หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประธาน กพฐ.คนใหม่ และมติ ครม. 25 กรกฎาคม 2560

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 392/2560
มติ ครม. 25 กรกฎาคม 2560

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเห็นชอบแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา
● อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 17 คน/รูป แทนประธานกรรมการและกรรมการชุดเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ดังนี้
1. นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์   ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ บัวแสงใส  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน
3. นายนุชากร มาศฉมาดล  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.  นางสาวทินสิริ ศิริโพธิ์  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวิสรา รัตนากร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการประถมศึกษา)
6.  นายจงภพ ชูประทีป  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
7.  นางบุสบง พรหมจันทร์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการมัธยมศึกษา)
8.  นางสาวเบญจพร ปัญญายง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษาปฐมวัย)
9.  นายพิศณุ ศรีพล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
10. ว่าที่ร้อยตรี ไพศาล ประทุมชาติ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการงบประมาณการเงินและการคลัง)
11. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอุตสาหกรรม)
12. นางศรินธร วิทยะสิรินันท์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาเพื่อคนพิการ)
13. นายสมหมาย  ปาริจฉัตต์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านธุรกิจและการบริการ)
14. นางสาวสุรภี โสรัจจกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารงานบุคคล)
15. นางแสงระวี วาจาวุทธ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ด้านการศึกษาเอกชน และด้านการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ)
16. รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารการศึกษา)
17. พระพรหมดิลก  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านพุทธศาสนาและการศึกษา)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

● เห็นชอบแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการรับรองแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา พ.ศ.2560-2563  (Plan of Action for ASEAN - China Education Cooperation 2017-2020)
ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคำในแผนปฏิบัติการฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย และหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ ศธ. พิจารณาดำเนินการในเรื่องนั้นได้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
สาระสำคัญแผนปฏิบัติการอาเซียน-จีน เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษา พ.ศ.2560-2563 (Plan of Action for ASEAN - China Education Cooperation 2017-2020)  คือ ได้ระบุถึงกิจกรรมที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการร่วมกัน เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนและจีนใน 6 ด้าน ดังนี้
1) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับ
2) สนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักเรียน นักศึกษาและการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม
3) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา
4) เสริมสร้างความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา
5) สนับสนุนการผลิตและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนระดับนักเรียน/นักศึกษา รวมถึงการทดลองการเทียบโอนหน่วยการเรียนและวุฒิการศึกษาตามสมัครใจ
6) เสริมสร้างความร่วมมือในด้านอื่น ๆ
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการอาเซียน-จีนฯ จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษา การพัฒนาและผลิตกำลังคนให้สอดรับกับการพัฒนาประเทศไทยในสาขาที่จำเป็นต่อประเทศไทย เช่น เทคโนโลยีระบบรางและรถไฟความเร็วสูง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนา Thailand 4.0

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม