตอนในการประเมินพฤติกรรมเด็กเยาวชนที่สุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาหรือถูกทำร้ายเบื้องต้นให้ได้รับการช่วยเหลือดูแล ก่อนส่งสู่กระบวนการทางกฎหมายหรือหน่วยงานด้านสังคมต่อไป

นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า การทำงานเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน ตลอดจนครอบครัวที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม จะต้องใช้หลักการทำงาน “เข้าใจ จริงใจ ร่วมมือ” อย่างจริงจัง โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบการทำงาน และมีความพร้อมที่จะเสียสละ ทุ่มเทเวลาในการทำงานเพื่อความมุ่งหมายที่ต้องการเห็นเด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในส่วนของโครงการบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในกระบวนการยุติธรรมถือว่าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างน่าพึงพอใจ ทั้งในมิติระดับชาติและระดับพื้นที่นำร่องใน 12 จังหวัด เป็นการพลิกโฉมระบบการปฏิบัติงานกระบวนการยุติธรรมภาคปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม และบูรณาการการทำงานแบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 47 หน่วยงาน ทั้งภาคส่วนกระบวนการยุติธรรม ภาคส่วนการศึกษา ภาคส่วนสวัสดิการสังคม เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับเด็กและเยาวชนกรณีตัวอย่าง จำนวน 51 คน ให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัว สังคม และชุมชน โดยไม่กลับมากระทำความผิดซ้ำได้ถึงร้อยละ 94
ทั้งนี้ ขอฝากประเด็นในด้านการศึกษาว่า ควรให้ความสำคัญกับการสนับสนุนคนดี คนคิดเก่งคิดเป็น มากกว่าคนที่เรียนเก่ง เพราะหากจะมองถึงสาเหตุของปัญหาเด็กเกเร เด็กแว้น อาจเกิดจากปัญหาการเรียนไม่เก่ง ไม่ประสบความสำเร็จในห้องเรียนก็เป็นได้ ดังนั้น การสร้างคนเก่ง คนคิดเก่งมากขึ้น อาจช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นโดยใช้พื้นฐานของความเข้าใจปัญหาเป็นตัวนำ

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการเว็บ 
โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์และกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีปกติและพิเศษ ปี 2560

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม