หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผลประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 371/2560
ผล
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารองค์กรหลัก และหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่
● เห็นชอบประเด็นนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จำนวน 13 ประเด็น คือ 1) การยกระดับคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของประเทศ 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ 3) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 4) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 5) การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 6) การผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการในประเทศ 7) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 8) การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วนหรือโรงเรียน ICU 9) การส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา 10) การขับเคลื่อนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 11) การอ่านออกเขียนได้ 12) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และ 13) ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรด้านการศึกษา
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับตัวชี้วัดในการตรวจราชการทั้ง 13 ประเด็นดังกล่าว โดยจะต้องเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ในการบริหารงานต่อได้ อีกทั้งมอบหมายให้สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) หารือกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าเมื่อตรวจราชการแล้วจะต้องได้ข้อมูลที่สำคัญ 3 เรื่องที่จะต้องให้ข้อมูลกับผู้รับการตรวจ คือ ข้อมูลเพื่อการแก้ไข ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้น และข้อมูลเชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานต่อไป
● เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการตรวจราชการ
สืบเนื่องจากที่ผ่านมาการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับทุกกระทรวง โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นแกนหลัก ได้กำหนดระยะเวลาการตรวจราชการในรอบแรกคือช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม และรอบที่สองในช่วงเดือนเมษายน-กันยายน ของทุกปี แต่เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับปีการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ประชุมจึงมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการมีการตรวจราชการ 2 แบบ คือ 1) การตรวจราชการแบบบูรณาการตามปีงบประมาณที่ดำเนินการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงอื่น ๆ (รอบแรก ตุลาคม-มีนาคม และรอบที่สอง เมษายน-กันยายน) 2) การตรวจราชการตามปีการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (รอบแรก เมษายน-กันยายน และรอบที่สอง ตุลาคม-มีนาคม) ซึ่งจะมีการปฏิบัติที่ต้องดำเนินการ 2 เรื่อง คือ การกำหนดประเด็นการตรวจราชการเป็นรายปีการศึกษา และการรายงานผลการตรวจราชการเป็นรายปีการศึกษา ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์เพราะการรายงานช่วงสิ้นปีการศึกษาในช่วงเดือนเมษายน หากพบประเด็นอะไรก็สามารถใช้เวลาและงบประมาณที่มีอยู่ในช่วงเวลาที่เหลือก่อนสิ้นปีงบประมาณในการแก้ไขหรือพัฒนาสิ่งที่พบจากการตรวจราชการได้
● เห็นชอบให้ สป. รวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยต้องเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นเชิงนโยบายและตัวชี้วัดการตรวจราชการ อีกทั้งจะมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ตรวจราชการในการค้นหาข้อมูลในพื้นที่เพื่อประกอบการตรวจราชการด้วย
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม